W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Poznaj Polskę - edycja 2023

Status

W realizacji

Podstawa prawna

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” z późn. zm.

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią POLSKIEGO ŁADU.

Podstawowe zasady przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe).

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

 • jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,
 • dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,
 • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.
  – przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

Dla kogo

O środki na dofinansowanie wycieczek mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły specjalne przyspasabiające do pracy) dla dzieci i młodzieży, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, tj.:

 1. jednostki samorządu terytorialnego,
 2. osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. osoby fizyczne.

Finansowanie

Na finansowanie przedsięwzięcia w 2023 r. przewidziana jest łączna kwota 50 mln zł.

Organy prowadzące szkoły mogą uzyskać dofinansowanie do wycieczek w wysokości do 80% całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 20% pochodzić musi z wkładu własnego, przy czym do wkładu własnego zalicza się wkład finansowy zapewniony przez organ prowadzący lub wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce oraz wkład niefinansowy.

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym:

 • koszty przejazdu,
 • bilety wstępu,
 • usługa przewodnicka,
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Terminy

Nabór wniosków rusza 6 marca 2023 r. o godzinie 10:00 i jest prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych - decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki.

W pierwszej kolejności, przez okres czternastu dni od dnia rozpoczęcia naboru wnioski o dofinansowanie wycieczek będą mogły składać organy prowadzące wyłącznie dla szkół, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzednich edycjach w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

UWAGA:

 1. Numery ewidencyjne placówek, które otrzymały w poprzednich edycjach przedsięwzięcia dofinansowanie, nie będą dostępne na liście wyboru przy dodawaniu nowego wpisu do dnia 20 marca br.
 2. W przypadku gdy wszystkie placówki otrzymały już w poprzednich edycjach dofinansowanie do dnia 20 marca br. zakładka „Poznaj Polskę” w systemie Strefa Pracownika SIO nie będzie dostępna.

20 marca 2023 o godzinie 10.00 uruchomiony zostanie nabór dla pozostałych szkół.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym, przez Strefę Pracownika SIO (dostępny dla użytkowników Systemu Informacji Oświatowej, którzy posiadają aktywne upoważnienia do aplikacji SIO).

Dyrektor szkoły występuje do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o udział w przedsięwzięciu (wzór wniosku dyrektora szkoły w załącznikach poniżej).
Dopuszcza się dwa sposoby złożenia wniosku do MEiN (za pośrednictwem systemu teleinformatycznego):

 1. W przypadku kiedy Wnioskodawcą jest organ będący jednostką samorządu terytorialnego (JST) w systemie składa on wypełniony formularz ogólny i wniosek o dofinansowanie wycieczki  - w przypadku osoby upoważnionej przez organ (np. pracownik organu) należy załączyć stosowne pełnomocnictwo (wzór poniżej).
 2. W przypadku Wnioskodawcy nie będącego JST (osoby prawne inne niż JST, osoby fizyczne) wypełniony formularz ogólny i wniosek o dofinansowanie wycieczki składany jest przez dyrektora szkoły lub inną osobę upoważnioną przez organ prowadzący tą szkołę. Osoba ta składa w systemie teleinformatycznym oświadczenie, że została upoważniona przez organ prowadzący szkołę, której dotyczy wniosek o dofinansowanie wycieczki, do złożenia formularza ogólnego i wniosku oraz składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego szkołę. Do oświadczenia załącza stosowne pełnomocnictwo (wzór poniżej).

Wraz z formularzem ogólnym Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że:

 1. przyznane środki finansowe nie będą stanowiły dla wnioskodawcy pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);
 2. zadanie nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
 3. informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;
 4. wnioskodawca wyraża zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
 5. wnioskodawca zapewni wkład własny o łącznej wysokości co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania;
 6. nie zalega z wpłatami z tytułu należności podatkowych (nie dotyczy JST);
 7. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (nie dotyczy JST).

O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku o dofinansowanie wycieczki w systemie teleinformatycznym.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w przedsięwzięciu zawarto w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Informacje

Informacje w sprawie przedsięwzięcia uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji MEiN, e-mail: poznajpolske@mein.gov.pl, nr telefonu:
(22) 34 74 843, (22) 34 74 281, (22) 34 74 771, (22) 34 74 680 (w godzinach otwarcia urzędu).

