W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

W 2020 roku do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy wpłynęły 1 skarga.

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA INTERESANTÓW! W związku z obecną sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19 informujemy, że osobiste przyjęcia interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji zostały wstrzymane do odwołania! Skargi, wnioski można przekazywać zarówno za pośrednictwem: tradycyjnej poczty, korespondencji elektronicznej lub przy wykorzystaniu adresu e-mail.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy i/lub upoważniony Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 14.30 - 15.30), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta PSP. Sekretariat tel.: 76 752-21-12.

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy koordynacją rozpatrywania skarg i wniosków zajmuje się Wydział Kadrowo-Organizacyjny, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30. Telefon kontaktowy 76 752-21-12 wew. 131, 132.

Skargi/wnioski można składać:

 • listownie na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy
  ul. Witelona 2, 59-220 Legnica,
 • osobiście w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Legnicy
  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30,
 • za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/,
 • pocztą elektroniczną na adres sekretariat@strazlegnica.pl
 • ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Kadrowo-Organizacyjnym.
  Telefon: 76 752-21-12 wew. 131,132.
   

Skarg/wniosków nie można złożyć telefonicznie.

Tryb rozpatrywania:

 • Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 • Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.

UWAGA: Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia
i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 kpa).

 
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.02.2021 10:29 Wojciech Baran
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. bryg. Wojciech Baran
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 1.0 01.02.2021 10:29 Wojciech Baran

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}