W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Słowenia

Bezpieczeństwo

Miejscowe władze określają stopień zagrożenia terrorystycznego w Słowenii jako niski. Podwyższenie stopnia zagrożenia terrorystycznego może wiązać się z zaostrzonymi środkami bezpieczeństwa (np. wzmożone kontrole, wydłużone odprawy, większa obecność służb porządkowych na ulicach, itp.).

Zagrożenie przestępczością w Słowenii nie jest znaczne. W miejscowościach wypoczynkowych i miejscach popularnych wśród turystów wskazane jest jednak zachowanie ostrożności i troski o dokumenty oraz pieniądze z uwagi na zdarzające się przypadki kradzieży kieszonkowych.

Słowenia leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi są dostępne na poniższej stronie.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Słowenia należy do krajów strefy Schengen stąd na granicach z Austrią, Węgrami i Włochami nie funkcjonują stałe posterunki graniczne. Niemniej jednak, z uwagi na aktualną sytuację w Europie, na granicy z Austrią przywrócone zostały tymczasowe, okresowe kontrole paszportowo-osobowe. Ponadto słoweńska policja może przeprowadzać wzmożone kontrole tożsamości na terytorium całego kraju. Od osób odwiedzających Słowenię wymagane jest posiadanie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Przed wjazdem należy upewnić się, czy dokument jest czytelny, w dobrym stanie technicznym i pozwala na jednoznaczne stwierdzenie tożsamości. Granica słoweńsko-chorwacka stanowi granicę zewnętrzną strefy Schengen, na której obowiązuje pełny system kontroli paszportowo-celnej. Do przekroczenia granicy wymagane jest bezwzględne posiadanie ważnego dokumentu tożsamości (dla obywateli polskich dowód osobisty bądź paszport). Nawet nieświadoma próba przekroczenia granicy bez ważnego dokumentu tożsamości, traktowana jest jako wykroczenie podlegające karze grzywny w wysokości do 500 euro. Policja słoweńska przeprowadza bardzo skrupulatne kontrole, mające na celu wykrycie samochodów kradzionych. W przypadku stwierdzenia, że numery identyfikacyjne pojazdu zostały przerobione bądź też, że figuruje on w bazie samochodów skradzionych, jest bezzwłocznie rekwirowany. W uzasadnionych przypadkach, prokuratura kieruje ponadto do sądu wniosek o ukaranie właściciela lub kierującego pojazdem.

Władze Słowenii, podobnie jak władze pozostałych państw należących do Unii Europejskiej i strefy Schengen, mogą odmówić prawa pobytu na swoim terytorium osobie, która stanowiłaby zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mogła naruszyć podstawowe zasady współżycia społecznego, z uwagi na konieczność ochrony zdrowia publicznego, jak też w przypadku wcześniejszego orzeczenia wobec niej zakazu wjazdu na terytorium kraju.

Meldunek

W Słowenii istnieje bezwzględny obowiązek meldunkowy. W przypadku zakwaterowania w hotelu, ośrodku wypoczynkowym lub turystycznym zgłoszenia dokonuje właściciel obiektu. W przeciwnym wypadku należy osobiście zgłosić meldunek na posterunku policji w ciągu 3 dni od przekroczenia granicy Słowenii lub zmiany adresu zakwaterowania w tym kraju.

Obowiązek ten jest bezwzględnie sprawdzany przez miejscową policję, a brak jego dopełnienia wiąże się z założeniem mandatu karnego w wysokości od 400 do 1200 euro.

Ponadto przy pobytach przekraczających 90 dni istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na pobyt. Wniosek o uzyskanie pozwolenia na pobyt należy złożyć we właściwym terytorialnie urzędzie (Upravna enota) nie później niż w 90 dniu po wjeździe na terytorium Słowenii.

Ubezpieczenie

Dla turystów indywidualnych wykupienie polisy ubezpieczeniowej nie jest obowiązkowe jest jednak zalecane, ponieważ nie każdy rodzaj pomocy medycznej jest dostępny w ramach powszechnego ubezpieczenia za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Zalecane jest pozyskanie przez wyjazdem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Zdrowie

Obywatele polscy opłacający składki w ramach NFZ mają prawo do korzystania w Słowenii z opieki medycznej na zasadach określonych dyrektywami Unii Europejskiej. W przypadku wyjazdu turystycznego, posiadaczom Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wystawianej przez wojewódzki oddział NFZ, przysługuje prawo do nieodpłatnego korzystania z podstawowej opieki medycznej u lekarzy, którzy mają podpisaną umowę ze Słoweńskim Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - ZZZS). W odniesieniu do niektórych świadczeń oraz lekarstw, obowiązuje zasada częściowej odpłatności (od 5% do 75% wartości usługi). Osoby nie posiadające EKUZ opłacają pełne koszty pomocy medycznej we własnym zakresie. Wizyta w prywatnej przychodni u lekarza ogólnego kosztuje ok. 60-80 EUR. W wypadkach nagłych można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala bez skierowania, okazując EKUZ. Poziom opieki medycznej jest dobry. Większość lekarzy posługuje się językami obcymi, głównie angielskim i niemieckim. Z uwagi na występujące przypadki boreliozy, choroby przenoszonej przez kleszcze, osobom, które planują wycieczki i biwakowanie na terenach leśnych zalecane jest wcześniejsze szczepienie.

Podróżowanie po kraju

Nie ma ograniczeń. Niemniej jednak górzyste ukształtowanie terenu zdecydowanej większości powierzchni Słowenii (ponad 90% kraju to wyżyny i teren górski), a także jedno z najwyższych zalesień w Europie (ponad 70% powierzchni kraju) mogą powodować ograniczenia w dotarciu do trudno dostępnych miejscowości – w szczególności w okresie obfitych opadów śniegu drogi górskie mogą być zamknięte. Aktualne informacje drogowe znajdują się na stronie www.promet.si.

Informacje dla kierowców

Honorowane jest polskie prawo jazdy. Od kierujących samochodami zarejestrowanymi w państwach członkowskich UE nie jest wymagana Zielona Karta. Jej posiadanie jest jednak zalecane, ponieważ jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia pojazdu ułatwia załatwienie formalności związanych z uzyskaniem odszkodowania w razie wypadku drogowego.

Używanie świateł mijania jest obowiązkowe całą dobę, przez cały rok. W okresie od 15 listopada do 15 marca samochód musi być wyposażony w opony zimowe, a w rejonach górskich, w czasie zalegania śniegu, dodatkowo w łańcuchy na koła napędowe.

Przestrzeganie przepisów drogowych jest rygorystycznie egzekwowane. Wszystkie autostrady i drogi ekspresowe są płatne. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz motocykle muszą posiadać ważną winietę. Opłaty na tzw. bramkach mogą uiszczać wyłącznie kierujący samochodami ciężarowymi i autobusami. Na autostradach i drogach ekspresowych obowiązkowe jest posiadanie odpowiednio naklejonej winiety. Przy wjazdach na drogi na których winiety są wymagane, umieszczone zostały informacyjne znaki drogowe (biała, pozioma prostokątna tablica z pomarańczowym symbolem winiety). Obowiązująca w Słowenii do 2008r. infrastruktura poboru opłat (bramki) przewidziana jest wyłącznie dla samochodów ciężarowych i autobusów. Kierujący pojazdami dla których obowiązkowe są winiety nie mogą dokonywać tam żadnych opłat za przejazd.

System winiet dla pojazdów do 3.5 tony

Winiety roczne ważne są od dnia 1 grudnia roku poprzedzającego do dnia 31 stycznia kolejnego roku, tj. przez 14 miesięcy. Winiety tygodniowe i miesięczne ważne są od dnia zakupu. W momencie zakupu, cyfry oznaczające dzień i miesiąc początku ważności muszą zostać przedziurkowane przez sprzedawcę. Brak winiety lub uchylanie się od obowiązku uiszczenia opłaty drogowej (w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony) zagrożone są mandatami w wysokości od 300 do 800 EUR. Do kontroli i nakładania kar upoważnione są: policja, inspektorat transportu oraz służba celna. Winiety można nabyć na stacjach benzynowych w Słowenii i w regionach przygranicznych krajów sąsiadujących, a także na pocztach i w kioskach na terytorium Słowenii.

Od 1 grudnia 2013 r. Słowenia wprowadziła nowy typ winiet dla samochodów do 3500 kilogramów, których wysokość zmierzona ponad przednią osią wynosi 130 cm lub więcej.

Szczegóły dotyczące nowego typu winiety są dostępne na stronie DARS.

Lista zmierzonych pojazdów dostępna jest TUTAJ >>

System opłat za przejazdy drogami ekspresowymi i autostradami w Republice Słowenii (2016 r.).

Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg. przewidziane są trzy rodzaje winiet (w nawiasach podajemy ceny):

2A

2B

tygodniowa (15 EUR);

miesięczna (30 EUR);

roczna (110 EUR).

tygodniowa (30 EUR);

miesięczna (60 EUR);

roczna (220 EUR).

Dla jednośladów przewidzianą są winiety:

- tygodniowe (7,5 EUR);

- półroczne (25 EUR);

- roczne (47,5 EUR).

