W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Patronaty

Wniosek o patronat - udział Ministra Edukacji i Nauki w komitecie honorowym - krok po kroku


 

Zasady przyznawania patronatu honorowego lub udziału Ministra Edukacji i Nauki w komitecie honorowym

Postanowienia ogólne

 1. Patronat honorowy i udział Ministra Edukacji i Nauki w komitecie honorowym stanowią szczególnego rodzaju wyróżnienie dla przedsięwzięcia bezpośrednio związanego z oświatą i wychowaniem, polityką naukową państwa oraz istotnego dla działań Ministerstwa Edukacji i Nauki. Przedsięwzięcie to powinno mieć zasięg co najmniej regionalny i służyć promocji lub kreowaniu pozytywnego wizerunku oświaty, nauki polskiej i szkolnictwa wyższego. 
 1. Minister Edukacji i Nauki nie obejmuje patronatem i nie przyjmuje zaproszenia do komitetu honorowego przedsięwzięcia odpłatnego dla uczestników, a także przedsięwzięcia o charakterze lobbystycznym, reklamowym, komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służącym promocji produktów i usług zarówno organizatora, jak i jego partnerów).
 1. Minister Edukacji i Nauki nie obejmuje honorowym patronatem produkcji filmowych, publikacji, opracowań, a także statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji.
 1. Minister Edukacji i Nauki nie udziela również patronatów o charakterze stałym. Patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.
 2. Minister Edukacji i Nauki obejmuje patronatem wydarzenia o charakterze jednostkowym oraz zamykające się w krótkiej przestrzeni czasowej. W przypadku wydarzeń o charakterze wieloskładnikowym (np. kampania, projekt) organizator powinien wskazać jedno wiodące, najbardziej prestiżowe wydarzenie/element, które zasługiwałoby na objęcie patronatem (np. konferencja inaugurująca lub podsumowująca).
 3. Minister Edukacji i Nauki zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia patronatu nad przedsięwzięciem we wczesnym etapie realizacji, które nie ma jeszcze dokładnie określonych celów i źródeł finansowania, organizowanemu po raz pierwszy i mającemu charakter pilotażowy.
 1. W uzasadnionych przypadkach Minister Edukacji i Nauki może objąć patronatem honorowym lub wyrazić zgodę na udział w komitecie honorowym przedsięwzięcia, które nie spełnia wymogów opisanych w Postanowieniach ogólnych. Wyróżnienie może być przyznane, jeśli inicjatywę cechuje wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny, nie jest ona nastawiona bezpośrednio na zysk oraz zostanie uznana za istotną z punktu widzenia polityki oświatowej lub naukowej państwa.
 1. Objęcie patronatem honorowym lub udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji osobistego udziału Ministra Edukacji i Nauki lub przedstawicieli MEiN w wydarzeniu, w pracach jury, wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego.
 2. W uzasadnionych przypadkach patronat honorowy lub wyrażenie zgody na udział w komitecie honorowym przedsięwzięcia przysługuje także Sekretarzowi Stanu lub Podsekretarzowi Stanu.

Procedura obejmowania wyróżnieniem

 1. Patronat lub zgoda na udział w komitecie honorowym jest udzielana na podstawie wniosku elektronicznego złożonego za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie patronaty.men.gov.pl. Kopię złożonego formularza organizator otrzymuje na adres mailowy podany we wniosku.
 1. Wniosek o patronat honorowy lub udział Ministra Edukacji i Nauki w komitecie honorowym należy złożyć nie później niż 60 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
 1. Do wniosku należy dołączyć dodatkowe dokumenty, np.: regulamin przedsięwzięcia, szczegółowy program, listę prelegentów, materiały promocyjne, opracowania, w szczególności te, które będą udostępniane uczestnikom podczas realizacji przedsięwzięcia.  
 1. Decyzja w sprawie patronatu oraz wszelka korespondencja w sprawie będzie przekazywana wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu.
 1. Wnioski niekompletne, złożone po terminie lub z pominięciem formularza elektronicznego nie będą rozpatrywane.
 1. Odmowa przyznania patronatu lub udziału w komitecie honorowym nie wymaga uzasadnienia.
 1. Jednostką odpowiedzialną za obsługę wniosków jest Biuro Ministra MEiN, które może zwrócić się do organizatora z prośbą o przekazanie dodatkowych wyjaśnień.

