W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Procedury interwencyjne

PROCEDURY INTERWENCYJNE W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. L. RÓŻYCKIEGO W KIELCACH

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Dz.U. z 2018 r. poz. 996.
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1356)
 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 124)
 4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U.z 2011 r. Nr 287, poz. 1687)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. Nr 26, poz. 226).
 6. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz. U. z 1996r.Nr 10, poz.55).
 7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. z 2022 r., poz. 1700).
 1. Procedury postępowania w przypadku samookaleczeń, prób samobójczych.

Założenia ogólne:

 • Każdy pracownik ma obowiązek zareagowania na jakikolwiek sygnał o ryzyku zachowania autodestrukcyjnego u ucznia.
 • W przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji, że uczeń planuje podjąć lub podjął próbę samobójczą lub samookalecza się, każdy pracownik powinien niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki opisane poniżej.
 • wezwanie pogotowia ratunkowego w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia dziecka jest obowiązkiem szkoły oraz nie jest do tego wymagana zgoda rodziców.

Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń ma ślady świadczące o samookaleczaniu się (informacja od samego ucznia, kolegów, nauczycieli):

 1. Nauczyciel, który uzyskał informację o samookaleczaniu się ucznia, kontaktuje się niezwłocznie z wychowawcą klasy oraz pedagogiem/psychologiem szkolnym.
 2. Wychowawca, pedagog/psycholog szkolny informuje o tym fakcie dyrektora szkoły.
 3. Wychowawca, pedagog/psycholog szkolny wzywają rodziców na rozmowę, zobowiązują rodzica do zapewnienia dziecku pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Informują rodziców o możliwości wsparcia psychologicznego na terenie szkoły.
 4. Wychowawca, pedagog/psycholog obejmują ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, monitorują sytuację ucznia i utrzymują kontakt z rodzicami w celu weryfikacji powziętych przez nich działań pomocowych.

Postępowanie w sytuacji, w której uczeń dokonuje samookaleczenia na terenie szkoły:

 1. Należy uniemożliwić uczniowi kontynuowanie czynności samookaleczenia poprzez zastosowanie stanowczej perswazji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 2. Nauczyciel, który podejmuje czynności interwencyjne niezwłocznie informuje dyrektora szkoły, wychowawcę oraz pedagoga/psychologa szkolnego o zaistniałym zdarzeniu (osobiście lub telefonicznie poprzez kontakt z sekretariatem szkoły). W razie potrzeby należy poprosić osobę dorosłą (nauczyciela/ innego pracownika szkoły) lub ucznia o udanie się do sekretariatu celem przekazania informacji.
 3. Wychowawca, pedagog/psycholog szkolny we współpracy z pielęgniarką szkolną dokonują czynności z zakresu oględzin ciała oraz opatrzenia śladów samookaleczeń.
 4. Jeżeli wydarzenie miało miejsce podczas zajęć lekcyjnych, należy zapewnić opiekę pozostałym uczniom z pomocą innego nauczyciela lub pracownika szkoły.
 5. Wychowawca, pedagog lub psycholog szkolny wzywa rodziców ucznia do natychmiastowego stawienia się w szkole, informuje o zdarzeniu i zobowiązuje rodziców do konsultacji psychiatrycznej ich dziecka. Przekazuje ucznia pod opiekę rodziców.
 6. Jeżeli sytuacja tego wymaga dyrektor lub wyznaczony pracownik wzywa pogotowie ratunkowe.
 7. Wychowawca, pedagog lub psycholog szkolny informuje rodziców o możliwości wsparcia psychologicznego na terenie szkoły.

