W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Pełnomocnicy Ministra Edukacji i Nauki

Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw inicjatyw społecznych w zakresie edukacji i nauki

(Dz. Urz. MEiN poz. 3)

Zadania:

 • analiza i przedstawianie Ministrowi Edukacji i Nauki rekomendacji w sprawie inicjatyw zgłaszanych przez stronę społeczną;
 • przedstawianie stanowisk Ministra Edukacji i Nauki podczas przeprowadzanych konsultacji i wydarzeń z udziałem środowisk naukowych, edukacyjnych, samorządowych, studenckich, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych w sprawach tych inicjatyw.

Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw podstaw programowych i podręczników

(Dz. Urz. MEiN poz. 15)

Zadania:

Przygotowywanie opinii oraz przedstawianie Ministrowi rekomendacji i propozycji w obszarze podstaw programowych i podręczników, w zakresie:

 • podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego, programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania;
 • listy rzeczoznawców do spraw podręczników;
 • dopuszczenia podręczników do użytku szkolnego;
 • finansowania podręczników, książek pomocniczych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw strategii edukacyjnej

(Dz. Urz. MEiN poz. 16)

Zadania:

Przygotowywanie opinii oraz przedstawianie Ministrowi rekomendacji i propozycji w obszarze strategii edukacyjnej, w tym w zakresie:

 • planowania strategicznego w obszarze edukacji;
 • kierunków realizacji polityki oświatowej państwa;
 • planu działalności Ministra dla działu administracji rządowej – oświata i wychowanie;
 • wzmocnienia autorytetu nauczyciela;
 • wspierania wychowawczej roli rodziców;
 • wzmocnienia antropologicznych i kulturowych podstaw kształcenia i wychowania;
 • doskonalenia systemu oświaty.

Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw współpracy z organizacjami polonijnymi i organizacjami pozarządowymi

(Dz. Urz. MEiN poz. 20)

Zadania:

Reprezentowanie Ministra, przygotowywanie opinii oraz przedstawianie Ministrowi rekomendacji w zakresie współpracy w obszarze oświaty i wychowania oraz w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki z organizacjami:

 • polonijnymi za granicą;
 • pozarządowymi prowadzącymi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw współpracy z samorządem terytorialnym

(Dz. Urz. MEiN poz. 35)

Zadania:

Reprezentowanie Ministra, przygotowywanie opinii oraz przedstawianie Ministrowi rekomendacji w obszarze oświaty i wychowania oraz w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie:

 • współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw rodziny

(Dz. Urz. MEiN poz.70)

Zadania:

Przygotowywanie opinii oraz przedstawianie Ministrowi rekomendacji dotyczących uwzględnienia spraw rodziny oraz propagowania postaw służących wsparciu i promocji rodziny w systemach oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki, a także reprezentowanie Ministra w tym zakresie.

Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw studenckich

(Dz. Urz. MEiN poz. 48)

Zadania:

Do zadań Pełnomocnika należy reprezentowanie Ministra, przygotowywanie opinii oraz przedstawianie Ministrowi rekomendacji dotyczących spraw studenckich.

Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw kontaktów polsko-żydowskich

(Dz. Urz. MEiN poz. 66)

Zadania:

 • Wspieranie Ministra Edukacji i Nauki w zakresie kierunków działań oraz rozwiązań w dziedzinie edukacji o Holokauście;
 • kierowanie pracami Rady do spraw edukacji o Holokauście i reprezentowanie jej na zewnątrz.

Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw transformacji cyfrowej

(Dz. Urz. MEiN poz. 105)

Zadania:

 • Wspieranie stosowania nowych technologii, innowacji i narzędzi cyfrowych w podmiotach systemów oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki;
 • udział w opracowywaniu i opiniowaniu założeń programowych, dokumentów strategicznych, w tym dotyczących programów operacyjnych i innych instrumentów finansowanych z budżetu środków europejskich, oraz projektów aktów prawnych z zakresu nowych technologii, innowacji i narzędzi cyfrowych, ich wykorzystania w systemach oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki, a także wdrażanie strategii i rozwiązań określonych w tych dokumentach;
 • inicjowanie, koordynowanie oraz monitorowanie tworzenia, utrzymywania i rozwijania usług elektronicznych, systemów, rejestrów i innych narzędzi cyfrowych wspierających proces cyfryzacji systemów oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki;
 • udział w projektowaniu i realizowaniu działań mających na celu wdrożenie nowych narzędzi dydaktycznych oraz programów wspierających kształcenie w obszarze kompetencji przyszłości i rozwój kreatywności w społeczeństwie;
 • udział w realizowaniu lub monitorowaniu wdrażania projektów z obszaru GovTech oraz współpraca z podmiotami zaangażowanymi w realizację Programu GovTech Polska;
 • zapewnianie Ministrowi wsparcia eksperckiego w obszarze objętym zakresem działania Pełnomocnika;
 • współpraca z podmiotami działającymi w obszarze objętym zakresem działania Pełnomocnika i reprezentowanie Ministra podczas wydarzeń poświęconych tematyce z tego obszaru.
{"register":{"columns":[]}}