W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja nt. zasad ubiegania się o wizy przez cudzoziemców zamierzających wykonywać zawód lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub ratownika medycznego na terytorium RP

05.01.2021

1

Ambasada RP w Dżakarcie informuje, że od 30.12.2020 r. obowiązują przepisy umożliwiające – na nowych dodatkowych zasadach – podejmowanie pracy w Polsce przez:

 1. lekarzy,
 2. lekarzy dentystów,
 3. pielęgniarki,
 4. położne,
 5. ratowników medycznych,

którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania swoich zawodów w krajach niebędących członkami UE. Postępowanie w sprawie udzielenia zgody na wykonywanie pracy w Polsce w ww. zawodach będzie uproszczone, a procedura ulegnie istotnemu skróceniu.

 

Lekarz lub lekarz dentysta, który uzyskał kwalifikacje zawodowe poza terytorium UE i spełnia następujące warunki:

 1. posiada dyplom lekarza albo lekarza dentysty, potwierdzający ukończenie co najmniej 5-letnich studiów,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku będzie własnoręcznie podpisane oświadczenie złożone przez lekarza/lekarza dentystę),
 3. wykazuje się odpowiednim stanem zdrowia (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku będzie stosowne zaświadczenie od lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań lekarskich pracowników),
 4. wykazuje się nienaganną postawą etyczną (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku będzie własnoręcznie podpisane oświadczenie złożone przez lekarza/lekarza dentystę),

będzie mógł ubiegać się o udzielenie przez Ministra Zdrowia zgody na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty w Polsce oraz o przyznanie przez okręgową radę lekarską warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w związku z ogłoszeniem stanu epidemii. Uzyskanie zgody Ministra Zdrowia będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o wydanie wizy w celu wykonywania pracy na terytorium RP.

Lekarz lub lekarz dentysta, który uzyskał warunkowe prawo wykonywania zawodu w Polsce, nie będzie mógł w Polsce wykonywać zawodu poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19 – chyba, że uzyska na to dodatkową zgodę Ministra Zdrowia. Lekarz będzie zobowiązany do pracy pod nadzorem opiekuna będącego lekarzem posiadającym specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty. Warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty zachowuje ważność przez okres 5 lat od daty jego wydania i wygasa w przypadkach określonych w ustawie. Nie będzie można przedłużyć tego prawa na kolejny okres, ani wydać nowego prawa wykonywania zawodu na tych samych zasadach po upływie 5 lat od daty jego wydania. Po upływie tego okresu lekarz lub lekarz dentysta będzie mógł wykonywać zawód w Polsce po spełnieniu wymagań określonych w innych przepisach tj. m.in. tylko po nostryfikacji dyplomu lub zdaniu Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego organizowanego przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, odbyciu lub uznaniu stażu podyplomowego, zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

 

Lekarz lub lekarz dentysta, który uzyskał kwalifikacje zawodowe poza terytorium UE i spełnia następujące warunki:

 1. posiada dyplom lekarza albo lekarza dentysty, potwierdzający ukończenie co najmniej 5-letnich studiów,
 2. posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty,
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku będzie własnoręcznie podpisane oświadczenie złożone przez lekarza/lekarza dentystę),
 4. wykazuje się odpowiednim stanem zdrowia (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku będzie stosowne zaświadczenie od lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań lekarskich pracowników),
 5. wykazuje się nienaganną postawą etyczną (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku będzie własnoręcznie podpisane oświadczenie złożone przez lekarza/lekarza dentystę),

będzie mógł ubiegać się o udzielenie przez Ministra Zdrowia zgody na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty w Polsce oraz o przyznanie przez okręgową radę lekarską warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w związku z ogłoszeniem stanu epidemii. Uzyskanie zgody Ministra Zdrowia będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o wydanie wizy w celu wykonywania pracy na terytorium RP.

