W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Suplementy diety

10.02.2021

Suplementy diety

suplementy

Suplementy diety, żywność wzbogacana, żywność dla określonych grup

Suplementy i żywność wzbogacona

Uchwały - Zespół ds. Suplementów Diety
 

Zespół ds. Suplementów Diety, działający w ramach Rady Sanitarno-Epidemiologicznej, opracowuje uchwały określające maksymalne poziomy niektórych witamin i składników mineralnych w suplementach diety. Celem przygotowywanych uchwał jest przedstawienie transparentnych kryteriów dotyczących kwalifikacji produktów jako suplementów diety, edukacja przedsiębiorców oraz konsumentów.

 

Uchwały Zespołu publikowane są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/gis/suplementy-i-zywnosc-wzbogacona

 

Żywność dla określonych grup

https://www.gov.pl/web/gis/zywnosc-dla-okreslonych-grup

 

Suplementy diety

Suplement diety zgodnie z definicją, która zamieszczona jest w art. 3 ust. 3 pkt 39 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm.) to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie codziennej diety, jest skoncentrowanym źródłem witamin oraz składników mineralnych. Może być wprowadzony do obrotu w różnej formie: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego.

 • Suplement diety służy uzupełnieniu normalnej diety. Jest przeznaczony dla osób zdrowych, których jadłospis nie dostarcza wybranych składników w odpowiedniej ilości.
 • Suplementy diety spełniają wymagania dla żywności. Zawartość danego składnika w produkcie może wahać się w granicach 20% do +50% dla witamin oraz 20% do +45% dla składników mineralnych w stosunku do ilości zadeklarowanej w oznakowaniu.
 • Deklarowane działanie odżywcze lub fizjologiczne oraz bezpieczeństwo danego suplementu diety oparte jest o dane dotyczące indywidualnych składników wchodzących w jego skład.
 • Suplement diety podlega pod przepisy prawa żywnościowego.
 • Suplement diety to żywność, zatem nie wymaga on pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Decyzję o jego wprowadzeniu na rynek podejmuje przedsiębiorca.

 

Źródło: Dekalog suplementacji – GIS

 

Suplementy diety podlegają obowiązkowi powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego o wprowadzeniu po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia). Na stronie GIS znajduje się specjalny Rejestr Produktów: powiadomienia.gis.gov.pl. Zamieszczone są tam produkty które zostały zgłoszone jako suplementy diety. O kwalifikacji produktu jako suplement diety decyduje sam przedsiębiorca, natomiast Główny Inspektor Sanitarny weryfikuje prawidłowość przyjętej kwalifikacji w oparciu o dane, które zostały mu przedstawione w formularzu powiadomienia.

Suplementy diety wprowadzane do obrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej muszą spełniać wymagania dotyczące składu i oznakowania określone m. in. w:

 • ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 ze zm.);
 • rozporządzeniu 1169/2011  z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011 r.,  s. 18,  ze. zm.);
 • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz. U. z 2018 r. poz. 1951);
 • rozporządzeniu (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (sprostowanie Dz. U. UE. L. 12 z 18.01.07. s. 3);
 • rozporządzeniu Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiającym wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. Urz. UE L 136 z 25.05.2012 r. str. 1 z późn. zm.);
 • rozporządzeniu (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE L. 31 z 01.02.2002 r. str. 1 ze. zm.);
 • rozporządzenie  Komisji  (WE)  nr   1881/2006  z  dnia   19   grudnia   2006 r.  ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. U z 2006 r., L. 364 ze. zm.).

 

 

 

 

Przedsiębiorca zajmujący się produkcją lub obrotem żywnością w tym suplementami diety zgodnie z przepisami art. 61 i 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ma obowiązek rejestracji lub rejestracji i zatwierdzenia zakładu przez powiatowego/granicznego inspektora sanitarnego.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia wniosek o wpis do rejestru, bądź o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy złożyć co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Wzory wniosków określają następujące akty prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 nr 106 poz. 730);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019 r. poz. 2097)

Materiały

leczenie czy żywienie
Leczenie​_czy​_żywienie.pdf 4.83MB
co warto wedzieć
co​_warto​_wiedziec​_o​_suplementach​_diety​_poradnik​_konsumencki.pdf 0.91MB