W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

W 2020 roku  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy
nie odnotowała wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. 2018, poz. 870), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną na stronie BIP KM PSP Legnica.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. 2018, poz. 870).

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Zgodnie z art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 1. Zmiany przepisów prawa.
 2. Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.
 3. Życia zbiorowego.
 4. Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku braku właściwości, KG PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. (Art. 6 ust. 1.)

Elementy składowe petycji reguluje art. 4.

Petycja powinna zawierać

 1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób).
 2. Dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.
 3. Tytuł petycji.
 4. Wskazanie adresata petycji.
 5. Wskazanie przedmiotu petycji.
 6. Uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów).
 7. Pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje art. 4 ust. 5 ustawy.

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2. pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KM PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać

 • listownie na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy
  ul. Witelona 2, 59-220 Legnica,
 • osobiście w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Legnicy
  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30,
 • za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/,
 • pocztą elektroniczną na adres sekretariat@strazlegnica.pl,z zaznaczeniem w tytule „Petycja”.

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. 2018, poz. 870), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną na stronie BIP KW PSP Wrocław.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.01.2021 14:02 Wojciech Baran
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wojciech Baran
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 3.0 13.01.2021 14:10 Wojciech Baran
Petycje 2.0 13.01.2021 14:03 Wojciech Baran
Petycje 1.0 13.01.2021 14:02 Wojciech Baran

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}