W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Praktyki

Oferta jest skierowana przede wszystkim do studentów i absolwentów, którzy myślą o pracy w dyplomacji i tych, którzy pragną zdobyć doświadczenie zawodowe w administracji rządowej w formie praktyki, wolontariatu lub stażu organizowanych w centrali MSZ lub w placówce zagranicznej RP.

Rekrutacja odbywa się w ciągu całego roku kalendarzowego.

Aplikacje osób, które nie zostaną zakwalifikowanie na praktyki/wolontariat/staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych będę przechowane przez okres 3 miesięcy po upływie zdeklarowanego terminu planowanej praktyki, później zostaną komisyjnie zniszczone.

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na praktyki powinny spełniać następujące warunki:

a. Praktyki studenckie:

 • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
 • być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych,
 • studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa.

b. Praktyki absolwenckie:

 • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
 • być absolwentem szkoły policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych, na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej,
 • od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat,
 • w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30. roku życia.

c. Praktyki zawodowe:

 • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej
 •  być uczniem szkoły policealnej prowadzącej kształcenie zawodowe na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa
 1. Wolontariat odbywa się na podstawie porozumienia pomiędzy wolontariuszem, a MSZ lub placówką zagraniczną, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Osoby ubiegające się o wolontariat powinny posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego UE. 

 1. Staż jest skierowany do osób, które posiadają status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy. Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy i jest finansowany z Urzędu Pracy.

Aby aplikować na staż do MSZ należy przesłać zgłoszenie zawierające:

 • CV,
 • formularz aplikacyjny
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • informację o ewentualnej możliwości finansowania stażu przez dany Urząd Pracy (należy podać jaki to Urząd).

Zgłoszenie należy przesłać w formie papierowej na adres: Biuro Spraw Osobowych, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres praktyki@msz.gov.pl

W przypadku zakwalifikowania kandydata/ki na staż, MSZ wystąpi ze stosownym wnioskiem do Urzędu Pracy o zorganizowanie stażu.

 

Zasady zgłoszenia na praktyki i wolontariat

Kompletne zgłoszenia na właściwych formularzach aplikacyjnych należy przesyłać najpóźniej na 45 dni przed planowaną praktyką lub wolontariatem zgodnie z poniższym schematem:

 I. Praktyki i wolontariat w Centrali MSZ:

 1. W formie papierowej na adres: Biuro Spraw Osobowych, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa lub
 2. drogą elektroniczną na adres: praktyki@msz.gov.pl  (Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem i zeskanowane w formacie pdf lub jpg)

II. Praktyki i wolontariat w placówce zagranicznej - formularz należy przesłać drogą pocztową lub elektroniczną na adres wybranej placówki zagranicznej. Adresy wszystkich placówek zagranicznych RP znajdują się na głównej stronie MSZ w zakładce polskie przedstawicielstwa na świecie. Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje Kierownik Placówki Zagranicznej.

 Zgłoszenie powinno zawierać:

1)      formularz aplikacyjny

2)      oświadczenie o niekaralności

3)      oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem praktyk i wolontariatu

4)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje na temat praktyk, wolontariatu i stażu w MSZ oraz w placówkach zagranicznych RP można uzyskać wysyłając zapytanie na adres praktyki@msz.gov.pl lub pod numerem tel. 22 523 93 95.


Szczegóły organizacji praktyk, wolontariatu i stażu w MSZ oraz w placówkach zagranicznych RP są zawarte w Zarządzeniu nr 8 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej  z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.

Materiały

Zarządzenie​_nr​_8​_Dyrektora​_Generalnego​_Służby​_Zagranicznej​_z​_dnia​_4​_lipca​_2019​_
Zarządzenie​_nr​_8​_Dyrektora​_Generalnego​_Służby​_Zagranicznej​_z​_dnia​_4​_lipca​_2019.pdf 3.45MB
Regulamin​_praktyk​_i​_wolontariatu​_w​_MSZ​_i​_placówkach​_zagranicznych​_lipiec2019​_
Regulamin​_praktyk​_i​_wolontariatu​_w​_MSZ​_i​_placówkach​_zagranicznych​_lipiec2019.pdf 0.19MB
Oświadczenie​_o​_niekaralności​_
Oświadczenie​_o​_niekaralności.pdf 0.01MB
Oświadczenie​_​_o​_wyrażeniu​_zgody​_na​_przetwarzanie​_danych​_osobowych​_​_
Oświadczenie​_​_o​_wyrażeniu​_zgody​_na​_przetwarzanie​_danych​_osobowych​_.docx 0.01MB
Informacja​_dotyczaca​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_w​_zwiazku​_z​_rekrutacja​_na​_praktyki,​_staz,​_wolontariat​_w​_MSZ​_​_
Informacja​_dotyczaca​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_w​_zwiazku​_z​_rekrutacja​_na​_praktyki,​_staz,​_wolontariat​_w​_MSZ​_.pdf 0.19MB
Formularz​_aplikacyjny​_-​_wolontariat​_​_
Formularz​_aplikacyjny​_-​_wolontariat​_.pdf 0.26MB
Formularz​_aplikacyjny​_-​_staż​_​_
Formularz​_aplikacyjny​_-​_staż​_.pdf 0.33MB
Formularz​_aplikacyjny​_-​_praktyki​_studenckie​_​_
Formularz​_aplikacyjny​_-​_praktyki​_studenckie​_.pdf 0.33MB
Formularz​_aplikacyjny​_-​_praktyki​_absolwenckie​_​_
Formularz​_aplikacyjny​_-​_praktyki​_absolwenckie​_.pdf 0.26MB
Formularz​_aplikacyjny​_-​_praktyka​_zawodowa​_​_
Formularz​_aplikacyjny​_-​_praktyka​_zawodowa​_.pdf 0.33MB