W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Jak wypełnić wniosek

I. Cel zgłoszenia

Jeśli rejestrujesz po raz pierwszy w Agencji koło, działające do tej pory na podstawie odrębnych przepisów (np. w formie Stowarzyszenia albo Kółka rolniczego) zaznacz znakiem „X” pole Wpis koła gospodyń wiejskich, działającego na podstawie odrębnych przepisów

Jeśli rejestrujesz po raz pierwszy nowe koło zaznacz znakiem „X” pole Wpis koła gospodyń wiejskich, utworzonego na podstawie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Ten sam formularz wniosku o wpis koła do rejestru wypełniasz również:

Jeśli chcesz zmienić dane koła, które już jest zarejestrowane w Agencji (np. statut, ilość członków koła) zaznacz znakiem „X” pole Zmiana danych

Uwaga ! Zgłoszenie do Rejestru listy członków koła gospodyń wiejskich według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego - pozostaw to pole puste. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, koło nie ma już obowiązku składania tego typu zgłoszenia.

Jeśli chcesz dokonać korekty danych, po otrzymaniu pisemnego wezwania Agencji, zaznacz znakiem „X” pole Korekta danych

II. Dane identyfikacyjne koła

pole 01 - Pełna nazwa koła – podaj pełną nazwę koła pamiętając o tym, że nazwa koła gospodyń wiejskich powinna odróżniać tworzone koło od innych kół, w szczególności przez odniesienie się do terenu działalności koła.

pole 02 - Numer koła w Rejestrze – jeśli składasz wniosek po raz pierwszy pozostaw to pole puste

pole 03 - REGON – wypełnij to pole tylko jeśli koło posiada już REGON.

pole 04 - NIP – wypełnij to pole tylko jeśli masz już nadany NIP.

III. Siedziba i adres koła

pola od 5 do 17 - podaj siedzibę i adres koła pamiętając, że:

 • W nazwie koła musi się znaleźć odniesienie do terenu działalności koła, czyli w nazwie należy wskazać co najmniej jedną nazwę miejscowości, na terenie której koło prowadzi swoją działalność. Nazwa każdego koła musi być unikalna
 • Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. Koła gospodyń wiejskich mogą mieć siedzibę i działać także na terenach sołectw położonych w granicach administracyjnych miast oraz w miastach do 5 000 mieszkańców
 • siedzibą Koła jest miejscowość, w której ma siedzibę jego organ zarządzający (art. 41 Kodeksu cywilnego, chyba, że ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej)
 • aby przyśpieszyć rejestrację w przypadku siedziby koła znajdującego się w sołectwie położonym w granicach administracyjnych miasta lub w mieście do 5 000 mieszkańców, do wypełnianego wniosku dołącz dokument poświadczający, że wskazane sołectwo znajduje się w granicach administracyjnych miasta lub wskazane miasto liczy do 5 000 mieszkańców. Dokumentem takim może być np. zaświadczenie wystawione przez właściwy Urząd Miasta. Dołączenie takiego dokumentu nie jest obowiązkowe, ale może wpłynąć na szybszą i sprawniejszą rejestrację.

IV. Adres koła do doręczeń

pola od 18 do 26 – wypełnij tylko jeśli chcesz aby adres korespondencyjny był różny od podanej przez Ciebie siedziby i adresu koła.

V. Teren działalności koła

 • Wypełnij wszystkie pola (województwo, powiat), pamiętając że terenem działalności koła może być jedna bądź więcej wsi, sołectwo (sołectwa) w granicach administracyjnych miasta oraz miasto (miasta) do 5 000 mieszkańców. Zatem może się zdarzyć sytuacja, że na terenie jednej wsi, sołectwa lub miasta do 5 000 mieszkańców będą działały dwa lub więcej kół. Miejsce rejestracji koła nie jest tożsame z terenem jego działalności.
 • aby przyśpieszyć rejestrację w przypadku terenu działalności koła obejmującego sołectwo położone w granicach administracyjnych miasta lub w mieście do 5 000 mieszkańców, do wypełnianego wniosku dołącz dokument poświadczający, że wskazane sołectwo znajduje się w granicach administracyjnych miasta lub wskazane miasto liczy do 5 000 mieszkańców. Dokumentem takim może być np. zaświadczenie wystawione przez właściwy Urząd Miasta. Dołączenie takiego dokumentu nie jest obowiązkowe, ale może wpłynąć na szybszą i sprawniejszą rejestrację.