Nowy system poboru opłat dla pojazdów powyżej 3,5 tony

Od 1 kwietnia 2018 r. w Republice Słowenii funkcjonować będzie nowy system poboru opłat od kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t – DarsGo. Od tego dnia nie będzie możliwości uiszczania opłat drogowych w dotychczas przyjęty sposób, tj. poprzez bieżące uregulowanie należności w miejscu poboru opłat, na tzw. bramkach. Równocześnie, z użytku wycofane zostaną dotychczas stosowane środki elektroniczne: karty DARS oraz tablice elektroniczne systemu ABC. Z sieci słoweńskich dróg płatnych będą mogły korzystać jedynie te pojazdy o DMC powyżej 3,5t, które zostaną zarejestrowane w systemie DarsGo oraz wyposażone w urządzenie pokładowe DarsGo, która umożliwi samodzielne naliczenie opłaty drogowej.

Rejestracja w systemie oraz uzyskanie urządzenia pokładowego DarsGo jest już możliwe w punktach obsługi DarsGo w Lublanie, na MOP w miejscowości Lopata, Maribor i Grabonoš oraz na przejściach granicznych Obrežje, Gruškovje i Fernetiči. Z początkiem roku 2018 rejestracja i odbiór urządzenia pokładowego DarsGo będzie możliwy także na stacjach paliw, zlokalizowanych na MOP oraz za pośrednictwem strony internetowej www.darsgo.si. Zaleca się, by użytkownicy systemu DarsGo odpowiednio wcześnie zadbali o dopełnienie wszelkich formalności związanych z nowym systemem poboru opłat, w ten sposób unikając ewentualnych kolejek w pierwszych dniach działania systemu. Do 31 marca 2018 r. włącznie obowiązywał będzie dotychczas przyjęty sposób uiszczania opłat drogowych. Urządzenie pokładowe DarsGo można umieścić w pojeździe przed 1 kwietnia 2018 r., gdyż transakcje finansowe dokonywane przy jego pomocy przed tym terminem nie będą przeprowadzane.

Dodatkowe informacje związane z systemem DarsGo można uzyskać na infolinii DARS pod nr tel. +386 1 518 8 350, pod adresem e-mail: info@darsgo.si oraz na stronie internetowej www.darsgo.si.

UWAGA - awaria pojazdu na terytroium Republiki Słowenii:

Zgodnie z obowiązującymi w Słowenii przepisami pojazd unieruchomiony na autostradzie bądź trasie szybkiego ruchu w wyniku awarii bądź innego zdarzenia, pozostawać może na awaryjnym pasie ruchu maksymalnie do 2 godzin (jest to termin umowny, każdorazowo uzależniony od zaistniałych okoliczności), jeżeli jego położenie nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu bądź nie ma realnych szans na jego uruchomienie w ww. czasie.

W przypadku braku możliwości uruchomienia pojazdu w ww. czasie bądź zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pojazd zostanie odholowany na koszt właściciela. Główną służbą odpowiedzialną za bezpieczeństwo i obsługę sieci płatnych dróg w Słowenii jest firma DARS, która na bieżąco śledzi ruch i monitoruje ew. zagrożenia na sieci płatnych dróg w Słowenii, aczkolwiek dostęp do usług holowniczych mają prywatne firmy wybrane przez DARS w drodze przetargu, które niejednokrotnie stosują nieuczciwe praktyki pomimo określenia maksymalnych stawek tego typu usług.

Informacje dot. holowania i stawek (w j. angielskim)

Stawki za usługi holowania

W związku z powyższym, należy zachować daleko idącą ostrożność przy korzystaniu z usług holowniczych i naprawczych prywatnych firm. W przypadku potrzeby skorzystania z usług słoweńskich firmy holowniczych należy bezwzględnie pamiętać o udokumentowaniu ustaleń dot. przewidywanego kosztu usługi przed jej rozpoczęciem (tj. podpisanie z wykonawcą przed usługą tzw. „delovni nalog” zawierający informację o docelowym miejscu holowania pojazdu i całkowitej kwocie za wykonaną usługę a nie kwocie za godzinę dokonywanych czynności). Pozwoli to na unikniecie licznych nieporozumień i dodatkowych kosztów, wynikających z braku ich ustalenia przed wykonaniem usługi (w Słowenii ceny usług nie są prawnie regulowanie).

W przypadku prób wymuszenia wykonania usługi naprawczo-holowniczej należy o zdarzeniu takim bezwzględnie poinformować najbliższy posterunek policji (nr telefonu 113).

Wskazanym jest posiadanie i korzystanie przez podróżujących przez terytorium Słowenii polskich kierowców z ubezpieczenia Assistance, które obejmować będzie swym zakresem pomoc w przypadku nagłego, nieprzewidywanego unieruchomienia pojazdu na sieci dróg w Słowenii.

