W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Poznaj Polskę

Status

Zakończony nabór wniosków.

Podstawa prawna

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią POLSKIEGO ŁADU.

Podstawowe zasady przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe). 

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

 • jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,
 • dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,
 • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

Dla kogo

O środki na dofinansowanie wycieczek mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia) dla dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, tj.:

 1. jednostki samorządu terytorialnego,
 2. osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. osoby fizyczne.

Finansowanie

Na finansowanie przedsięwzięcia w 2021 r. przewidziana jest łączna kwota 15 mln zł.

Organy prowadzące szkoły mogą uzyskać dofinansowanie do wycieczek w wysokości do 80% całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 20% pochodzić musi z wkładu własnego, przy czym do wkładu własnego zalicza się wkład finansowy zapewniony przez organ prowadzący lub wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce oraz wkład niefinansowy.

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym:

 • koszty przejazdu,
 • bilety wstępu,
 • usługa przewodnicka,
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Terminy

Nabór wniosków rusza 6 września 2021 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym do dnia 30 września 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych - decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki.

O terminie otwarcia i zakończenia naboru wniosków w kolejnych latach realizacji przedsięwzięcia Minister informuje w BIP na swojej stronie podmiotowej.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym,  przez Strefę Pracownika SIO (dostępny dla użytkowników Systemu Informacji Oświatowej, którzy posiadają aktywne upoważnienia do aplikacji SIO).

Dyrektor szkoły występuje do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o udział w przedsięwzięciu (wzór wniosku dyrektora szkoły w załącznikach poniżej).

Dopuszcza się dwa sposoby złożenia wniosku do MEiN (za pośrednictwem systemu teleinformatycznego):

 1. W przypadku kiedy Wnioskodawcą jest organ będący jednostką samorządu terytorialnego (JST) w systemie składa on wypełniony formularz ogólny i wniosek o dofinansowanie wycieczki  - w przypadku osoby upoważnionej przez organ (np. pracownik organu) należy załączyć stosowne pełnomocnictwo (wzór poniżej poz. 14).
 2. W przypadku Wnioskodawcy nie będącego JST (osoby prawne inne niż JST, osoby fizyczne) wypełniony formularz ogólny i wniosek o dofinansowanie wycieczki składany jest przez dyrektora szkoły lub inną osobę upoważnioną przez organ prowadzący tą szkołę. Osoba ta składa w systemie teleinformatycznym oświadczenie, że została upoważniona przez organ prowadzący szkołę, której dotyczy wniosek o dofinansowanie wycieczki, do złożenia formularza ogólnego i wniosku oraz składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego szkołę. Do oświadczenia załącza stosowne pełnomocnictwo (wzór poniżej poz. 15).


Wraz z formularzem ogólnym Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że:

 1. przyznane środki finansowe nie będą stanowiły dla wnioskodawcy pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);
 2. zadanie nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
 3. informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;
 4. wnioskodawca wyraża zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
 5. wnioskodawca zapewni wkład własny o łącznej wysokości co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania;
 6. nie zalega z wpłatami z tytułu należności podatkowych (nie dotyczy JST);
 7. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (nie dotyczy JST).


O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku o dofinansowanie wycieczki w systemie teleinformatycznym.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w przedsięwzięciu zawarto w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Informacje

Informacje w sprawie przedsięwzięcia uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji MEiN, e-mail: poznajpolske@mein.gov.pl, nr telefonu: (22) 34 74 680 (w godzinach otwarcia urzędu).

Materiały

1. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”
20210827​_komunikat​_o​_ustanowieniu​_przedsięwzięcia​_ministra​_Poznaj​_Polskę​_ost.pdf 0.59MB
2. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia z dnia 2 września 2021 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”
20210902​_KOMUNIKAT​_o​_zmianie​_komunikatu​_o​_ustanowieniu​_przedsięwzięcia​_Poznaj​_Polskę.pdf 0.42MB
3. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” w 2021 roku oraz priorytetowych obszarów edukacyjnych obowiązujących w ramach przedsięwzięcia w 2021 roku
20210827​_komunikat​_w​_spr​_wysokości​_środków​_oraz​_priorytetowych​_obszarów​_edukacyjnych​_Poznaj​_Polskę.pdf 0.21MB
4. Komunikat Ministra o zmianie komunikatu w sprawie wysokości środków finansowych na Poznaj Polskę
20210924​_Komunikat​_Ministra​_o​_zmianie​_komunikatu​_w​_spr​_wysokości​_środków​_fin​_na​_Poznaj​_Polskę.docx 0.01MB
5. Komunikat o zmianie komunikatu w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na finasowanie przedsięwzięcia pod nazwą Poznaj Polskę w 2021 roku
5​_Komunikatu​_o​_zmianie​_komunikatu​_w​_sprawie​_​_wysokości​_środków​_finasnowych​_przeznaczonych​_na​_finasowanie​_przedsięwzięcia​_pod​_nazwą​_Poznaj​_Polskę​_w​_2021​_roku.pdf 0.26MB
6. Komunikat o zmianie komunikatu w spr. sposobu podpisywani umów
6​_Komunikatu​_o​_zmianie​_komunikatu​_w​_spr​_sposobu​_podpisywani​_umów.pdf 0.26MB
7. List Ministra do dyrektorów i nauczycieli
List​_Ministra​_Edukacji​_i​_Nauki​_do​_Dyrektorów​_i​_Nauczycieli.pdf 0.23MB
8. List Ministra do kuratorów
List​_Ministra​_Edukacji​_i​_Nauki​_do​_Kuratorow.pdf 0.23MB
9. Poznaj Polskę - Wykaz Punktów Edukacyjnych dla wszystkich klas
20210924​_6​_Poznaj​_Polskę​_-​_Wykaz​_Punktów​_Edukacyjnych​_dla​_wszystkich​_klas.pdf 1.79MB
10. Obowiązki informacyjne + logo
Obowiązek​_informacyjny​_i​_logo.zip 1.02MB
11. Wzór umowy o dotację
11​_Wzór​_umowy​_o​_dotację.docx 0.05MB
12. Wzór porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego
10Wzór​_porozumienia​_o​_udzielenie​_wsparcia​_finasowego.doc 0.13MB
13. Wzór wniosku dyrektora szkoły
20210902​_Wzór​_wniosku​_dyrektora​_szkoły​_-​_aktualizacja.docx 0.02MB
14. Wzór sprawozdania organu prowadzącego szkołę (wnioskodawcy)
Wzór​_sprawozdanie​_organu​_prowadzącego​_szkołę​_przedsięwzięcie​_Poznaj​_Polskę​_ost.doc 0.07MB
15. Wzór sprawozdania dyrektora szkoły
Wzór-sprawozdanie​_dyrektora​_szkoły​_przedsięwziecie​_Poznaj​_Polskę​_ost.docx 0.02MB
16. Klauzula informacyjna RODO
20210902​_Klauzula​_RODO.pdf 0.39MB
17. Wzór pełnomocnictwa dla organów będących JST
wzór​_pelnomocnictwa​_dla​_organów​_będących​_JST.docx 0.02MB
18. Wzór pełnomocnictwa dla organów niebędących JST
wzór​_pelnomocnictwa​_dla​_organów​_niebędących​_JST.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}