W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Polonijny konkurs ortograficzny - Dyktando Polonijne w Beneluksie 2020

13.11.2020

Dyktando polonijne

Polonijny Konkursu Ortograficzny "Dyktando Polonijne 2020 w Beneluksie"
Pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP
Agaty Kornhauser-Dudy

Regulamin

1. Organizatorzy
Organizatorem Polonijnego Konkursu Ortograficznego „Dyktando Polonijne 2020 w Beneluksie” jest Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli we współpracy z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Hadze oraz:

  • Szkoła Polska im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii
  • Polska Macierz Szkolna w Belgii

2. Zasady uczestnictwa
a) W „Dyktandzie Polonijnym” w szkołach Beneluksu mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 9 do 18 roku życia.
Uczestnicy będą podzieleni na następujące kategorie wiekowe:

  • Grupa I (od 9 do 11 lat)
  • Grupa II (od 12 do 14 lat)
  • Grupa III (od 15 do 18 lat)

b) Warunkiem uczestnictwa w „Dyktandzie Polonijnym 2020” jest przesłanie zgłoszenia maksymalnie 3 kandydatów i otrzymanie drogą e-mailową potwierdzenia o zakwalifikowaniu do konkursu.
c) Zgłoszenia mogą być wysyłane na podstawie eliminacji wewnętrznych przeprowadzonych samodzielnie i we własnym zakresie przez każdą szkołę lub placówkę oświaty polskiej i polonijnej. Organizator nie zapewnia tekstów dyktanda do przeprowadzenia eliminacji wewnętrznych.
d) Zgłoszenia udziału w konkursie dokonuje się poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: dyktandopolonijne2020@gmail.com
e) W zgłoszeniu należy wskazać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkoły lub placówki oświaty polskiej i polonijnej, jeżeli uczestnik do niej uczęszcza.
f) Organizator gwarantuje udział w „Dyktandzie Polonijnym 2020” trzem zgłoszonym z każdej szkoły osobom (po 1 osobie z każdej grupy wiekowej).
g) Organizator prowadzi bazę danych. Po otrzymaniu zgłoszenia nadaje osobie wyrażającej chęć udziału w Dyktandzie Polonijnym 2020 numer identyfikacyjny i przesyła jej e-mailem informację zwrotną o treści: Zostałeś zarejestrowany pod nr......
h) Termin nadsyłania zgłoszeń upływa wraz z końcem dnia 23 listopada 2020 roku.
i) W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół i placówek oświaty polskiej i polonijnej oraz indywidualnie zgłoszeni uczestnicy z krajów Beneluksu, spełniający warunki określone w pkt. 2a.
j) Do udziału w konkursie nie mogą zgłosić się, jako uczestnicy indywidualni, uczniowie uczęszczający do jednej ze szkół i placówek oświaty polskiej i polonijnej, która zgłosiła swoje uczestnictwo w konkursie.
k) Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez organizatorów (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97).

3. Jury
a) Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwa Jury, złożone z nauczycieli, językoznawców oraz przedstawicieli organizacji polonijnych.
b) Członkowie Jury zajmują się prawidłowym przebiegiem konkursu, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem spraw związanych z przebiegiem Dyktanda Polonijnego 2020.
c) Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z konkursu uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.
d) Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

4. Przebieg konkursu
a) Teksty dyktanda będą opracowane przez ORPEG (Ośrodek Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą) wraz z „kluczem” do ich oceniania.
b) Konkurs w poszczególnych placówkach przeprowadzany będzie w dniach 25 i 28 listopada 2020 r.
c) Przed rozpoczęciem pisania tekstu dyktanda pracę konkursową należy oznaczyć przyznanym numerem identyfikacyjnym opisanym w pkt. 2g regulaminu.
d) Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.
e) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.
f) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.
g) Po zakończeniu pisania tekstu dyktanda prace konkursowe należy zebrać i zeskanować, a uzyskane skany przesłać na adres e-mail podany przez Organizatora.
h) Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
i) Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.
j) Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów, organizatorzy zastrzegają sobie przyznanie nagród „Ex aequo”.
k) Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy po rozstrzygnięciu konkursu, w terminie podanym przez organizatorów.

5. Nagrody
a) Nagrody zostaną przyznane zwycięzcom wszystkich kategorii wiekowych „Dyktanda Polonijnego 2020”
b) Zwycięzcy każdej kategorii wiekowej Konkursu Ortograficznego Dyktando Polonijne 2020 otrzymają nagrodę główną oraz tytuł POLONIJNEGO MISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ.
c) Uczestnicy konkursu, który zajmą drugie miejsce, otrzymają nagrodę i tytuł PIERWSZEGO POLONIJNEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ, a uczestnicy, którzy zajęli w swych kategoriach miejsce trzecie, nagrodę i tytuł DRUGIEGO POLONIJNEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ.

6. Postanowienia końcowe
a) Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów.
d) Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą członkowie jury.
e) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Realizatora.
f) Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator lub Jury Dyktanda Polonijnego 2020 w krajach Beneluksu.

Bruksela, 10 listopada 2020 r.