W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19

23.07.2020

Nabór wniosków w programie "Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19" skierowany jest do instytucji planujących zatrudnienie naukowców, których badania mogą przełożyć się na poszerzenie wiedzy i rozwiązanie istotnych problemów związanych z epidemią COVID- 19 i jej konsekwencjami, w szczególności przedstawicieli szeroko rozumianych nauk biomedycznych i o zdrowiu.

NAWA - powroty

Celem programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla powracającego naukowca, a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego). Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze pozyskują do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

W ramach programu finansowane są działania związane z powrotem do kraju polskich naukowców oraz tworzeniem przez nich własnej grupy projektowej:

1) wynagrodzenie powracającego naukowca,

2) wynagrodzenia członków grupy projektowej,

3) koszty przesiedlenia powracającego naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,

4) opcjonalnie - adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego powracającego naukowca oraz członków grupy projektowej,

5) opcjonalnie - koszty badań naukowych z zakresu badań podstawowych (komponent badawczy) finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki.

 

Osoba do kontaktu:

dr Joanna Rutkowska
joanna.rutkowska@nawa.gov.pl
+ 48 22 390-35-83


Polish Returns 2020. COVID-19 editionThe call for proposals in the "Polish Returns 2020. COVID-19 Edition" program is addressed to institutions planning to employ scientists whose research may be relevant for broadening knowledge and solving significant problems related to the COVID-19 pandemic and its consequences, in particular representatives of broadly understood health and biomedical sciences.The aim of the Polish Returns program is to enable outstanding Polish scientists to return to the country and take up employment in Polish universities or research institutes. The program creates optimal conditions for returning scientists to conduct world-class research and innovation work in Poland. The funds obtained under Polish Returns provide remuneration for the returning scientist, and also enable the creation of a project group (research team). Thanks to the program national universities and research institutes would acquire cooperation specialists with international experience and knowledge of the latest research trends in their scientific discipline.

The program funds activities related to the return of Polish scientists to the country and the creation of their own project group:

1) remuneration of the returning researcher,

2) remuneration of members of the project group,

3) costs of resettlement of the returning scientist and persons staying with him / her in a shared household,

4) optional - adaptation and organization of the workplace and preparation of research facilities for the returning scientist and members of the project group,

5) optional - research costs in the field of basic research (research component) financed by the National Science Center.

 

Contact person:

Joanna Rutkowska, PhD

joanna.rutkowska@nawa.gov.pl

+ 48 22 390-35-83