Lekarz lub lekarz dentysta, który uzyskał warunkowe prawo wykonywania zawodu w Polsce przez pierwsze 3 miesiące będzie wykonywał zawód pod nadzorem, nie będzie mógł w Polsce wykonywać zawodu poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19 – chyba, że uzyska na to dodatkową zgodę Ministra Zdrowia. Warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty zachowuje ważność przez okres 5 lat od daty jego wydania i wygasa w przypadkach określonych w ustawie. Nie będzie można przedłużyć tego prawa na kolejny okres, ani wydać nowego prawa wykonywania zawodu na tych samych zasadach po upływie 5 lat od daty jego wydania. Po upływie tego okresu lekarz lub lekarz dentysta będzie mógł wykonywać zawód w Polsce po spełnieniu wymagań określonych w innych przepisach tj. m.in. tylko po nostryfikacji dyplomu lub zdaniu Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego organizowanego przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, odbyciu lub uznaniu stażu podyplomowego, zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

 

W przypadku gdy lekarz lub lekarz dentysta, który uzyskał kwalifikacje zawodowe poza terytorium UE spełnia dodatkowo następujące warunki:

 1. złożył oświadczenie, że posługuje się językiem polskim stopniu wystarczającym do wykonywania powierzonego mu zakresu czynności zawodowych (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku będzie własnoręcznie podpisane oświadczenie złożone przez lekarza/lekarza dentystę),
 2. uzyskał zaświadczenie od podmiotu leczniczego w Polsce zawierające wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych zgodnego z posiadanym tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny,
 3. ma co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako lekarz specjalista lub lekarz dentysta specjalista w danej dziedzinie, uzyskane w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia od podmiotu leczniczego w Polsce,
 4. posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty wydany w państwie nie należącym do UE,
 5. odbył szkolenie specjalizacyjne odpowiadające programowi szkolenia specjalizacyjnego w Polsce (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku będzie program szkolenia specjalizacyjnego),

będzie mógł ubiegać się o udzielenie przez Ministra Zdrowia zgody na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty w Polsce oraz przyznanie przez Okręgową Radę Lekarską prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym. Będzie on zobowiązany przez okres 1 roku do pracy pod nadzorem opiekuna będącego lekarzem posiadającym specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty. Uzyskanie zgody Ministra Zdrowia będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o wydanie wizy w celu wykonywania pracy na terytorium RP. Prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty wydane w tym trybie zachowuje ważność przez okres nie dłuższy niż 5 lat od daty jego wydania i wygasa w przypadkach określonych w ustawie. Nie będzie można przedłużyć tego prawa na kolejny okres, ani wydać nowego prawa wykonywania zawodu na tych samych zasadach po upływie 5 lat od daty jego wydania. Po upływie tego okresu lekarz lub lekarz dentysta będzie mógł wykonywać zawód w Polsce tylko po nostryfikacji dyplomu lub zdaniu Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego organizowanego przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, odbyciu lub uznaniu stażu podyplomowego, zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

 

Ubiegając się w tym trybie o uzyskanie zgody na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty dyplom lekarza lub lekarza dentysty oraz dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty albo ich duplikaty powinny zostać odpowiednio uwierzytelnione, a następnie zalegalizowane przez konsula albo opatrzone apostille przez właściwy organ państwa, w którym dokumenty te zostały wydane. O tym, która procedura będzie musiała być zastosowana decyduje to, który kraj wydał dany dokument. W przypadku, gdy uwierzytelnienie lub zalegalizowanie dokumentów albo uzyskanie apostille będzie nadmiernie utrudnione lub niemożliwe Minister Zdrowia będzie mógł zwolnić z tego obowiązku osobę wnioskującą.

 

Pielęgniarka lub położna, która uzyskała kwalifikacje zawodowe poza terytorium UE i spełnia następujące warunki:

 1. posiada dyplom pielęgniarki lub położnej,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku będzie własnoręcznie podpisane oświadczenie złożone przez pielęgniarkę/położną),
 3. wykazuje się odpowiednim stanem zdrowia (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku będzie stosowne zaświadczenie od lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań lekarskich pracowników),
 4. wykazuje się nienaganną postawą etyczną (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku będzie własnoręcznie podpisane oświadczenie złożone przez pielęgniarkę/położną),

będzie mogła ubiegać się o udzielenie przez Ministra Zdrowia zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej w Polsce oraz o przyznanie przez okręgową radę pielęgniarek i położnych warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej w związku ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego. Uzyskanie zgody Ministra Zdrowia będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o wydanie wizy w celu wykonywania pracy na terytorium RP.