Postępowanie w sytuacji, w której uczeń informuje o zamiarze popełnienia samobójstwa lub w sytuacji ujawnienia ucznia dopuszczającego się próby samobójczej:

 1. W przypadku podejrzenia o próbę samobójczą podejmowaną na terenie szkoły lub poza nią, należy ustalić wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia.
 2. Jeżeli próba samobójcza następuje na terenie szkoły, nauczyciel, ewentualnie inny pracownik szkoły przeprowadza ucznia w bezpieczne miejsce i nie pozostawia go bez opieki, usuwa wszystko, co może ułatwić realizację zamiaru.
 3. Nauczyciel powiadamia dyrekcję szkoły, wychowawcę, specjalistów szkolnych. Dyrektor szkoły, ewentualnie inny pracownik szkoły wzywa pomoc – pogotowie, policję, straż pożarną, w zależności od potrzeby.
 4. Należy zadbać, aby interwencja służb przebiegała dyskretnie.
 5. Wychowawca ucznia, pedagog/psycholog szkolny zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
 6. Należy chronić ucznia oraz inne osoby przed zbędnymi czynnikami traumatycznymi np. media, świadkowie.
 7. Należy zapewnić uczniowi długofalową pomoc psychologiczną i poinformować rodziców/opiekunów o miejscach, gdzie mogą uzyskać dodatkowe wsparcie.
 1. Procedury postępowania w przypadku ujawnienia na terenie szkoły ucznia będącego pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

 1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację dyrektorowi, wychowawcy klasy, pedagogowi/psychologowi szkolnemu.
 2. Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względu na jego bezpieczeństwo nie pozostawia go samego, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego zdrowie i życie.
 3. Wychowawca/nauczyciel/specjalista szkolny zawiadamia o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.
 4. Jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) ucznia będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających odmawiają przyjścia do szkoły, a on jest agresywny, bądź swoim zachowaniem zagraża życiu lub zdrowiu innych osób, dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego pracownik wzywa policję.
 5. Wychowawca oraz pedagog i psycholog szkolny obejmują ucznia i rodzinę oddziaływaniami wychowawczymi (rozmowa wychowawcza z uczniem, rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, zastosowania kar statutowych, wsparcie pedagoga/psychologa szkolnego.
 6. Jeśli powtarzają się przypadki, że uczeń pod wpływem alkoholu lub środków odurzających znajduje się na terenie szkoły, lub  z różnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny i Nieletnich lub Policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
 1. Procedury postępowania w przypadku ujawnienia w szkole ucznia posiadającego lub używającego papierosów, e-papierosów.

 1. W przypadku gdy nauczyciel/każdy inny pracownik szkoły zauważy, że uczeń pali papierosy lub podejrzewa, że uczeń wychodzi zapalić poza teren szkoły, przekazuje informację wychowawcy, który odnotowuje ten fakt w dzienniku.
 2. Wychowawca powiadamia pedagoga/psychologa szkolnego.
 3. Wychowawca  może poprosić , aby uczeń pokazał zawartość swojej torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży ,w celu zarekwirowania papierosów i oddania ich rodzicom, Nauczyciel nie ma jednak prawa samodzielnie wykonać tych czynności - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji.
 4. Nauczyciel powiadamia niezwłocznie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. Następnie przekazuje im informacje  o fakcie palenia przez dziecko, przeprowadza z nimi rozmowę dot. problemu, a fakt ten odnotowuje w dzienniku.
 5. Efektem rozmowy powinno być zawarcie umowy, w której uczeń zobowiązuje się do niepalenia , a rodzic do szczególnej kontroli nad dzieckiem.
 6. W przypadku kolejnego palenia wychowawca odnotowuje fakt w dzienniku, powiadamia rodziców ucznia.
 7. Jeśli zachowanie powtarza się, wobec ucznia stosowane są kary statutowe, ewentualnie w porozumieniu z rodzicami ucznia dyrektor może zastosować środki oddziaływania wychowawczego w formie: pouczenia, ostrzeżenia, wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły.
 1. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.

 1. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
 2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wzywa policję.
 3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
 1. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.

 1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani plecaka ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
 2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
 3. W przypadku gdy uczeń mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości plecaka, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
 4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
 1. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.

 1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.
 2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
 3. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę.
 4. Powiadomienie rodziców ucznia sprawcy.
 5. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.
 6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).
 1. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.

 1. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń.
 2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.
 3. Powiadomienie rodziców ucznia.
 4. Niezwłoczne wezwanie policji, w przypadku kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.
 1. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia wymagającego interwencji lekarza.

