W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami

 • ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870);
 • zarządzenia nr 36 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 września 2015 r. w sprawie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Petycje można składać pisemnie:

 • pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa
bądź bezpośrednio w Kancelarii Ministerstwa – wejście główne (w godz. 8.15 – 16.15 od poniedziałku do piątku)

Formułując petycję uwzględnienia wymagają w szczególności przepisy art. 2 ust. 3 i art. 4 ustawy o petycjach:

Ustawa o petycjach

ponadto:

 • przepisy ww. ustawy zobowiązują Ministerstwo do zamieszczenia na swojej stronie internetowej m.in. imienia i nazwiska podmiotu wnoszącego petycję, za jego zgodą. Jeżeli przesłana przez Państwa petycja nie zawiera informacji o takiej zgodzie podlega anonimizacji, tj. nie zamieszcza się na stronie internetowej MEN tych danych;
 • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby musi to nastąpić za jej zgodą, wyrażoną w formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji;
 • petycje, których rozpatrzenie nie należy do kompetencji Ministra Edukacji i Nauki podlegają przekazaniu do właściwych organów.

Pisma niebędące skargami, wnioskami czy petycjami oraz niezałatwiane w trybie przepisów szczególnych podlegają rejestracji. Można je składać pisemnie w sposób określony dla skarg i wniosków. W celu zarejestrowania pisma jako nieanonimowego niezbędne jest podanie imienia i nazwiska wnoszącego.

Klauzula Informacyjna

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Minister Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 • Ministerstwo Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa
 • Adres email: inspektor@men.gov.pl

CELE PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1], w celu rozpatrzenia petycji. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji ww. czynności przetwarzania, wynika z ustawy o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870). Niepodanie danych określonych w ww. ustawie spowoduje pozostawienie petycji bez rozpatrzenia.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe gromadzone w związku z rozpatrywaniem petycji będą przechowywane – zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przepisami o archiwizacji dokumentów[2]  – wieczyście.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • otrzymania ich kopii,
  • ich sprostowania,
  • ograniczenia ich przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem ich przetwarzanie:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą lub też mogą być pozyskane od innego podmiotu, który przekazał petycję do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres oraz inne dane osobowe podane w petycji.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 • W zakresie obsługi informatycznej zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji i Nauki.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane do organów administracji publicznej, innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej.

INNE INFORMACJE

W trakcie przetwarzania danych osobowych w związku z rozpatrywaniem petycji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

[1] RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

2 ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

 

 

 

Materiały

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018
Zbiorcza​_informacja​_o​_petycjach​_rozpatrzonych​_w​_roku​_2018.xlsx 0.02MB
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019
Zbiorcza​_informacja​_o​_petycjach​_rozpatrzonych​_w​_roku​_2019.xlsx 0.02MB
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Informacje​_dotyczące​_przetwarzania​_danych​_osobowych.pdf 0.51MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
08.01.2021 10:30 Hanna Lipińska
Pierwsza publikacja:
17.12.2020 14:44 administrator gov.pl