Obowiązki organizatora

 1. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwać się logotypem Ministra Edukacji i Nauki oraz informacją o przyznaniu honorowego patronatu / udziale w komitecie honorowym w materiałach informacyjno-promocyjnych wyłącznie po otrzymaniu pozytywnej decyzji. Wszystkie materiały, które będą zawierały logotyp, muszą uzyskać akceptację Biura Ministra MEiN.
 1. Organizator powinien niezwłocznie poinformować Biuro Ministra MEiN o wszelkich zmianach w regulaminie, harmonogramie, programie wydarzenia itp.
 1. W ciągu 30 dni od zakończenia przedsięwzięcia organizator powinien przekazać do MEiN sprawozdanie. 
 1. Nieprzesłanie do akceptacji materiałów promocyjnych zawierających logotyp, informacji o istotnych zmianach w realizacji przedsięwzięcia oraz nieterminowe złożenie lub brak sprawozdania mogą skutkować cofnięciem patronatu lub negatywną decyzją w kolejnych edycjach.
 1. Informacja dotycząca przedsięwzięcia objętego wyróżnieniem może zostać opublikowana na stronie internetowej oraz na profilach MEiN w mediach społecznościowych. Każdorazowo decyzję w tej sprawie podejmuje Biuro Ministra. Organizator zainteresowany promocją wydarzenia powinien przesłać na adres patronaty@mein.gov.pl pełną informację o przedsięwzięciu (nieprzekraczającą 1 strony A4) nie później niż 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia.

Odebranie wyróżnienia

 1. Minister Edukacji i Nauki zastrzega sobie prawo do cofnięcia patronatu lub wystąpienia z komitetu honorowego w każdym momencie, a w szczególności, gdy:
 • zaszły okoliczności, o których organizator nie poinformował MEiN,
 • organizator naruszył zasady przyznawania patronatów,
 • wydarzenie negatywnie wpływa na wizerunek Ministra lub Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 1. Wyróżnienie może zostać odebrane także bez podania przyczyny.

Patronaty Prezydenta RP i Pierwszej Damy

 1. Minister Edukacji i Nauki nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wynika to z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP, według którego „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny”.
 1. W przypadku, gdy przedsięwzięcie uzyskało patronat honorowy Prezydenta RP, Minister Edukacji i Nauki może wyrazić zgodę na udział w komitecie honorowym.
 1. W komitetach honorowych Prezydent RP pełni funkcję przewodniczącego. W takich przypadkach Minister Edukacji i Nauki może być członkiem komitetu honorowego.
 1. Minister Edukacji i Nauki nie obejmuje patronatem honorowym także wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta RP. Wynika to z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według którego „Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny”.
 1. Jeśli organizator ubiega się o patronat Prezydenta RP lub Pierwszej Damy, powinien  podać tę informację we wniosku, a po otrzymaniu decyzji z Kancelarii Prezydenta poinformować o tym Biuro Ministra MEiN.

 

przycisk kierujący do formularza

 

 

 

Materiały

Logo - Patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki
20221018​_logotypy​_patronat​_MEiN.zip 0.65MB
Wykaz patronatów Ministra 2019
patronaty​_17-12-2019.xlsx 0.04MB
Wykaz patronatów Ministra 2020
wykaz​_patronatów​_ministra​_24-11-2020.xlsx 0.05MB
Wykaz patronatów Ministra Edukacji i Nauki 2021
31122021​_wykaz​_patronatów​_ministra​_edukacji​_i​_nauki.xlsx 0.04MB
Wykaz patronatów Ministra Edukacji i Nauki 2022
20230118​_Wykaz​_patronatów​_Ministra​_Edukacji​_i​_Nauki​_w​_roku​_2022​_aktual​_18012023.pdf 0.31MB
Wykaz patronatów Ministra Edukacji i Nauki 2023
20230130​_Wykaz​_patronatów​_Ministra​_Edukacji​_i​_Nauki​_w​_roku​_2023​_aktual​_30012023.pdf 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}