W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Starachowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Stacji Santarno-Epidemiologicznej w Starachowicach.
Data publikacji strony internetowej: 02.02.2012
Data ostatniej dużej aktualizacji: 11.01.2021
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. PSSE w Starachowicach podjęła działania w celu zwiększenia dostępności swojej strony internetowej. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Oświadczenie sporządzono dnia 11.01.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest koordynator dostępności
- Bartosz Stępniewski, adres e-mail: psse.starachowice@pis.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Dostępność architektoniczna


Zgodnie z art. 6. ww. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Cały budynek Stacji nie jest przystosowany dla  osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Istnieje jednak możliwość umówienia się telefonicznie na wizytę w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Starachowicach.  
W przypadku obsługi osoby niepełnosprawnej pracownik wprowadza  taką osobę wejściem od strony parkingu do pomieszczenia gdzie wydzielone jest stanowisko obsługi osób niepełnosprawnych. 
Parking wewnętrzny dostępny jest dla pracowników oraz dla petentów Stacji.
Istnieje prawo wstępu do budynku z psem asystującym.

Materiały

raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2020
raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego​_2020.pdf 2.02MB
{"register":{"columns":[]}}