W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Praktyki

Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej informuje, że istnieje możliwość odbycia praktyki studenckiej lub absolwenckiej w Wydziale Politycznym. 

Czas trwania nieodpłatnej praktyki wynosi od jednego do trzech miesięcy. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę powinien spełniać następujące warunki:
1.    Biegle władać językiem włoskim oraz językiem polskim,
2.    Być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych lub być absolwentem studiów wyższych czy szkół policealnych,
3.    Preferowane kierunki studiów: Stosunki Międzynarodowe, Prawo, Nauki Społeczne, Socjologia, Politologia, Filologia Włoska.


Osoby zainteresowane praktykami proszone są przesłanie CV oraz poniższych informacji na adres watykan.amb.sekretariat@msz.gov.pl :
•    termin rozpoczęcia praktyki,
•    imię i nazwisko,
•    nazwisko rodowe,
•    imiona ojca i matki,
•    data i miejsce urodzenia,
•    obywatelstwo,
•    adres zamieszkania w Polsce oraz czasowy adres za granicą,
•    numer PESEL,
•    nazwa i adres uczelni macierzystej, nazwa wydziału, rok studiów,
•    telefon kontaktowy.


Dodatkowo prosimy o przesłanie drogą pocztową na adres Ambasady RP we Włoszech poniższych dokumentów:
•    formularza aplikacyjnego wypełnionego w jęz. polskim,
•    listu polecającego od promotora, dziekana lub rektora uczelni,
•    kserokopii dowodu osobistego lub paszportu,
•    kserokopii świadectw opanowania języka włoskiego,
•    opinii po odbytych stażach, jeśli takie miały miejsce,
•    oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk i wolontariatu, według wzoru zawartego na stronie MSZ,
•    oryginału oświadczenia o niekaralności według wzoru zawartego na stronie MSZ.


Termin nadsyłania zgłoszeń upływa na 45 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia stażu. Praktykant zobowiązany jest również:
1.    Najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki dostarczyć zdjęcie formatu paszportowego w formie elektronicznej;
2.    W dniu rozpoczęcia praktyki przedstawić oryginalny dowód posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego okres trwania praktyki. Dowodem poświadczającym fakt ubezpieczenia jest w szczególności zaświadczenie z uczelni, polisa towarzystwa ubezpieczeniowego, Karta Euro 26, ISIC.


Praktyki w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej odbywają się od poniedziałku do piątku w wymiarze czasowym (9.00-16:30) w siedzibie placówki na Via Dei Delfini 16 int. 3 w Rzymie.
Praktyki są nieodpłatne. Nie są pokrywane koszty przejazdów praktykantów do i z miejsca ich odbywania, utrzymania i zakwaterowania oraz ubezpieczenia chorobowego i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej nie pomaga i nie pośredniczy w zorganizowaniu zakwaterowania.  
Ambasada umożliwia również odbycie nieodpłatnych praktyk absolwenckich lub wolontariatu na tych samych warunkach co praktyki studenckie. 
Wzory formularzy znajdują się na stronie MSZ.
W razie dodatkowych pytań dot. praktyk w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej prosimy o kontakt z p. Karoliną Glibowską: karolina.glibowska@msz.gov.pl.

{"register":{"columns":[]}}