W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

O jednostce

Zadania

Zakres zadań ogólnych

Do zadań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należy w szczególności:
 

 1. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz likwidacji miejscowych zagrożeń poprzez:
 2. Przygotowanie własnych sił i środków do wypełnienia zadań z zakresu ratownictwa;
 3. Realizacja zadań ratowniczych w obszarze chronionym jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz w ramach reagowania struktur odwodów;
 4. Wykonywanie pomocniczych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
 5. Współdziałanie z innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami w zakresie likwidacji zagrożeń.
 6. Dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania dokumentacji związanej z realizacją działań ratowniczych.
 7. Udział w procesie rozpoznawania potencjalnych zagrożeń, w szczególności na terenie własnego obszaru chronionego, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach obiektowych;
 8. Prowadzenie doskonalenia zawodowego w zakresie określonym regulacjami szczegółowymi;
 9. Udział w aktualizacji procedur ratowniczych, dokumentacji operacyjnej oraz stanu gotowości operacyjnej a także udział w przygotowywaniu analiz z działań ratowniczych;
 10. Przygotowywanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym.
 11. Współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze chronionym z zakresu doskonalenia likwidacji zdarzeń.
   

Zakres zadań operacyjnych

 Do zadań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w zakresie zadań operacyjnych należy:

 1. Analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze miasta i powiatu oraz przygotowanie Komendy do organizacji działań ratowniczych, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także bieżąca weryfikacja organizacji działań ratowniczych;
 2. Opracowywanie i aktualizacja: planów ratowniczych, analizy zabezpieczenia operacyjnego, analizy gotowości operacyjnej, analizy ćwiczeń i innych materiałów o charakterze analityczno-operacyjnym;
 3. Opracowanie i aktualizacja planu sieci podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu, w tym sporządzanie dokumentacji dotyczącej włączania i wyłączania ochotniczych straży pożarnych do i z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
 4. Zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłamii środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie działania komendy oraz obszaru chronionego, a także umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego;
 5. Współdziałanie z innymi służbami i instytucjami w zakresie powiadamiania i dysponowania sił i środków;
 6. Koordynacja działań na terenie powiatu wynikających z podjęcia działań ratowniczych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i inne podmioty ratownicze;
 7. Wsparcie działań ratowniczych kierującego działaniem ratowniczym;
 8. Obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowanie, obsługa alarmów pożarowych przekazywanych systemem monitoringu pożarowego i dysponowanie sił i środków zgodnie z odrębnymi ustaleniami;
 9. Udział w uzgadnianiu sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą pod względem technicznym oraz współpraca w realizacji zadań związanych z systemem monitoringu pożarowego, w szczególności: zapewnienie prawidłowej obsługi urządzeń monitoringu pożarowego, lokalizacji Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych oraz realizacja szkoleń w tym zakresie;
 10. Współdziałanie ze służbą dyżurną powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, ze specjalistami branżowymi w sprawach ratownictwa w zakresie określonym odrębnymi regulacjami oraz podmiotami zajmującymi się monitorowaniem, prognozowaniem zagrożeń, a także innymi podmiotami działającymi na rzecz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz dysponowania nimi według odrębnych ustaleń;
 11. Przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo-gaśniczych;
 12. Aanalizowanie stanu wyposażenia i przygotowania jednostek ratowniczo-gaśniczych i innych podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej do działań ratowniczych oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 13. Prowadzenie, aktualizowanie  i korzystanie z baz danych;
 14. Utrzymywanie stałej łączności z Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego oraz zastępami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych;
 15. Przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniach i dysponowanie siłami i środkami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powiadamianie innych służb ratowniczych na terenie powiatu, a także rejestrowaniei ewidencjonowanie udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej w działaniach ratowniczych, a także przekazywanie informacji do Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego oraz innych podmiotów zgodnie z odrębnymi ustaleniami;
 16. Dokonywanie bieżącej oceny sytuacji na terenie działania komendy w zakresie występujących pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń oraz jego operacyjnego zabezpieczenia;
 17. Planowanie i organizowanie pełnienia służby, w tym opracowywanie i realizacja harmonogramu czasu służby i dyżurów domowych strażaków, ewidencjonowanie czasu służby funkcjonariuszy oraz nieobecności i innych zwolnień, a także prowadzenie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji oraz sporządzanie okresowych zestawień ilości godzin służby w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla podległych strażaków;
 18. Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu eliminowanie lub minimalizowanie wśród strażaków stresu pourazowego powstałego podczas akcji ratowniczych;
 19. Sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz  sporządzanie innej dokumentacji związanej z realizacją działań ratowniczych, w tym potwierdzeń i zaświadczeń;
 20. Współdziałanie przy planowaniu systemów łączności;
 21. Przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
 22. Kontrolowanie i weryfikowanie gotowości operacyjnej Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych oraz innych podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz pozostałych JOP, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 23. Przeprowadzanie kontroli toku służby w jednostce ratowniczo-gaśniczej oraz inspekcji gotowości operacyjnej w ochotniczych straży pożarnych na obszarze miasta i powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 24. Przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych i związków taktycznych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 25. Prowadzenie i korzystanie z planów operacyjnych oraz dokumentacji operacyjnej pomocniczej lub specjalnej;
 26. Udział w pracach związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
 27. Prowadzenie ewidencji podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz innych jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie działania komendy działania;
 28. Bieżące informowanie kierownictwa komendy i oficera prasowego o szczególnych zdarzeniach odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych;
 29. Administrowanie systemem Systemem Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej oraz wprowadzanie i przetwarzanie danych w systemie zgodnie z odrębnymi ustaleniami;
 30. Współpraca z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 31. Wykonywanie zadań związanych z rozdziałem dotacji przekazywanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej i włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
 32. Przygotowywanie zakresów czynności dla funkcjonariuszy pełniących służbę w zmianowym systemie służby.
   

Zakres zadań szkoleniowych

  Do zadań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w zakresie zadań szkoleniowych należy:

 1. Planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesu doskonalenia zawodowego w zakresie określonym szczegółowymi regulacjami;
 2. Planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesu szkolenia dla członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie określonym szczegółowymi regulacjami;
 3. Inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej na obszarze powiatu, miasta;
 4. Prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków pełniących służbę w Komendzie.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 11:56 kpt. Rafał Binięda
Wytwarzający/ Odpowiadający:
kpt. Rafał Binięda
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
O jednostce 1.0 08.12.2020 11:56 kpt. Rafał Binięda

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP