W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strona internetowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenie wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym,

 • brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.,

 • nie wszystkie linki mogą być aktualne.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Dominika Galus-Duda, d.galus-duda@psse-wolsztyn.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • głosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie, ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn

E-mail: psse.wolsztyn@pis.gov.pl

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do RPO

https://bip.brpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


W PSSE w Wolsztynie zapewnia się osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprownionymi” korzystanie z następujących uprawnień:

1. Z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

W sytuacji korzystania z pomocy osoby trzeciej w formie tłumacza, osoba
z niepełnosprawnością powinna wyrazić zgodę (upoważnienie) do uzyskania informacji o stanie zdrowia.

2. Z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna korzysta z rejestru tłumaczy prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego.
https://www.poznan.uw.gov.pl/node/1867

3. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie, w sposób dostępny dla osoby uprawnionej.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej

 • Termin i godzinę w której zgłaszający zgłosi się do PSSE w Wolsztynie

 • Wskazanie metody komunikowania się oraz podanie rodzaju sprawy w jakiej zamierza stawić się w PSSE

 • Kontakt zwrotny do zgłaszającego w celu umożliwienia szybkiego kontaktu gdyby nastąpił nagły brak możliwości realizacji świadczenia usługi.

 

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku znajduje się od strony parkingu/podwórza przy ulicy Drzymały. W odległości 50 m znajduje się Powiatowy Inspektorat Weterynarii.

Wejście główne do budynku:

 • budynek, w którym siedzibę ma PSSE w Wolsztynie posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym,

 • przed budynkiem brak wyznaczonego co najmniej 1-go stanowiska postojowego dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne,

 • do budynku prowadzi ogólnodostępne dojście od strony parkingu/podwórza przy ulicy Drzymały, które jest utwardzone,

 • drzwi wejściowe do budynku ogólnodostępne, rozwierane o szerokości skrzydła głównego 0,83 m,

 • do budynku prowadzą schody (brak podjazdu lub windy dla osób z niepełosprawnością ruchową),

 • wejście do budynku posiada schody wyposażone w obustronną poręcz.

Wewnątrz budynku:

 • wewnątrz budynku znajdują się drzwi przejściowe rozwierane o szerokości skrzydła głównego 0,88 m,
 • po lewej stronie od wejścia znajduje się sekretariat i tablica informacyjna,
 • toalety znajdują się na korytarzu,
 • budynek składa się z dwóch poziomów połączonych schodami wyposażonymi w jednostronną poręcz,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Wolsztyn
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego​_-​_Wolsztyn.pdf 0.10MB
Plan zadań zmierzający do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Plan​_zadań.pdf 0.17MB
Procedura zapewniająca dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami
Precedura.pdf 0.17MB
Wniosek o zapewnienie dostępności
Wniosek​_o​_zapewnienie​_dostępności-pdf.pdf 0.16MB
{"register":{"columns":[]}}