W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie wyników postępowania w sprawie przyznania stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2021 r.

23.06.2021

W terminie od 1 do 31 grudnia 2020 r. rektorzy uczelni oraz dyrektorzy instytutów PAN, instytutów badawczych, instytutów międzynarodowych lub inne osoby kierujące podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przedstawili Ministrowi Edukacji i Nauki 1897 wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Wnioski zostały rozpatrzone zgodnie z procedurą określoną w:

  • art. 360 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn.zm.),
  • rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 725).

Ocena merytoryczna wniosków została dokonana przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, w skład którego weszli eksperci reprezentujący różne dziedziny nauki i sztuki.

Wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione przez Zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki. Przy ocenie danego osiągnięcia członkowie Zespołu kierowali się kryteriami określonymi w § 11 ust. 3 ww. rozporządzenia. W celu zapewnienia jednolitej i obiektywnej oceny, Zespół ustalił również wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków (do pobrania poniżej).

Każdy wniosek oceniany był przez dwóch ekspertów. Z łącznej liczby punktów przyznanych przez eksperta I i eksperta II została wyliczona średnia arytmetyczna. Następnie, średnia arytmetyczna z ocen dwóch ekspertów była normalizowana, tj. przeliczona proporcjonalnie do 100 punktów względem średniej arytmetycznej z pięciu wniosków z najwyższą liczbą punktów za osiągnięcia w danej dziedzinie, a wynik zaokrąglony w dół do pełnej jedności. Na podstawie ocen dokonanych przez członków Zespołu została sporządzona lista rankingowa wniosków uszeregowanych według liczby punktów przeliczonych zgodnie z powyższą metodą.

W dniu 9 czerwca 2021 r. – spośród 1835 wniosków osób spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Edukacji i Nauki wyłonił grupę 217 młodych naukowców, w tym 52 doktorantów, którym przyznał stypendium.

Młodzi naukowcy, którzy otrzymali stypendium, uzyskali co najmniej 78 pkt na 100 pkt. W przypadku doktorantów, próg uprawniający do otrzymania stypendium został ustalony na poziomie – 68 pkt na 100 pkt. Wynika to z przepisów rozporządzenia, które gwarantują młodym naukowcom posiadającym status doktoranta przyznanie minimum 50 stypendiów.

Stypendia zostały przyznane na wnioskowany okres, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł. Stypendia będą wypłacane młodym naukowcom przez podmiot, który wnioskował o stypendium. Podmioty te zostaną powiadomione o czynnościach, jakie należy podjąć w celu zawarcia umów z młodymi naukowcami dotyczących wypłaty stypendiów.

Stypendium otrzymają młodzi naukowcy, którzy w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium, tj. 9 czerwca 2021 r., posiadali status młodego naukowca – zgodnie z art. 360 ust. 2 ustawy.

Decyzje administracyjne dotyczące przyznania albo odmowy przyznania stypendium ministra zostaną wysłane młodym naukowcom oraz podmiotom wnioskującym drogą pocztową na adres korespondencyjny podany we wniosku – do końca czerwca 2021 r.

Szczegółowa punktacja wniosku, w tym uzasadnienie przyznania albo odmowy przyznania punktów za dane osiągnięcie, zostanie udostępniona w systemie informatycznym „Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania” (ZSUN/OSF) – po wysłaniu ww. decyzji.

Do postępowań w sprawach stypendiów ministra stosowane są przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego, z wyłączeniem art. 10, art. 35–37, art. 61 § 4, art. 79a, art. 81 oraz art. 96a–96n.

Materiały

Lista stypendystów
20210623​_zał1​_-​_lista​_stypendystów​_SMN16​_w​_roku​_2021.pdf 1.03MB
Wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków
20210623​_zał2​_-​_wytyczne​_dotyczące​_sposobu​_oceny​_wniosków​_SMN16.pdf 0.90MB
{"register":{"columns":[]}}