Pielęgniarka albo położna, która uzyskała warunkowe prawo wykonywania zawodu w Polsce, nie będzie mogła wykonywać zawodu poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, chyba, że uzyska na to dodatkową zgodę Ministra Zdrowia. Pielęgniarka lub położna będzie zobowiązana do pracy pod nadzorem innej pielęgniarki albo położnej.

W przypadku, gdy pielęgniarka lub położna, posiadająca warunkowe prawo wykonywania zawodu, legitymuje się co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym jako pielęgniarka lub położna, uzyskanym w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zgodę na pracę w tym trybie, przez pierwsze 3 miesiące zatrudnienia w zawodzie na terytorium RP wykonuje zawód pod nadzorem innej pielęgniarki albo położnej.

 

Warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej zachowuje ważność przez okres nie dłuższy niż 5 lat od daty jego wydania i wygasa w przypadkach określonych w ustawie. Nie będzie można przedłużyć tego prawa na kolejny okres, ani wydać nowego prawa wykonywania zawodu na tych samych zasadach po upływie 5 lat od daty jego wydania. Po upływie tego czasu pielęgniarka/położna będzie mogła wykonywać zawód w Polsce tylko po nostryfikacji dyplomu lub ukończeniu studiów wyższych I stopnia (licencjat) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

 

W przypadku gdy pielęgniarka lub położna, która uzyskała kwalifikacje zawodowe poza terytorium UE, spełnia dodatkowo następujące warunki:

 1. złożyła oświadczenie, że wykazuje znajomość języka polskiego wystarczającą do wykonywania powierzonego jej zakresu czynności zawodowych,
 2. uzyskała zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawierające wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych zgodnego z posiadanym wykształceniem,
 3. ma co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako pielęgniarka lub położna, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia od podmiotu wykonującego działalność leczniczą w Polsce,

będzie mogła, ubiegać się o udzielenie przez Ministra Zdrowia zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej w Polsce oraz przyznanie przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym. Uzyskanie zgody Ministra Zdrowia będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o wydanie wizy w celu wykonywania pracy na terytorium RP.

Pielęgniarka lub położna będzie zobowiązana przez okres 1 roku do pracy pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej wyznaczonej przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym została zatrudniona.

Pielęgniarka i położna posiadająca prawo wykonywania zawodu wydane w tym trybie nie może na terytorium RP wykonywać zawodu poza podmiotem wykonującym działalność leczniczą, który wydał jej zaświadczenie, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej wydane w tym trybie zachowuje ważność przez okres nie dłuższy niż 5 lat od daty jego wydania i wygasa w przypadkach określonych w ustawie. Nie będzie można przedłużyć tego prawa na kolejny okres, ani wydać nowego prawa wykonywania zawodu na tych samych zasadach po upływie 5 lat od daty jego wydania.

Po upływie tego czasu pielęgniarka/położna będzie mogła wykonywać zawód w Polsce tylko po nostryfikacji dyplomu lub ukończeniu studiów wyższych I stopnia (licencjat) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

 

Ubiegając się w tym trybie o uzyskanie zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej, dyplom pielęgniarki lub położnej lub jego duplikat powinien zostać uwierzytelniony a następnie zalegalizowany przez konsula albo opatrzony apostille przez właściwy organ państwa, w którym dokument ten został wydany. O tym, która procedura będzie musiała być zastosowana decyduje to, który kraj wydał dany dokument. W przypadku, gdy uwierzytelnienie lub zalegalizowanie dyplomu lub jego duplikatu albo uzyskanie apostille będzie znacząco utrudnione lub niemożliwe, Minister Zdrowia będzie mógł zwolnić z tego obowiązku osobę wnioskującą.

