W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Nadzór sanitarny

Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego


Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego w Nakle nad Notecią, prowadzi działalność, w zakresie nadzoru sanitarnego, związanego z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, mogących szerzyć się epidemicznie oraz sprawowaniem nadzoru nad placówkami służby zdrowia. Prowadzi dystrybucję szczepionek i sprawuje nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym oraz prowadzi monitoring niepożądanych odczynów poszczepiennych.

We współpracy z Państwowym Inspektorem Weterynaryjnym prowadzi dochodzenia epidemiologiczne, mające na celu zapobieganie i zwalczanie chorób odzwierzęcych
i pasożytniczych. Współpracuje z Zespołem d. s. Kontroli Zakażeń Szpitalnych, przy opracowywaniu ognisk zakażeń szpitalnych oraz prowadzi wspólnie działania profilaktyczne. 

Sekcja Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności i Żywienia


Sekcja Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności i Żywienia sprawuje nadzór, w zakresie kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:

 • zakładów produkujących żywność,
 • obiektów obrotu środkami spożywczymi,
 • zakładów żywienia zbiorowego,
 • miejsc produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi,
 • pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w warunkach urzędowej kontroli i monitoringu, w celu sprawowania przestrzegania przez przedsiębiorców kryteriów bezpieczeństwa żywności, w tym m. in. w zakresie:

     - stosowania substancji dodatkowych i aromatów,

     - poziomów substancji zanieczyszczających,

     - pozostałości pestycydów,

     - warunków napromieniowania żywności,

     - cech organoleptycznych.

 • podejmowanie działań, dotyczących powiadomień o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w ramach system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt – RASFF,

Pracownicy Sekcji biorą również udział  w kontrolach sanitarnych związanych z:

 • wydaniem decyzji  zatwierdzających obiekty żywnościowo-żywieniowe do prowadzenie działalności,
 • wydaniem decyzji  zatwierdzających obiekty żywnościowo-żywieniowe do prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych,
 • wydaniem decyzji  zatwierdzających środki transportu do przewozu żywności,
 • wydaniem decyzji  zatwierdzających środki transportu w zakresie handlu obwoźnego,
 • interwencjami konsumentów,
 • przeprowadzane również kontrole sanitarne w miejscach docelowego przeznaczenia żywności lub miejscach eksportu, dozwolonej substancji dodatkowej oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, przewożonych lub przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państwa niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Sekcja Higieny Środowiska


Sekcja Higieny Środowiska sprawuje bieżący nadzór, w zakresie kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:

 • obiektów użyteczności publicznej (zakłady usługowe, obiekty rekreacyjne, obiekty służby zdrowia),
 • higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (monitoring jakości wody), wody w kąpieliskach oraz miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, wody w basenach kąpielowych.
 • prowadzi nadzór nad prawidłowością wykonywania ekshumacji
 • prowadzi nadzór nad środkami transportu, w tym komunikacji publicznej, środkami do przewozu chorych, zwłok i szczątków ludzkich

Pracownicy Sekcji biorą również udział w kontrolach sanitarnych związanych z:

 • interwencjami mieszkańców,
 • wydawaniem zezwoleń na organizowanie imprez masowych

Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego


Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności:

 1. opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 2. uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i  zdrowotnych;
 3. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących  budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, 
 4. uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych
 5. wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży


Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży sprawuje nadzór nad placówkami oświatowo – wychowawczymi takimi jak: żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, placówki wychowania pozaszkolnego oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Głównie zadania sekcji to:

- nadzór nad warunkami sanitarno – higienicznymi w zakładach dziecięco – młodzieżowych w pomieszczeniach budynku i jego otoczeniu,

- nadzór nad zapewnieniem prawidłowych warunków zdrowotnych w placówkach nauczania i wychowania, w tym:

 • ocena dostosowania mebli szkolnych / przedszkolnych do wzrostu uczniów,
 • higieniczna ocena rozkładu zajęć lekcyjnych w szkole,
 • ocena warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych,
 • ocena realizacji wymogów, w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych w pracowniach laboratoryjnych ,
 • egzekwowanie zakazu palenia tytoniu w placówkach oświatowo – wychowawczych,

- ocena przygotowania szkół, do rozpoczęcia nowego roku szkolnego,

- sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi placówek sezonowych (wypoczynku  zimowego i letniego),

- przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i interwencji dotyczących działalności placówek.

Sekcja Nadzoru nad Chemikaliami i Środowiskiem Pracy


Celem działań prowadzonych w Sekcji Nadzoru nad Chemikaliami i Środowiskiem Pracy, jest zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych schorzeń związanych z warunkami pracy.

Działania te realizowane są poprzez:

 • prowadzenie bieżącego nadzoru nad stanem higieniczno-sanitarnym w zakładach pracy,
 • analiza wyników badań i pomiarów szkodliwych czynników dla zdrowia występujących w środowisku pracy,
 • nadzór nad  przestrzeganiem przepisów, w zakresie narażenia zawodowego na działanie czynników rakotwórczych i mutagennych w środowisku pracy,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów, w zakresie wprowadzania do obrotu oraz stosowania w działalności zawodowej substancji substancji chemicznych niebezpiecznych i ich mieszanin,
 • kontrolę obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w zakresie prekursorów kat.2 i 3, z uwzględnieniem handlu pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów, w zakresie produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia  pracowników zawodowo narażonych na te czynniki,
 • nadzór w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii potocznie zwanych dopalaczami;
 • kontrola przestrzegania przepisów dotyczących usuwania i zabezpieczenia wyrobów zawierających azbest;
 • podejmowanie działań, mających na celu wycofanie z obrotu produktów kosmetycznych, stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia konsumentów, w ramach systemu RAPEX.

Ponadto prowadzone są postępowania administracyjne, w sprawach chorób zawodowych.

{"register":{"columns":[]}}