W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Luksemburg

Bezpieczeństwo

W Wielkim Księstwie Luksemburga obowiązuje 2 (w 4-stopniowej skali) stopień zagrożenia terrorystycznego. Oznacza to, że istnieje prawdopodobieństwo zamachu. Alert terrorystyczny wiązać się może z zaostrzonymi środkami bezpieczeństwa (wzmożone kontrole, wydłużone odprawy). W związku z powyższym, zaleca się stałe zachowanie ostrożności w miejscach publicznych, monitorowanie komunikatów władz porządkowych i bezwzględne stosowanie się do ich zaleceń.

Wzrasta tzw. drobna przestępczość, głównie kradzieże i włamania. Nie należy zostawiać w samochodzie widocznego bagażu i innych przedmiotów. Z uwagi na coraz częstsze przypadki kradzieży kieszonkowych, należy chronić dokument tożsamości, kartę kredytową, pieniądze, itp.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) do 90 dni na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga (WKL) jest paszport, bądź dowód osobisty. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu. Zakaz wjazdu do WKL pozostaje aktualny w stosunku do osób, które wydalono na mocy decyzji sądu.

W przypadku pobytu turystycznego do 90 dni, nie ma obowiązku meldunkowego. Legalizacja pobytu obowiązuje powyżej 90 dni. Obywatele polscy, którzy planują pobyt w Luksemburgu dłużej niż trzy miesiące, muszą otrzymać zezwolenie na pobyt. W tym celu powinni zgłosić się do lokalnych organów administracji z wnioskiem o zameldowanie, które następuję po spełnieniu jednego z poniższych warunków:

  • jest się pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę lub prowadzi własną działalność gospodarczą;
  • jest się studentem studiującym na terenie Wielkiego Księstwa Luksemburga, mającym ubezpieczenie zdrowotne;
  • dysponuje się wystarczającymi środkami pieniężnymi na utrzymanie się w Wielkim Księstwie Luksemburga i mieć ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczenie

Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są uznawane. Zielona karta nie jest obowiązkowa. Uznaje się, że pojazd zarejestrowany w Polsce - tak jak w przypadku rejestracji w innych krajach UE - ma obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zielona karta nadal może jednak służyć jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia, który w razie wypadku ułatwia uzyskanie odszkodowania. Inne ubezpieczenia są zalecane, ale nie obowiązkowe. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są pod adresem internetowym: http://www.pbuk.com.pl.

Zdrowie

Nie ma wymogu dodatkowych szczepień. Opieka medyczna jest ogólnie dostępna, jednakże na wizytę do niektórych lekarzy specjalistów, poza nagłymi wypadkami, czasami trzeba czekać wiele dni. Cena standardowej wizyty lekarskiej waha się od 30 do 50 euro, doba pobytu w szpitalu publicznym kosztuje ok. 250 euro, a na oddziałach intensywnej terapii ok. 800 euro.

Osoby opłacające w Polsce składki na NFZ mają prawo do opieki medycznej w Luksemburgu świadczonej przez lekarza, przychodnię lub szpital państwowej służby zdrowia na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydawanej w Polsce przez oddziały NFZ. Bliższe informacje: www.nfz.gov.pl. Na podstawie EKUZ (której nie trzeba rejestrować przy pobycie turystycznym do 90 dni) przysługują świadczenia zdrowotne w zakresie koniecznym, z uwzględnieniem ich charakteru oraz przewidywanego okresu pobytu w Luksemburgu. O uznaniu świadczeń za konieczne w danym przypadku decyduje lekarz udzielający pomocy. W sytuacji nagłej choroby lub wypadku można zawsze zadzwonić pod numer alarmowy 112 i wezwać karetkę. Należy jednak dobrze zastanowić się, czy nie możemy sami udać się do szpitala, ponieważ tylko niezbędny przyjazd karetki jest bezpłatny (o zasadności przewozu ambulansem decyduje lekarz).

Zgodnie z prawem luksemburskim należy najpierw pokryć w całości koszty udzielonych świadczeń medycznych, a następnie można ubiegać się o ich zwrot w miejscowej luksemburskiej kasie chorych, przy czym kasa ta zwróci tylko część wydatków, z wyjątkiem wkładu własnego pacjenta. Wysokość wkładu własnego pacjenta zależy od rodzaju udzielonego świadczenia, przy czym koszty transportu sanitarnego w całości ponosi pacjent (w przypadku potwierdzenia przez lekarza rodzinnego konieczności transportu medycznego pacjent pokrywa część kosztów przewozu). W przypadku niewystępowania do luksemburskiej kasy chorych o zwrot kosztów świadczeń medycznych uzyskanych w Luksemburgu, można o zwrot tych kosztów zwrócić się po powrocie do Polski do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału wojewódzkiego NFZ. Należy przedstawić oryginały wszystkich rachunków, dowodów zapłaty, recept itp. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania ze świadczeń medycznych w krajach UE są dostępne na stronie internetowej NFZ: www.nfz.gov.pl , a w Luksemburgu w Caisse Nationale de Santé, 125 Route d'Esch, L-1471 Luxembourg, cns@secu.lu, www.cns.lu , tel.: (+352) 27-57-1 (serwis rejestracji międzynarodowej tel.: (+352) 2757-4250), lub w jej lokalnym oddziale.