VI. Osoby umocowane do reprezentacji koła 

 • Jeśli na podstawie nowych przepisów rejestrujesz nowe koło po raz pierwszy zaznacz znakiem „X” pole - członkowie komitetu założycielskiego
 • Jeśli rejestrujesz już działające koło (np. w formie Stowarzyszenia albo Kółka rolniczego) zaznacz znakiem „X” pole osoby uprawnione do reprezentacji, zgodnie z uchwałą o wyborze zarządu.
 • Pamiętaj, że dane osoby lub osób umocowanych do reprezentacji muszą być zgodne z uchwałą założycieli koła lub uchwałą zebrania członków koła o wyborze zarządu koła. Z uchwały musi również wynikać funkcja jaką wskazana osoba pełni w zarządzie.
 • Jeżeli osobą umocowaną do reprezentacji koła jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, wpisz kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość w pola 30, 34 i 38 (Kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości )

VII. Oświadczenie o przyjęciu wzorcowego statutu oraz data utworzenia koła 

pole 39 – oświadczenie o przyjęciu wzorcowego statutu

– jeśli koło przyjęło wzorcowy statut zaznacz znakiem „X” pole: - TAK

– jeśli koło uchwaliło własny statut zaznacz znakiem „X” pole: - NIE

pole 40 – oświadczenie dotyczące daty utworzenia koła – pole to wypełnia koło rejestrujące się po raz pierwszy na podstawie nowych przepisów

Wskaż datę uchwały o utworzeniu koła, uchwały o powołaniu komitetu założycielskiego albo innego zdarzenia jednoznacznie wskazującego na utworzenie koła gospodyń wiejskich.

VIII. Sposób reprezentacji koła

Wskaż aktualny sposób reprezentacji, czyli określ kto na dzień złożenia wniosku reprezentuje koło:

 • komitet założycielski (w tym wypadku należy dodatkowo wskazać sposób reprezentacji zgodny z opisanym w statucie koła. Nie ma znaczenia to czy koło umocowało już osobę lub osoby do reprezentacji).
 • zarząd - wskaż, czy reprezentacja jest łączna (wieloosobowa, czyli dwóch lub więcej członków zarządu musi działać razem) czy też jednoosobowa. Dane w tym polu powinny być zgodne ze statutem koła (w przypadku statutu wzorcowego, koło reprezentuje na zewnątrz co najmniej dwóch członków zarządu działających łącznie)

IX. Załączniki

1. Jeśli na podstawie nowych przepisów rejestrujesz nowe koło dołącz:

 • Załącznik do wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich dla założycieli lub członków koła (symbol formularza W-1.1/566);
 • Statut koła, jeżeli nie został przyjęty statut wzorcowy;
 • Uchwała o wyborze zarządu koła, a w przypadku, gdy zarząd nie został wybrany - uchwała założycieli koła o wyborze komitetu założycielskiego;
 • Zawiadomienie o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów;

2. Jeśli rejestrujesz już działające koło dołącz:

 • Załącznik do wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich dla założycieli lub członków koła (symbol formularza W-1.1/566);
 • Statut koła, dostosowany do wymagań Ustawy;

X. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (dotyczy osób fizycznych)

XI. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec innych osób 

XII. Informacje dotyczące rejestru

Zapoznaj się z informacjami zawartymi w powyższych sekcjach (X,XI, XII) i złóż swój podpis

XIII. Osoby składające wniosek 

Jeżeli na bazie nowych przepisów rejestrujesz nowe koło - wskaż imiona i nazwiska członków komitetu założycielskiego koła. Nie zapomnij o dacie i podpisach tych osób. Dane muszą być zgodne z uchwałą założycieli koła o wyborze komitetu założycielskiego.

Jeżeli rejestrujesz koło działające na podstawie poprzednich przepisów - wskaż imiona i nazwiska członków komitetu założycielskiego koła. Nie zapomnij o dacie i podpisach tych osób. Dane te muszą być zgodne z uchwałą członków koła o wyborze zarządu.

Jak wypełnić załącznik W-1.1/566?

Jeżeli na bazie nowych przepisów rejestrujesz nowe koło - zaznacz znakiem „X” pole informujące, że zgłoszenie dotyczy założycieli koła

Jeżeli rejestrujesz koło działające na podstawie poprzednich przepisów - zaznacz znakiem „X” pole informujące, że zgłoszenie dotyczy członków koła

I. Dane poszczególnych założycieli lub członków koła i ich miejce zamieszkania 

Wypełnij pola: Nazwisko, Imię, PESEL, a dla założyciela lub członka koła nieposiadającego obywatelstwa polskiego, zamiast pola PESEL pole Kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

Pamiętaj, że wszyscy założyciele muszą złożyć podpis w polu 12 Oświadczenie założyciela koła.

W polu 13 wskaż miejsce zamieszkania założycieli koła, czyli miejscowość, w której osoby te przebywają z zamiarem stałego pobytu (art. 25 Kodeksu cywilnego).

Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie działalności koła musi złożyć co najmniej dziesięciu założycieli.

Uwaga! Opisane wyżej Oświadczenia dotyczą tylko i wyłącznie założycieli koła, a zatem członkowie koła nie są zobowiązani do składania tych oświadczeń.

Sekcja zawiera liczbę pozycji pozwalającą zapisać 11 założycieli lub 11 członków. W przypadku, gdy założycieli jest więcej niż 11, należy wypełnić kolejny egzemplarz Załącznika W-1.1/566.

{"register":{"columns":[]}}