 

Ratownik medyczny, który uzyskał kwalifikacje zawodowe poza terytorium UE i spełnia następujące warunki:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku będzie własnoręcznie podpisane oświadczenie złożone przez ratownika medycznego),
 2. wykazuje się odpowiednim stanem zdrowia (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku będzie stosowne zaświadczenie od lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań lekarskich pracowników),
 3. posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego lub dokumenty potwierdzające co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań ratownika medycznego, uzyskane w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających udzielenie zgody,

będzie mógł ubiegać się o udzielenie przez Ministra Zdrowia zgody na wykonywanie zawodu ratownika medycznego w Polsce. Uzyskanie zgody Ministra Zdrowia będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o wydanie wizy w celu wykonywania pracy na terytorium RP.

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii Minister Zdrowia może wyrazić zgodę na wykonywanie zawodu ratownika medycznego osobie, która posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe.

Zgoda na wykonywanie zawodu ratownika medycznego wydana w tym trybie zachowuje ważność przez okres nie dłuższy niż 5 lat od daty jej wydania i wygasa w przypadkach określonych w ustawie. Nie będzie można przedłużyć zgody na kolejny okres, ani wydać nowej zgody na wykonywania zawodu na tych samych zasadach po upływie 5 lat od daty jej wydania. Po upływie tego okresu ratownik medyczny będzie mógł wykonywać zawód w Polsce zgodnie z przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 

Wymienione wyżej dokumenty można nadesłać na adres Ministerstwa Zdrowia (Departament Rozwoju Kadr Medycznych, Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa) lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Biurze Podawczym albo u konsula, u którego będzie składany wniosek o wydanie wizy.

Należy zadbać, by dokumenty były kompletne, co przyspieszy uzyskanie decyzji. Wykaz wymaganych dokumentów znajdziesz na stronach Ministerstwa Zdrowia.

 

W przypadku konieczności uwierzytelnienia i zalegalizowania dokumentu przez konsula albo opatrzenia go apostille przez właściwy organ państwa o tym, która procedura będzie musiała być zastosowana decyduje to, który kraj wydał dany dokument.

 

Jeżeli dyplom został wydany w państwie będącym stroną Konwencji haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (wykaz tych krajów znajdziesz TUTAJ) musisz wystąpić o wydanie do niego apostille we właściwym urzędzie państwa, w którym dokument został wydany (wykaz tych urzędów znajdziesz TUTAJ). Jeżeli dyplom został wydany w państwie nie będącym stroną tej Konwencji będziesz musiał wystąpić o jego uwierzytelnienie we właściwym urzędzie państwa, w którym dokument został wydany (najczęściej jest to Ministerstwo Spraw Zagranicznych), a następnie o jego legalizację w polskim konsulacie.

 

Jeżeli masz odpowiednie kwalifikacje i spełniasz wyżej określone warunki i chciałbyś wykonywać w Polsce zawód lekarza lub lekarza dentysty lub pracować w zawodzie pielęgniarki bądź położnej albo zawodzie ratownika medycznego ale nie posiadasz wizy, która uprawniałaby Cię do wjazdu do Polski, pamiętaj o następującej ścieżce postępowania:

 

 1. Masz dwie możliwości złożenia wniosku o wydanie wizy:
 • bezpośrednio we właściwym polskim konsulacie w państwie, w którym mieszkasz albo,
 • w jednym z Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW) – o ile takie działają w państwie, w którym mieszkasz. Informację o tym znajdziesz na stronie właściwego konsulatu wybierając opcje „Informacje konsularne” à „Wizy” à „Wiza typu D – złożenie wniosku”.

W zależności od wybranej ścieżki, wniosek możesz złożyć osobiście w konsulacie lub w jednym z PPWW.

 

Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji i Armenii oraz zamierzasz złożyć wniosek wizowy w kraju swojego obywatelstwa, będziesz mógł go wysłać pocztą. Na złożenie wniosku w tej formie obywatele innych krajów muszą uzyskać zgodę właściwego ze względu na kraj zamieszkania polskiego konsula.

Konsulat oraz PPWW nie przyjmują wniosków nadesłanych faksem lub pocztą elektroniczną.

