W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Postępowanie ze skargami i wnioskami

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:
w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. 800 – 1000,
w czwartek w godz. 1400 – 1600.
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku, ul. P. Skargi 8, w pokoju 105.

Organem sprawującym nadzór nad Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Słupsku właściwym do rozpatrywania skarg na jego działalność jest Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4 tel. (58) 344-73-00. 
 

PRZEDMIOT SKARGI

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  
Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.
Uwaga: Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.

 

SKARGI I WNIOSKI MUSZĄ ZAWIERAĆ:

  • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego
  • adres wnoszącego

Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania. 
 


SKARGI I WNIOSKI MOGĄ BYĆ WNOSZONE

  • pisemnie,
  • telefaxem,
  • pocztą elektroniczną,
  • ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski wpływające do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku są rejestrowane w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez Sekretariat Stacji, a rozpatrywane wg decyzji PPIS przez komórki merytorycznie właściwe ze względu na przedmiot skargi (wniosku). 


TERMINY ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW


Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku załatwia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.


TRYB ODWOŁAWCZY

  1. Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
  2. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku niewskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku może podtrzymać swoje stanowisko.
  3. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.
{"register":{"columns":[]}}