W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Fundusze europejskie

Fundusze Europejskie-baner

ZAKUP I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO ZARZĄDZANIA DZIAŁALNOŚCIĄ
OPINIODAWCZĄ INSTYTUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNA W KRAKOWIE

 Program operacyjny  Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 Oś priorytetowa  II E-administracja i otwarty rząd
 Działanie  2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej
 Numer naboru  POPC.02.02.00-IP.01-00-003/17

Cele projektu

Celem głównym projektu jest usprawnienie działania Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie przez cyfryzację procesów i procedur back office jednostki w obszarach:

 1. zarządzania dokumentacją Instytutu,
 2. transparentności i otwartości działania jednostki,
 3. bezpieczeństwa danych,
 4. interoperacyjności systemów oraz podniesienie cyfrowych kompetencji pracowników.
   

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 1. Optymalizację pracy Instytutu Ekspertyz Sądowych w zakresie działalności badawczej i opiniodawczej w tym obiegu dokumentów, przez wdrożenie systemu informatycznego usprawniającego funkcjonowanie Instytutu, zapewniającego interoperacyjność jego działania oraz poprawę bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania danych;
 2. Usprawnienie dwukierunkowej, elektronicznej, komunikacji z odbiorcami Instytutu Ekspertyz Sądowych (elektroniczna skrzynka podawcza);
 3. Podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników jednostki;
 4. Dostosowanie infrastruktury systemów teleinformatycznych w celu poprawy kontaktów pomiędzy odbiorcami a Instytutem.

 

Projekt wpisuje się w „Strategię modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020”, opracowaną i realizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jego realizacja pozwoli przede wszystkim na poprawę sprawności postępowań przygotowawczych i sądowych, poprzez skrócenie czasu wydawania opinii. Stworzona zostanie również możliwość szerszego wykorzystania narzędzi informatycznych w komunikacji wewnętrznej (między podmiotami strategii) i zewnętrznej (interesariusze). Proces informatyzacji zostanie wykorzystany w procesie obsługi obywateli (m.in. poprzez digitalizację akt), a także poprawi sprawność w ramach istniejącego wpływu spraw, poprzez usprawnienie procedur wewnętrznych, specjalizację czy wsparcie procesów narzędziami informatycznymi.

Planowane efekty

Przewiduje się, że efektem projektu będą:

 1. Zintegrowany system informatyczny do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych;
 2. Zdigitalizowane zasoby informacyjne IES;
 3. Zmodernizowana, zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa, serwerownia IES;
 4. Powiększone kompetencje zespołów pracowników IES.


Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do usprawnienia:

 1. Obsługi dokumentów i korespondencji przychodzącej i wychodzącej, związanej z realizacją spraw oraz korespondencji wpływającej i wychodzącej z IES;
 2. Obsługi działalności opiniodawczej, w ramach procesów związanych z rejestracją sprawy, dekretacją, zakończeniem sprawy oraz z zarządzaniem decyzjami;
 3. Obsługi interesantów w zakresie zarządzania podmiotami oraz komunikacją z nimi;
 4. Sprawozdawczości i raportowania przy sporządzaniu sprawozdań statystycznych oraz raportów;
 5. Obsługi procesów związanych z organizacją oraz przepływem pracy (workflow);
 6. Obsługi procesów administracyjnych m. in. tworzenia i edycji formularzy elektronicznych.


Zrealizowanie działań zaplanowanych w ramach projektu niezbędne jest też w celu zapewnienia interoperacyjności z innymi systemami administracji państwowej.

Efekty te będą możliwe do osiągnięcia dzięki poprawie warunków funkcjonowania IES, dla którego podstawowymi korzyściami z wdrożenia projektu będą:

 1. Przejrzyste i skuteczne zarządzanie działalnością Instytutu;
 2. Przyspieszenie wykonywania badań w ramach ekspertyz, a w konsekwencji skrócenie czasu oczekiwania na wydanie opinii;
 3. Łatwy i szybki dostęp do pełnej dokumentacji spraw, przechowywanej w postaci zapisów cyfrowych i dostępnej dla osób upoważnionych;
 4. Możliwość udostępniania instytucjom wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania opinii Instytutu w postaci elektronicznej zatwierdzonej podpisem kwalifikowanym;
 5. Zmniejszenie zużycia papieru i przestrzeni przeznaczonej na archiwum zakładowe.


Projekt wpisuje się w „Strategię modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020”, opracowaną i realizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jego realizacja pozwoli przede wszystkim na poprawę sprawności postępowań przygotowawczych i sądowych poprzez skrócenie czasu wydawania opinii. Stworzona zostanie również możliwość szerszego wykorzystania narzędzi informatycznych w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Proces informatyzacji zostanie wykorzystany w procesie obsługi obywateli, a także usprawnieni realizację procedur wewnętrznych.

Wartość projektu

3 499 775,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

2 961 859,58 PLN