UWAGA - egzekwowanie mandatów i kar administracyjnych na terenie Republiki Słowenii

Zgodnie z prawem (słoweńska Ustawa o wykroczeniach), w sytuacji, gdy osoba ukarana mandatem karnym bądź karą administracyjną nie posiada środków na jego opłacenie, służby kontrolne (policja; pracownicy Służby ds. Autostrad Republiki Słowenii (DARS); pracownicy służby celnej) posiadają uprawnienia pozwalające na zabezpieczenie płatności i jej natychmiastową egzekucję poprzez tymczasowe odebranie dokumentów podróży (w tym paszportów), prawa jazdy, dokumentów pojazdu, dokumentów transportowych, papierów wartościowych, środków transportu i innych ruchomości bez względu na ich własność i wartość.

Takie działania mają zapobiec ewentualnemu opuszczeniu terytorium Słowenii i uniknięciu zapłaty należnej kary przez cudzoziemców. Zgodnie z przepisami ustawy, kary za wykroczenia podlegają automatycznej egzekucji. Także środek odwoławczy nie wstrzymuje egzekucji.

Dokumenty mogą zostać zatrzymane na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia tego terminu o kolejne 3 miesiące. Po tym okresie dokumenty zwracane są do polskich organów, które je wydały a egzekucja mandatów przekazywana jest stronie polskiej.

Uwaga - kontrole dot. przestrzegania przepisów regulujących czas pracy kierowców

Z uwagi na tranzytowe położenie Słowenii służby celne prowadzą bardzo skrupulatne kontrole w zakresie przestrzegania przez kierowców zawodowych przepisów regulujących funkcjonowania branży związanej z transportem międzynarodowym. Najmniejsze wykroczenia w tym zakresie karane są karami administracyjnymi, niejednokrotnie przekraczającymi kwoty 10 tyś. euro. Ponadto kontrole związane z podejrzeniami ingerencji w systemy kontrolno-pomiarowe pojazdu mogą trwać nawet do kilka/kilkanaście dni.

Cło

Zakup i przewóz towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie mających charakteru handlowego jest zgodny z obowiązującymi normami unijnymi. Kontrola celna może być prowadzona przez powołaną do tego służbę (carina) na całym terytorium państwa. Podczas przewozu zwierząt domowych (np. psy, koty) wymagane jest posiadanie jednolitego europejskiego dokumentu podróży dla zwierząt (tzw. "niebieska książeczka"), zawierającego informację o szczepieniach i stanie zdrowia zwierzęcia. Zwierzę musi być także oznakowane w sposób umożliwiający jego identyfikację (tatuaż lub chip elektroniczny).

Przedmioty niedozwolone

Zgodnie ze słoweńską ustawą o broni na terytorium Republiki Słowenii istnieje całkowity zakaz posiadania tzw. broni białej (m.in. kastet, pałka gumowa, pałka teleskopowa, buzdygan, kindżał, inne przedmioty przeznaczone do ataku, napadu czy samoobrony). Pełny wykaz zakazanych przedmiotów/broni znajduje się pod adresem www.uradni-list.si/1/content?id=54446.

W przypadku ujawnienia próby wwiezienia na terytorium Republiki Słowenii bądź posiadania na jej terytorium przedmiotów/broni uznanych za zabronione wszczynane jest postępowanie zasadniczo analogiczne jak w sprawie nielegalnego posiadania broni.

Przydatne informacje

Sklepy czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 19.00, w soboty od 8.00 do 15.00. Duże sklepy i hipermarkety czynne są do 21.00. W niedziele czynne są jedynie niektóre sklepy, z reguły do godz. 15.00.

Banki czynne są w godz. 8.00-17.00 (często z przerwą w godz. 13.00-15.00), w soboty jedynie nieliczne oddziały czynne są do godz. 12.00.

Urzędy przyjmują interesantów z reguły w godzinach 8.00 - 15.00, jeden dzień w tygodniu także do godziny 17.00 lub 18.00.

Z uwagi na niewielką popularność, gaz LPG dostępny jest jedynie na nielicznych stacjach benzynowych.

Powszechnie płacić można kartami bankowymi i kredytowymi. Sieć bankomatów jest dobrze rozwinięta.

Telefony alarmowe: Policja 113, Straż pożarna i Pogotowie ratunkowe 112, Pomoc drogowa AMZS 1987, informacja telefoniczna 1188.

Aktualne informacje turystyczne dostępne są na stronie internetowej: www.slovenia.info. Obszerne informacje dotyczące pobytu obywateli UE w Słowenii dostępne są na rządowym portalu: http://e-uprava.gov.si

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.