  1. Po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ uczeń, wymaga specjalistycznej pomocy, nauczyciel interweniujący przekazuje uczniów innemu pracownikowi szkoły, który wzywa lekarza na miejsca zdarzenia, a sam zapewnia opiekę uczniowi.
  2. Osoba przejmująca opiekę nad grupą informuje o zdarzeniu dyrektora szkoły i rodziców/ prawnych opiekunów dziecka.
  3. Do czasu przybycia lekarza lub pogotowia ratunkowego osoba interweniująca podejmuje natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia.
  4. Dyrektor szkoły ustala przyczyny powstania wypadku. Wyznacza osoby, które sporządzą notatkę służbową oraz wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń.
 1. Procedura postępowania w przypadku ucznia stosującego przemoc fizyczną i stwarzającego zagrożenie dla innych osób.

 1. Jeżeli uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie podczas zajęć lekcyjnych, prowadzący zajęcia odprowadza ucznia do dyrektora/pedagoga/psychologa szkolnego lub w przypadku ich nieobecności do innego pracownika szkoły.
 2. Klasa, w której nauczyciel miał zajęcia, na czas jego nieobecności pozostaje pod opieką innego nauczyciela lub pracownika szkoły.
 3. Uczeń pozostaje pod opieką osoby, której został powierzony, aż do momentu uspokojenia emocji.
 4. Jeżeli uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie podczas przerwy, nauczyciel dyżurujący odprowadza go do wychowawcy/pedagoga/psychologa szkolnego lub nauczyciela nie mającego dyżuru.
 5. Uczeń/uczniowie biorący udział w zdarzeniu są odprowadzeni do wolnej sali lub gabinetu.
 6. Jeżeli zachodzi potrzeba, udziela się poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej, w razie konieczności wzywa się pogotowie ratunkowe i rodziców/prawnych opiekunów.
 7. Wychowawca/pedagog lub nauczyciel podejmujący interwencję, jak najszybciej, w miarę możliwości, ustala przebieg wydarzeń i uświadamia uczestnikowi/uczestnikom zdarzenia konsekwencje wynikające z zachowań zagrażających bezpieczeństwu.
 8. Osoba bezpośrednio podejmująca interwencję, powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrekcję Szkoły i decyduje o sposobie powiadomienia rodziców ucznia/prawnych opiekunów. W sprawach poważnych (np. rozbój, uszkodzenie ciała) wychowawca, jako główny koordynator działań wobec ucznia, zaprasza rodziców/prawnych opiekunów na spotkanie do szkoły i w obecności pedagoga/psychologa, przeprowadza rozmowę na temat zaistniałego zdarzenia. W trakcie spotkania zostają przedstawione rodzicom/prawnym opiekunom różne metody wychowawcze i możliwości wspomagania ucznia w jego problemach.
 9. We współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami podjęte zostają wspólne działania skierowane na zapobieganie zachowaniom agresywnym w przyszłości – np. podpisanie kontraktu z zasadami wypracowanymi przez ucznia, rodziców ucznia/prawnych opiekunów, wychowawcę, pedagoga, psychologa.
 10. Jeśli nieprawidłowe relacje ucznia z rówieśnikami nadal się utrzymują, wychowawca przy współpracy ze specjalistami szkolnymi w porozumieniu z rodzicami dziecka/prawnymi opiekunami, kieruje ucznia na badania lub konsultacje specjalistyczne poza szkołą (zobowiązuje rodziców do konsultacji w instytucjach zewnętrznych).
 11. W przypadku powtarzających się zdarzeń, które wskazują na nieskuteczność działań wychowawczych, pedagog/psycholog szkolny, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą, kieruje wniosek do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka.

 

Aktualizacja procedur interwencyjnych – rok szkolny 2022/2023

Opracowanie:
Pedagog szkolny - Sylwia Górczyńska
Wicedyrektor szkoły – Katarzyna Szymczyk

{"register":{"columns":[]}}