Podróżowanie po kraju

Nie ma ograniczeń. Istnieje sprawny i niedrogi system autobusów i pociągów i liczne formuły taryfowe w zależności od długości i okresu pobytu oraz liczby i wieku pasażerów. Jazda pociągami i autobusami w WKL jest bardzo prosta, ponieważ obowiązuje wspólny bilet dla obu środków komunikacji. Zwykły bilet jednorazowy (2 euro) ważny jest przez 2 godziny, przy czym można wielokrotnie przesiadać się. W weekendy obowiązuje bardzo korzystny system taryfowy: za 6 euro można nabyć całodniowy bilet dla grup do 5 osób, pozwalający korzystać z komunikacji publicznej w całym kraju. Centralna informacja znajduje się na głównym dworcu kolejowym w Luksemburgu - 11, place de la Gare. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.mobiliteit.lu lub uzyskać je telefonicznie pod numerem (00-352) 2465 2465. W stolicy działa system zakupu biletów autobusowych przez SMS dla posiadaczy luksemburskich telefonów komórkowych: wysyłając SMS o treści "A" na numer 64222, otrzymuje się potwierdzenie zakupu biletu autobusowego ważnego 2 godziny.

W stolicy funkcjonuje również system rowerów miejskich (http://www.veloh.lu/). W ramach wykupionego abonamentu można używać roweru przez 30 min, natomiast po tym czasie naliczana jest dodatkowa opłata. W całym mieście znajdują się parkingi rowerowe, na których można oddać lub wypożyczyć rower miejski.

Szczegółów dotyczących podróżowania po WKL udziela również Informacja Turystyczna:

Luxembourg City Tourist Office, 30 place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, tel.: +352 22 28 09, email: touristinfo@lcto.lu

Na miejscu można zaopatrzyć się zarówno w mapy turystyczne, jak i foldery dotyczące bieżących wydarzeń kulturalnych w WKL.

Informacje dla kierowców

Obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa zarówno na przednich, jak i na tylnych siedzeniach, a także posiadanie specjalnych siedzeń dla dzieci do lat trzech. W luksemburskim kodeksie drogowym jest zapis dot. wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa, między innymi obowiązek posiadania kamizelek odblaskowych. Rozmawianie przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu jest zabronione. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila.

Jeżeli wybieramy się do Luksemburga samochodem w okresie jesienno-zimowym, to należy pamiętać, że od 1 października istnieje obowiązek zaopatrzenia pojazdu w opony zimowe jeżeli warunki pogodowe są choćby zbliżone do zimowych. Niezastosowanie się powyższych przepisów jest karane mandatem w wysokości ok. 75 euro. Dozwolone jest poruszanie się w warunkach zimowych pojazdem wyposażonym w opony całoroczne, bądź każde inne oznaczone symbolami "MS", "M+S" lub M&S". W centrum stolicy istnieją trudności ze znalezieniem miejsca parkingowego, jednak sieć parkingów jest dobrze oznaczona i szybko można zorientować się, gdzie są wolne miejsca. Generalnie, wszystkie parkingi są płatne. Za parking płacimy w parkometrach, gotówką lub kartą bankową. Parkingi podziemne są zabronione dla samochodów z instalacją na gaz. Znaczne przekroczenie dozwolonej prędkości może być powodem zatrzymania prawa jazdy z natychmiastowym unieruchomieniem pojazdu. Osoba, która nie jest rezydentem WKL zobowiązana jest zapłacić mandat „na miejscu”. Ze względu na rosnącą liczbę wypadków komunikacyjnych w sierpniu 2015 zainstalowano w całym Luksemburgu stałe radary (do tej pory Luksemburg był jedynym państwem w Europie niewyposażonym w automatyczny system kontroli na drogach).

Posiadanie międzynarodowego prawa jazdy nie jest obowiązkowe. Polskie prawo jazdy zachowuje ważność do daty określonej w dokumencie. Nie można posiadać praw jazdy wydanych przez więcej niż jeden kraj członkowski Unii Europejskiej.  W przypadku osób zameldowanych w WKL zalecane jest zarejestrowanie polskiego prawa jazdy w tutejszej bazie urzędu gminy z uwagi na: możliwość otrzymania wtórnika w przypadku utraty oryginału lub możliwość otrzymania luksemburskiego prawa jazdy w przypadku utraty ważności polskiego prawo jazdy. W WKL obowiązuje zakaz tranzytu dla pojazdów o masie całkowitej pow. 7,5 t, kierujących się do krajów sąsiednich (Francji, Niemiec, Belgii), jeżeli w tych krajach obowiązuje zakaz ruchu ww. pojazdów z powodu świąt.

Cło

Turyści z krajów UE, zgodnie z przepisami wspólnotowymi, podlegają ograniczeniom ilościowym dotyczącym wwożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego i niepodlegających odsprzedaży. Określenie "do użytku osobistego" oznacza także towary przewożone z przeznaczeniem na prezenty. Sprzedaż ich byłaby naruszeniem prawa, zagrożonym ich konfiskatą oraz dodatkową karą. W poważniejszych przypadkach konfiskacie mógłby też podlegać pojazd, którym towary były przewożone. Przewożone towary uznaje się za służące do użytku osobistego, jeżeli przy wjeździe do Luksemburga nie przekraczają następujących ilości: 200 szt. papierosów, 400 szt. cygaretek, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu, 10 l napojów spirytusowych (np. wódka, whisky), 20 l wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto), 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 l piwa. Osoby w wieku poniżej 17 lat nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych.

Wwóz lub wywóz niektórych produktów do/z WKL jest zabroniony, co dotyczy w szczególności:

  • gatunków fauny i floty podlegających ochronie i zagrożonych wyginięciem oraz produktów wywodzących się z tych gatunków (Konwencja z Waszyngtonu);
  • leki z przeznaczeniem dla ludzi (poza lekami do osobistego użytku pasażera);
  • broń i amunicja;
  • dobra kultury (dzieła sztuki, okazy z kolekcji w szczególności zabytkowe);
  • produkty z ropy, z wyjątkiem paliw w bakach pojazdów i kanistrach o maksymalnej pojemności 10 l.
MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.