W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rodzice zdecydują o zajęciach dodatkowych dzieci w szkole – projekt ustawy przyjęty przez Sejm RP

13.01.2022

W czwartek, 13 stycznia br. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy – Prawo oświatowe. Zmienione będą zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych na terenie szkół i placówek oświatowych. W ustawie pojawił się również przepis wzmacniający rolę rodzica w szkole, zgodnie z którym rodzice będą w pełni decydowali o udziale dziecka w zajęciach dodatkowych. Kurator oświaty zyska nowe uprawnienia, pozwoli to na skuteczny nadzór pedagogiczny.

Rodzice zdecydują o zajęciach dodatkowych dzieci w szkole, grafika z napisem rodzice zdecydują o zajęciach dodatkowych dzieci w szkole - projekt ustawy przyjęty przez Sejm RP..

Zajęcia dodatkowe – realny wpływ rodziców 

Nowelizacja ustawy dotyczy także kwestii zajęć dodatkowych prowadzonych w szkole przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Zakłada ona, że dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły oraz konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na zajęciach. 

Dodatkowo dyrektor będzie musiał uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dotyczącą działań takiej organizacji w szkole lub placówce. Wyjątkiem są organizacje harcerskie.

Udział ucznia w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez organizacje i stowarzyszenia będzie wymagał pisemnej zgody rodzica lub opiekuna. 

Egzekwowanie nierealizowania zaleceń pokontrolnych – skuteczne narzędzie w rękach kuratora oświaty

W nowelizacji ustawy został określony sposób postępowania w sytuacji, w której dyrektor szkoły lub placówki uchyla się lub nie realizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty. Kurator będzie miał możliwość wezwania dyrektora szkoły lub placówki do wyjaśnienia przyczyn niezrealizowania zaleceń. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator będzie mógł wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora.

Katalog warunków koniecznych do likwidacji szkoły

Do ustawy wprowadzono także katalog warunków, jakie muszą być spełnione, aby organ prowadzący mógł zlikwidować szkołę. Wzmocniono także rolę rady pedagogicznej. Będzie miała ona obowiązek opiniować arkusz organizacji szkoły lub przedszkola. Z kolei dyrektor będzie musiał poinformować nadzór pedagogiczny o zmianach w arkuszu organizacji wprowadzonych po 30 września. 

Nauka zdalna – z jakiego powodu można ją wprowadzić

W noweli pojawił się także przepis o możliwości wprowadzenia nauki zdalnej z innych powodów niż COVID-19, o ile zawieszenie zajęć trwa dłużej niż 2 dni. Możliwość zawieszenia zajęć dotyczy: 

  • zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich i międzynarodowych; 

  • temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia, zagrażającej zdrowiu uczniów; 

  • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną; 

  • nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów.

Zdalne nauczanie może być także zorganizowane dla uczniów objętych indywidualnym nauczaniem lub poddanych hospitalizacji. 

Projekt nowelizacji ustawy trafi teraz pod obrady Senatu.

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}