W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przyjmowanie i załatwianie spraw

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zambrowie wnoszone sprawy  załatwiane są na żądanie strony i z urzędu. Podania  przyjmowane są w sekretariacie Stacji. Mogą być wniesione za pomocą pisma, telefonu, faxu bądź poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Pisma zarejestrowane w systemie EZD kierowane są  do Państwowego Powiatowego Inspektora. Po zadekretowaniu przez PPIS sprawa kierowana jest do właściwego kierownika komórki organizacyjnej.  Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki zgodnie z kolejnością wpływu. O sposobie załatwienia sprawy strona jest informowana  na piśmie.

Większość spraw prowadzonych jest z urzędu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wszczyna i prowadzi postępowanie administracyjne w trybie i terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.


Postępowanie w zakresie  skarg i wniosków:

  1. Inspektor , a w razie jego nieobecności upoważniony pracownik, przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie od godz.8.00 -10.00 w siedzibie Stacji.
  2. Informacje dotyczące przyjęć w sprawie skarg i wniosków umieszczone są na tablicy ogłoszeń, przy wejściu do budynku Stacji.
  3. Organizację przyjmowania skarg i wniosków sprawuje sekretariat Stacji, który zobowiązany jest do prowadzenia rejestru skarg i wniosków wpływających do Inspektora.
  4. Merytoryczne załatwianie skarg i wniosków należy do właściwych ze względu na przedmiot skargi i wniosku - komórek organizacyjnych Stacji i samodzielnych stanowisk pracy oraz odbywa się pod nadzorem radcy prawnego.
{"register":{"columns":[]}}