Materiały

1. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” (tekst jednolity)
20220901​_1​_Komunikat​_o​_ustanowieniu​_przedsięwzięcia​_pod​_nazwą​_​_Poznaj​_Polskę​_(tekst​_jednolity).doc 0.10MB
Załącznik 1 - wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego
20230303​_Zał​_1​_​_Wzór​_umowy​_o​_udzielenie​_wsparcia​_finasowego​_Poznaj​_Polskę​_2023.doc 0.16MB
Załącznik 2 - wzór porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego
20230303​_Zał​_2​_​_Wzór​_porozumienia​_o​_udzielenie​_wsparcia​_finasowego​_Poznaj​_Polskę​_.doc 0.16MB
Załącznik 3 - wzór wniosku dyrektora szkoły
20230303​_Zał​_3​_Wzór​_wniosku​_dyrektora​_szkoły​_przedsięwziecie​_Poznaj​_Polskę​_2023.doc 0.08MB
Załącznik 4 - wzór sprawozdania organu prowadzącego szkołę (wnioskodawcy)
20230303​_Zał​_4​_Wzór​_sprawozdania​_organu​_prowadzącego​_szkołę​_(wnioskodawcy).doc 0.10MB
Załącznik 5 - wzór sprawozdania dyrektora szkoły
20230303​_Zał​_5​_Wzor​_sprawozdanie​_dyrektora​_szkoły​_przedsięwziecie​_Poznaj​_Polskę​_2.doc 0.08MB
Załącznik 6 - klauzula informacyjna RODO
20230303​_Zał​_6​_Klauzula​_informacyjna​_RODO.PDF 0.39MB
Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 marca 2023 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”
20230303​_Komunikat​_o​_zmianie​_komunikatu​_ws​_ustanowienia​_przedsięwzięcia​_pod​_nazw.pdf 0.30MB
Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 marca 2023 r. o terminie rozpoczęcia naboru wniosków organów prowadzących szkoły w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” na rok szkolny 2022/2023 i 2023/2024 realizowanego w 2023 roku
20230303​_Komunikat​_o​_terminie​_rozpoczęcia​_naboru​_wniosków​_organów​_prowadzących​_w​_.pdf 0.26MB
Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 marca 2023 r. o wysokości środków finansowych przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” w 2023 roku oraz o priorytetowych obszarach edukacyjnych obowiązujących w ramach przedsięwzięcia w 2023 roku
20230303​_Komunikat​_o​_wysokości​_środków​_finansowych​_oraz​_priorytetowych​_obszarach​_.pdf 0.31MB
Wzór pełnomocnictwa dla organów będących JST
20230303​_1​_wzór​_pelnomocnictwa​_dla​_organów​_będących​_JST.DOCX 0.02MB
Wzór pełnomocnictwa dla organów niebędących JST
20230303​_1​_wzór​_pelnomocnictwa​_dla​_organów​_niebędących​_JST.DOCX 0.02MB
Wzór wniosku dyrektora szkoły – przykładowe wypełnienie
20230303​_Wzór​_wniosku​_dyrektora​_szkoły​_przedsięwziecie​_Poznaj​_Polskę​_2023​_-​_przyk.doc 0.10MB
Q&A - pytania i odpowiedzi
20230303​_Q&A​_dla​_przedsięwzięcia​_Poznaj​_Polskę.pdf 0.20MB
Logotypy do pobrania
20230303​_logotypy.7z 0.12MB
Lista punktów edukacyjnych
20230925​_Lista​_punktów​_edukacyjnych.pdf 1.49MB
Lista punktów edukacyjnych
20230925​_Lista​_punktów​_edukacyjnych.xlsx 0.10MB
Komunikat o zmianie komunikatu z dnia 29 sierpnia 2023 r. ws. ustanowienia przedsięwzięcia pod nazwą Poznaj Polskę
20230829​_Komunikat​_o​_zmianie​_komunikatu​_​_z​_dnia​_29​_08​_2023​_r​_ws​_ustanowienia​_przedsięwzięcia​_pod​_nazwą​_Poznaj​_Polskę.pdf 0.19MB
{"register":{"columns":[]}}