W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej – 70 najlepszych infrastruktur w jednej broszurze

30.09.2020

Nabór wniosków o wpisanie infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej został ogłoszony w czerwcu 2019 r. Wpłynęło wówczas do nas 146 spełniających wymogi formalne wniosków, z których każdy został poddany ocenie merytorycznej. Dziś prezentujemy broszurę, która zawiera opisy 70 najlepszych infrastruktur badawczych wybranych spośród nadesłanych zgłoszeń.

Grafika z napisem Polska Mapa Infrastruktury Badawczej.

Dla doskonałości badań naukowych kluczowe znaczenie mają dwa elementyodpowiedni kapitał ludzki oraz nowoczesna infrastruktura badawcza. Ten drugi element jest podwójnie ważny, gdyż bez niego nie jest możliwe kształcenie na odpowiednim poziomie przyszłych kadr naukowych i naukowo-technicznych. Duże, strategiczne infrastruktury badawcze skupiają wokół siebie najlepszych badaczy oraz innowacyjne przedsiębiorstwa, co umożliwia rozwój gospodarczy oraz wzrost kapitału społecznego kraju. Posiadanie doskonałych laboratoriów, stosujących najwyższe standardy badań oraz kształcenia, stanowi zatem rozwojową konieczność dla każdego kraju. Polska Mapa Infrastruktury Badawczej jest narzędziem, które ma nam (administracji i środowisku naukowemu) ułatwić rozwój takich laboratoriów. – powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

O dużym znaczeniu polskich infrastruktur badawczych wspomina również podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Grzegorz Wrochna:

Kiedyś brak infrastruktury badawczej to była pięta achillesowa polskiej nauki. To powodowało, że mieliśmy małe szanse w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Łatwiej było laboratoriom, krajom, które mają tę infrastrukturę bogatszą, pozyskać środki na finansowanie przedstawionych przez nich projektów. To się w ostatnich latach zmieniło. Mamy już dużo infrastruktur badawczych w Polsce i chodzi o to, by wyłonić te najlepsze, by je dofinansowywać, rozwijać, aby Polska była pełnoprawnym członkiem europejskiej przestrzeni badawczej.

Opis procesu wyboru infrastruktur badawczych wpisanych na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej

Każdy wniosek został poddany ocenie merytorycznej przez Zespół doradczy do spraw Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej oraz dwóch ekspertów zewnętrznych – krajowego i zagranicznego. Łącznie w procesie oceny zgłoszonych infrastruktur badawczych wzięło udział blisko 160 recenzentów.

Oceny wniosków dokonano według ustawowych kryteriów, z uwzględnieniem następujących wag:

 • unikatowość infrastruktury w skali krajowej i międzynarodowej – 20%;
 • potencjał instytucjonalny oraz kadrowy wnioskodawcy – 18%;
 • stopień zainteresowania infrastrukturą ze strony krajowego i międzynarodowego środowiska naukowego i przedsiębiorców – 15%;
 • zasadność kosztów związanych z infrastrukturą – 15%;
 • zgodność celów i założeń infrastruktury z krajowymi i międzynarodowymi politykami w zakresie badań naukowych, rozwoju i innowacji – 12%;
 • perspektywa powstania infrastruktury we współpracy międzynarodowej – 12%;
 • możliwość powstania infrastruktury w perspektywie krótko- i średniookresowej – 8%.

Końcową ocenę wniosków ustalono po zsumowaniu 60% oceny ważonej przyznanej przez Zespół doradczy oraz 40% średniej arytmetycznej ocen ważonych przyznanych przez ekspertów zewnętrznych.

Następnie Zespół doradczy przedłożył Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomendacje w sprawie wpisania 65 najwyżej ocenionych przedsięwzięć na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. Minister, przychylając się do rekomendacji Zespołu, podjął jednocześnie decyzję o umieszczeniu na Mapie 5 dodatkowych projektów, w odniesieniu do których istnieją międzynarodowe zobowiązania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Te infrastruktury to:

 • CLARIN – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna,
 • Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH-PL,
 • FAIR – Ośrodek Badań Antyprotonami i Jonami,
 • Infrastruktura Obrazowania Biologicznego i Biomedycznego – Bio-Imaging Poland (BIPol),
 • POL-OPENSCREEN – Polska Platforma Infrastruktury Skriningowej dla Chemii Biologicznej.

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej zawiera 70 przedsięwzięć podzielonych według 6 obszarów

Opublikowana w styczniu 2020 r. Polska Mapa Infrastruktury Badawczej zawiera 70 przedsięwzięć podzielonych, wzorem klasyfikacji stosowanej przez Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych, według sześciu obszarów badań, tj.:

 • nauki techniczne i energetyka (14 projektów);
 • nauki o Ziemi i środowisku (5 projektów);
 • nauki biologiczno-medyczne i rolnicze (16 projektów);
 • nauki fizyczne i inżynieryjne (23 projekty);
 • nauki społeczne i humanistyczne (6 projektów)
 • cyfrowe infrastruktury badawcze (6 projektów).

Spośród infrastruktur badawczych wpisanych na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej 40 stanowią infrastruktury krajowe, 30 z nich ma natomiast wymiar międzynarodowy.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej.

Materiały

Broszura Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej (wersja angielska)
20201006​_ANG​_Polska​_Mapa​_Infrastruktury​_Badawczej​_z​_5102020.pdf 6.62MB

Wideo

{"register":{"columns":[]}}