 

 1. Na spotkanie w sprawie złożenia wniosku wizowego w konsulacie umów się w systemie e-konsulat. Aby złożyć wniosek w PPWW, umów się na spotkanie za pośrednictwem call centre lub strony internetowej – informację o tym znajdziesz na stronie właściwego konsulatu wybierając opcję „Informacje konsularne” à „Wizy” à „Wiza typu D – złożenie wniosku”.

 

 1. Na spotkanie w sprawie złożenia wniosku wizowego zabierz także dokumenty wymienione na wstępie tej informacji (w zależności od zawodu, o wykonywanie którego się ubiegasz), które konsul przekaże do Ministra Zdrowia w celu rozpatrzenia Twojego wniosku o wydanie Ci zgody na wykonywanie w Polsce zawodu lekarza (lekarza dentysty) lub zawodu pielęgniarki bądź położonej, albo zawodu ratownika medycznego.

 

 1. W celu uzyskania wizy będziesz musiał złożyć następujące dokumenty:
 1. wypełniony w systemie e-konsulat, wydrukowany i podpisany formularz wizowy;
 2. kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. Zdjęcie powinno być:
  1. ostre, wykonane na białym tle i wydrukowane na papierze wysokiej jakości,
  2. nie starsze niż 6 miesięcy;
  3. zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od czubka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia; do fotografii należy zdjąć nakrycie głowy;
 3. paszport wydany w ciągu ostatnich 10 lat, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum 2 wolne strony przeznaczone na wizy,
 4. kopię strony w paszporcie, na której znajdują się dane osobowe i zdjęcie,
 5. dokument potwierdzający posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego ważnego na terytorium UE na kwotę nie mniejszą niż 30 tys. EUR albo kopię dokumentu potwierdzającego podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu w PL,
 6. kopię dokumentu tożsamości potwierdzającego legalne zamieszkanie na terenie okręgu konsularnego polskiego konsulatu, w którym ubiegasz się o wizę,
 7. potwierdzenie posiadania środków finansowych na utrzymanie w formie ustalonej przez polski konsulat potwierdzające że masz wystarczające środki finansowe pozwalające na pobyt w PL do czasu podjęcia pracy (np. wyciąg z rachunku bankowego, zaświadczenie o dysponowaniu odnawialnym limitem na karcie kredytowej, inne).

 

Dodatkowe informacje dotyczące ogólnych procedur wizowych możesz uzyskać kontaktując się z polskimi konsulatami. Wykaz polskich placówek za granicą znajdziesz TUTAJ. Z urzędami konsularnymi możesz się kontaktować telefonicznie lub mailowo.

 

 1. Wysokość opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wizowego podana jest na stronie właściwego konsulatu – wybierz opcje „Informacje konsularne” à „Wizy” à „Wiza typu D – złożenie wniosku” à „Ile zapłacisz?”

Opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od ostatecznej decyzji w sprawie wniosku.

 

 1. Jeżeli złożysz do konsula wniosek o zalegalizowanie dokumentu (np. dyplomu) czynność ta będzie podlegała dodatkowej opłacie. Informacje o tym znajdziesz na stronie właściwego konsulatu – wybierz opcje „Informacje konsularne” à „Informacje ogólne” à „Opłaty konsularne”.

 

 1. Decyzja o wydaniu wizy wydawana jest zasadniczo w ciągu 4 dni roboczych licząc od dnia dokonania opłaty. W szczególnych wypadkach procedura może trwać jednak nieco dłużej.

 

 1. przewidywanym terminie odbioru decyzji zostaniesz poinformowany w momencie składania wniosku.

 

 1. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją konsula, przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku. Możesz złożyć go bezpośrednio we właściwym konsulacie albo w jednym z Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW) – o ile takie działają w państwie, w którym mieszkasz, albo nadesłać pocztą na adres konsulatu, który wydał decyzję wizową, w przeciągu 14 dni od jej otrzymania. Wysokość opłaty podana jest na stronie właściwego konsulatu – wybierz opcję „Informacje konsularne” à „Wizy” à „Wiza typu D – złożenie wniosku” à „Jak możesz się odwołać?”.