W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki uprzejmie informuje, że w dniu 1 lutego 2023 r. o godz. 8.00 uruchomiony został nabór wniosków w ramach programów Ministra pn. „Społeczna odpowiedzialność nauki II”. Informacje o programie dostępne są w zakładce „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

Z dniem ogłoszenia programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II” zamknięty zostaje nabór wniosków składanych w trybie wynikającym z cz. IV ust. 3 Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lipca 2019 r. o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków (z późn. zm.).

Status:

Program zakończony

Podstawa prawna:

 • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lipca 2019 r. o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków;
 • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2020 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków;
 • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 marca 2021 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków;
 • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie naboru wniosków do programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”;
 • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków;
 • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie naboru wniosków do programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Podstawowe zasady programu:

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Program składa się z modułów:

- „Popularyzacja nauki i promocja sportu” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:

 1. popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
 2. organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej,
 3. organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
 4. organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki,
 5. popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym.

- „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

 1. którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;
 2. który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
 3. którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich realizacji projektu.

Dla kogo:

- w ramach modułu „Popularyzacja nauki i promocja sportu”:

 1. uczelnie,
 2. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 3. instytuty badawcze,
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Centrum Łukasiewicz,
 6. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
  fa.  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
 7. Polska Akademia Umiejętności,
 8. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
 9. inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki,

- w ramach modułu „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – będące organizatorami bibliotek naukowych:

 1. uczelnie,
 2. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
 3. inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki
  – dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Budżet:

Wysokość środków finansowych w ramach modułu:

 1. „Popularyzacja nauki i promocja sportu” – wynosi od 20 000 zł do 1 000 000 zł,
 2. „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – wynosi od 20 000 zł do 250 000 zł
  – przy czym nie może ona przekraczać 90% kosztów realizacji projektu.

Terminy:

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 18 marca 2022 r.

Informacje:

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lipca 2019 r. o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków, w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2020 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków, w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 marca 2021 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków, w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie naboru wniosków do programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków, w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie naboru wniosków do programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji, e-mail: pytania.SONDA@mein.gov.pl.

Informacje w sprawie zmian warunków umowy dokonywanych w drodze aneksu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji, tel.: (22) 52 92 352, (22) 52 92 201.

Umowę składa się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji o zakwalifikowaniu do udziału w programie i przyznaniu środków finansowych.

Umowy przekazane po tym terminie nie będą procedowane.

Materiały

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lipca 2019 r. o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2020 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków
Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 marca 2021 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków
Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie naboru wniosków do programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”
Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków
Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie naboru wniosków do programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”
Wskazówki dla Beneficjentów dotyczące kryteriów oceny wniosków w programie „Społeczna odpowiedzialność nauki” moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu
20220215​_Społeczna​_odpowiedzialność​_nauki​_-​_Popularyzacja​_nauki​_i​_promocja​_sportu​_wskazówki​_dla​_Beneficjentów.pdf 0.38MB
Wskazówki dla Beneficjentów dotyczące kryteriów oceny wniosków w programie „Społeczna odpowiedzialność nauki” moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych
20220215​_Społeczna​_odpowiedzialność​_nauki​_-​_Wsparcie​_dla​_bibliotek​_naukowych​_wskazówki​_dla​_Beneficjentów.pdf 0.22MB
Wnioski zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu
20200507​_Rozstrzygnięcie​_2020-04-02​_SON​_P.pdf 0.25MB
Wnioski zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych
20200507​_Rozstrzygnięcie​_2020-04-02​_SON​_B.pdf 0.17MB
Wnioski zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” – moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu –KONKURS II
20211231​_Wnioski​_zakwalifikowane​_do​_finansowania​_w​_ramach​_programu​_Społeczna​_odpowiedzialność​_nauki​_-​_moduł​_Popularyzacja​_nauki​_i​_promocja​_sportu​_konkurs​_II.pdf 0.34MB
Wnioski zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” – moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych – KONKURS II
20211231​_Wnioski​_zakwalifikowane​_do​_finansowania​_w​_ramach​_programu​_Społeczna​_odpowiedzialność​_nauki​_-​_moduł​_​_Wsparcie​_dla​_bibliotek​_naukowych​_konkurs​_II.pdf 0.41MB
Wnioski zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” – moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych – KONKURS III
20220926​_Wnioski​_zakwalifikowane​_do​_finansowania​_w​_ramach​_programu​_„Społeczna​_odpowiedzialność​_nauki”​_–​_moduł​_Wsparcie​_dla​_bibliotek​_naukowych​_–​_KONKURS​_III.pdf 0.36MB
Wnioski zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” – moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu – KONKURS III
20220926​_Wnioski​_zakwalifikowane​_do​_finansowania​_w​_ramach​_programu​_Społeczna​_odpowiedzialność​_nauki​_-​_moduł​_Popularyzacja​_nauki​_i​_promocja​_sportu​_-​_KONKURS​_III.pdf 0.47MB
Wzór umowy do programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki
20221017​_Wzór​_umowy​_Społeczna​_odpowiedzialność​_nauki​_KONKURS​_III.docx 0.07MB
Wzór aneksu do programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” - Konkurs III
20221222​_WZÓR​_ANEKSU​_​_Społeczna​_odpowiedzialność​_nauki​_Konkurs​_III-​_do​_skladania​_w​_wersji​_elektronicznej​_przez​_ePUAP.docx 0.02MB
WZÓR ANEKSU Społeczna Odpowiedzialność Nauki Wsparcie dla Bibliotek Naukowych - do składania w wersji elektronicznej przez ePUAP
20220620​_WZÓR​_ANEKSU​_​_Społeczna​_odpowiedzialność​_nauki​_Wsparcie​_dla​_bibliotek​_naukowych​_-​_do​_skladania​_w​_wersji​_elektronicznej​_przez​_ePUAP​_2022.docm 0.02MB
WZÓR ANEKSU Społeczna Odpowiedzialność Nauki Popularyzacja Nauki i Promocja Sportu - do składania w wersji elektronicznej przez ePUAP
20220620​_WZÓR​_ANEKSU​_​_Społeczna​_odpowiedzialność​_nauki​_Popularyzacja​_nauki​_i​_promocja​_sportu​_​_-​_do​_skladania​_w​_wersji​_elektronicznej​_przez​_ePUAP​_2022.doc 0.05MB
Logotyp Społeczna Odpowiedzialność Nauki
20221020​_Logotyp​_Społeczna​_Odpowiedzialność​_Nauki.zip 0.42MB
{"register":{"columns":[]}}