W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie spowodowanego przepływu takich danych (RODO), informuję że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, ul. Piłsudskiego 25/27, 86-300 Grudziądz, tel. +48 56 45 0633, fax. +48 56 45 066 50, email: grudziadz@kujawy.psp.gov.pl
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: ul. Prosta 32, 87-100 Toruń, e-mail: iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d oraz e RODO.
 4. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania,  a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie danych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Na potrzeby rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów przy Komendzie Miejskiej PSP w Grudziądzu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Grudziądzu,
  Piłsudskiego 25/27.
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFSEiR przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu na podstawie art. 12 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 z zm.). 
 4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda Główna PSP, Biuro Nadzoru Wewnętrznego, organy kontroli.
 5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Państwowej Straży Pożarnej
 7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani(-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFSEiR przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Jest Pani(-) zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani(a) wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego. 
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJANA

Dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu  oraz prowadzenia działań ratowniczych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Grudziądzu,
  ul. Piłsudskiego 25/27.
 1. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: 87-100 Toruń, ul. Prosta 32, e-mail: iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl).
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 4. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 5. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie danych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

KLAUZULA INFORMACYUJNA

Na potrzeby zatrudnienia funkcjonariusza w Komendzie Miejskiej PSP  we Grudziądzu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Grudziądzu,
  ul. Piłsudskiego 25/27.
 1. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: 87-100 Toruń, ul. Prosta 32, e-mail: iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl).
 2. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w związku z pełnieniem służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda Główna PSP, Komendy Powiatowe/Miejskie PSP, Biuro Nadzoru Wewnętrznego, banki, ZUS, ZER, Urzędy Skarbowe, Poczta Polska, Szkoły i Ośrodki Szkolenia PSP, inne szkoły, uczelnie i podmioty upoważnione do nadawania uprawnień i zaświadczeń o uzyskanych kwalifikacjach, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, organy uprawnione do nadawania odznaczeń, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Starostowie, Prezydenci miast, placówki zdrowia, Komisja Lekarska MSWiA, konsulat (w przypadku współpracy międzynarodowej), sądy, organy kontroli, podmioty publiczne i niepubliczne (w przypadku potrzeby przygotowania adresów okolicznościowych, listów gratulacyjnych, dyplomów uznania itp.), kontrahenci Komendy Wojewódzkiej PSP.
 4. Pani(a) dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej tylko w przypadku współpracy międzynarodowej w zakresie pożarnictwa (działania w ramach grup specjalistycznych, powołane sztaby kryzysowe, wymiana doświadczeń, konferencje naukowe, itp.).
 5. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Państwowej Straży Pożarnej.
 6. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani(-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku z zatrudnieniem. Jest Pani(-) zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości Pani(a) zatrudnienia.
 1. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dotycząca przetwarzania wizerunku na potrzeby popularyzacji zagadnień ochrony przeciwpożarowej na stronie internetowej KM PSP w Grudziądzu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Grudziądzu,
 2. Piłsudskiego 25/27.
 3. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: 87-100 Toruń, ul. Prosta 32, e-mail: iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl).
 4. Pani(a) dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w związku z realizacją celu jakim jest popularyzacja zagadnień ochrony przeciwpożarowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z art.1 pkt. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane innym Odbiorcom.
 6. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia celu przetwarzania wizerunku.
 8. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani(-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją pracy Sali Edukacyjnej „OGNIK” przy KM PSP w Grudziądzu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 86-300 Grudziądz,
  ul. Piłsudskiego 25/27
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: 87-100 Toruń, ul. Prosta 32, e-mail: iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, f  RODO – w związku z organizacją pracy Sali Edukacyjnej „OGNIK”.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników zajęć wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji pracy  Sali Edukacyjnej „OGNIK” (tj. imię, nazwisko, nazwa szkoły lub innej jednostki organizacyjnej, materiały fotograficzne i filmowe).
 5. Wykonywanie zdjęć i filmów uczestników zajęć (przetwarzanie wizerunku) i ich ewentualna publikacja, wykonane jest w związku z realizacją celu jakim jest popularyzacja zagadnień ochrony przeciwpożarowej w ramach tzw. prewencji społecznej – czyli zapobieganiu powstania pożarów i innych miejscowych zagrożeń (art.1 pkt.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej).
 6. Odbiorcą danych jest jednostka organizacyjna PSP: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu.
 7. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z organizacji pracy oraz zasad archiwizacji dokumentacji w jednostkach organizacyjnych PSP.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

-żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wystawianiem zaświadczeń potwierdzających udział oraz prowadzenie działań ratowniczych przez Komendę Miejską PSP w Grudziądzu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 86-300 Grudziądz,
  ul. Piłsudskiego 25/27
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: 87-100 Toruń, ul. Prosta 32, e-mail: iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl).
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie zaświadczenia z udziału oraz prowadzenia działań ratowniczych  Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 z zm.).
 4. Odbiorcą danych jest jednostka organizacyjna PSP: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu.
 5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6.  Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Państwowej Straży Pożarnej.
 7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani(-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem szkoleń Ochotniczych Straży Pożarnych w Komendzie Miejskiej PSP  w Grudziądzu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 86-300 Grudziądz,
  ul. Piłsudskiego 25/27
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: 87-100 Toruń, ul. Prosta 32, e-mail: iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl).
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w związku z przeprowadzeniem szkolenia w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu na podstawie art. 13. ust. 5 pkt 15 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1313, z późn. zm.) oraz zgodnie z obowiązującymi Zasadami organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej.
 4. Wizerunek Pani/Pana będzie przetwarzany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu oraz Ośrodek Szkolenia w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu w związku z realizacją celu jakim jest popularyzacja zagadnień ochrony przeciwpożarowej na podstawie art.1 pkt. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane innym Odbiorcą. (jak są to wpisz jaki)
 6. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od daty przeprowadzenia szkolenia, liczone od dnia 1 stycznia następnego roku.
 8. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani(-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku z przeprowadzeniem szkolenia. Jest Pani(-) zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości Pani(a) do udziału w szkoleniu.
 11. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. czynności kontrolno – rozpoznawczych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie spowodowanego przepływu takich danych (RODO), informuję że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, ul. Piłsudskiego 25/27, 86-300 Grudziądz, tel. +48 56 45 0633, fax. +48 56 45 066 50, email: grudziadz@kujawy.psp.gov.pl
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: ul. Prosta 32, 87-100 Toruń,  e-mail: iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania ustawowego organu Państwowej Straży Pożarnej na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), tj. zajęcia stanowiska w zakresie oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym oraz oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym mających na celu wypełnienie obowiązku w zakresie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d oraz e RODO
 4. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania,  a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie danych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. realizacji zadań prewencji społecznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie spowodowanego przepływu takich danych (RODO), informuję że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, ul. Piłsudskiego 25/27, 86-300 Grudziądz, tel. +48 56 45 0633, fax. +48 56 45 066 50, email: grudziadz@kujawy.psp.gov.pl
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: ul. Prosta 32, 87-100 Toruń,  e-mail:  iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań związanych z prewencją społeczną, mającą na celu propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d oraz e RODO.
 4. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania,  a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie danych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.12.2020 19:02 st.sekc. Łukasz Baranowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
st. sekc. Baranowski Łukasz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula Informacyjna 6.0 01.04.2021 20:28 st.sekc. Łukasz Baranowski
Klauzula Informacyjna 5.0 01.04.2021 20:23 st.sekc. Łukasz Baranowski
Klauzula Informacyjna 4.0 29.03.2021 11:10 st.sekc. Łukasz Baranowski
Klauzula Informacyjna 3.0 18.02.2021 13:56 asp. Rafał Kowalski
Klauzula Informacyjna 2020 2.0 18.02.2021 13:55 asp. Rafał Kowalski
Klauzula Informacyjna 2020 1.0 04.12.2020 19:02 st.sekc. Łukasz Baranowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}