W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zamelduj się na pobyt czasowy (dla cudzoziemców)

Jesteś cudzoziemcem i planujesz pobyt w Polsce, który będzie trwał dłużej niż 30 dni? Wiesz jednak, że wrócisz potem do kraju, w którym mieszkasz na stałe? Na czas pobytu w Polsce zamelduj się na pobyt czasowy. Sprawdź, jak to zrobić.

Zamelduj się

Informacje:

Jeśli chcesz złożyć formularz przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego. Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość.

Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

 • Możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Jeśli chcesz, by pełnomocnik zameldował cię przez internet, udziel mu pełnomocnictwa elektronicznego i podpisz je elektronicznie.
  Pełnomocnictwo możesz też przesłać do urzędu w inny sposób – skorzystaj z pisma ogólnego.

  Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny meldują osoby, które:

  • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).
 • Jeśli NIE jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE albo EFTA oraz NIE jesteś członkiem rodziny wymienionego cudzoziemca, NIE MOŻESZ się zameldować przez internet.
  Dokumenty, które potwierdzają prawo do twojego pobytu w Polsce, musisz pokazać w urzędzie.

  • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy
  • lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany,
  • jeśli chcesz dostać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy – dokument, który potwierdzi płatność za zaświadczenie,
  • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – dołącz do formularza JEDEN z następujących dokumentów elektronicznych, który to potwierdzi, na przykład:  
  • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – dołącz do formularza w formie dokumentu elektronicznego:
   • oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające twój pobyt w lokalu,
   • dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.

  Jeśli nie możesz dostać tych dokumentów elektronicznych, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe, na przykład skany.

  1. Przygotuj potrzebne dane. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Kliknij przycisk Zamelduj się.
  3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  4. Wybierz rodzaj pobytu, na jaki chcesz dokonać zameldowania.
  5. Zaznacz, kogo chcesz zameldować.
  6. Dołącz odpowiednie dokumenty.
  7. Wypełnij pozostałe pola z danymi osobowymi i adresem zameldowania. Jeśli chcesz, możesz kiedy będziesz się meldować na pobyt czasowy, jednocześnie wymeldować się z pobytu stałego.
  8. Jeśli zaznaczasz, że chcesz dostać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, dołącz dokument, który potwierdzi płatność za to zaświadczenie.
  9. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.
  • najpóźniej w 30. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu czasowego w Polsce – jeśli będziesz w Polsce ponad 3 miesiące oraz jesteś:
   • obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
   • obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
  • najpóźniej w 4. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu czasowego w Polsce – jeśli będziesz w Polsce ponad 30 dni i nie zaliczasz się do powyższej grupy.

  Pamiętaj, że nie możesz być w Polsce dłużej, niż wynika to z dokumentu, który potwierdza prawo do pobytu w Polsce.

 • Do urzędu gminy, na terenie której mieszkasz.

 • Usługa zameldowania jest bezpłatna.
  Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy kosztuje 17 zł.

 • Jeśli dołączyłeś wszystkie potrzebne dokumenty – urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.
  Jeśli dołączyłeś do formularza odwzorowania cyfrowe dokumentów – urzędnik może poprosić cię o ich oryginały i dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości cię zamelduje.
  Jeśli nie dołączysz tytułu prawnego do lokalu lub oświadczenia właściciela i jego tytułu prawnego do lokalu (lub ich skanów), nadal możesz wysłać zgłoszenie. Wtedy jednak gmina przeprowadzi postępowanie administracyjne i dopiero po nim wyda decyzję administracyjną o zameldowaniu lub ci go odmówi.

  Jeśli urzędnik rozpocznie postępowanie administracyjne (np. z powodu nie potwierdzenia przez właściciela na formularzu twojego pobytu pod danym adresem) i twoja sprawa nie jest zbyt skomplikowana, dostaniesz decyzję w ciągu miesiąca. W sprawach bardziej skomplikowanych musisz poczekać do 2 miesięcy.
  W sprawach bardziej skomplikowanych musisz poczekać do 2 miesięcy

  Jeśli chcesz dostać zaświadczenie – zaznacz odpowiednie pole na formularzu.

  Możesz też samodzielnie sprawdzić, czy urzędnik już cię zameldował. Sprawdź, jak to zrobić.

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.)

 • Możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Swojego pełnomocnictwa możesz mu udzielić wyłącznie na piśmie.

  Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny meldują osoby, które:

  • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).
  • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – osoba, która ma tytuł prawny do mieszkania, musi się podpisać i potwierdzić twój pobyt na formularzu zgłoszenia pobytu. Dokument, który potwierdzi jej tytuł prawny do mieszkania, pokaż w urzędzie,

  Właściciel nie wyraża zgody na twój pobyt w jego lokalu, ale potwierdza, że przebywasz pod konkretnym adresem.
  Jeśli nie podpisze odpowiedniego dokumentu, nadal możesz się zameldować. Wtedy jednak gmina przeprowadzi postępowanie administracyjne i dopiero po nim wyda decyzję administracyjną o zameldowaniu lub ci go odmówi.

  • jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE albo EFTA – przygotuj:
   • ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi twoją tożsamość i obywatelstwo
  • jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego UE albo EFTA – przygotuj:
   • ważny dokument podróży,
   • ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a jeśli nie masz takiej możliwości – inny dokument, który potwierdzi, że jesteś członkiem rodziny obywatela UE,
  • jeśli NIE jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE albo EFTA oraz NIE jesteś członkiem rodziny wymienionego cudzoziemca, przygotuj: 
   • ważny dokument podróży,
   • wizę. Jeśli twój wjazd do Polski nastąpił na podstawie umowy, która przewiduje zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo jesteś w Polsce na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt jako rezydenta długoterminowego UE – przygotuj:
    • ważny dokument podróży
    • oraz JEDEN z następujących dokumentów:
     • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
     • karta pobytu,
     • „Zgoda na pobyt tolerowany”,
     • zezwolenie na pobyt czasowy,
     • zezwolenie na pobyt stały,
     • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
     • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Polsce, udzieleniu w Polsce ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

  Pamiętaj, że pełnomocnik musi mieć przy sobie dokument tożsamości.

  • najpóźniej w 30. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu czasowego w Polsce – jeśli będziesz w Polsce ponad 3 miesiące oraz jesteś:
   • obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
   • obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
  • najpóźniej w 4. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu czasowego w Polsce – jeśli będziesz w Polsce ponad 30 dni i nie zaliczasz się do powyższej grupy.

  Pamiętaj, że nie możesz być w Polsce dłużej, niż wynika to z dokumentu, który potwierdza prawo do pobytu w Polsce.

 • W urzędzie gminy, na terenie której mieszkasz.

 • Usługa zameldowania jest bezpłatna.
  Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy kosztuje 17 zł.

 • Urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia. Jeśli chcesz dostać potwierdzenie zameldowania – poproś o zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.

  Jeśli urzędnik rozpocznie postępowanie administracyjne (np. z powodu nie potwierdzenia przez właściciela na formularzu twojego pobytu pod danym adresem) i twoja sprawa nie jest zbyt skomplikowana, dostaniesz decyzję w ciągu miesiąca.

  W sprawach bardziej skomplikowanych musisz poczekać do 2 miesięcy.

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021 09:55

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

{"register":{"columns":[]}}