W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula Informacyjna (RODO)

Informacja o ochronie danych osobowych w związku z obsługą petentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni (32-700 Bochnia, ul. Ks. J. Poniatowskiego 7,
  tel. 14 611 60 97, fax. 14 611 61 00, e-mail: kppspbochnia@straz.krakow.pl).
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (KW PSP) wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (30-134 Kraków, Zarzecze 106, e-mail: daneosobowe@straz.krakow.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji wniesionych spraw oraz realizacji innych spraw związanych z działalnością KW PSP – na podstawie 6 ust. 1 lit. c lub e RODO.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie te podmioty, którym dane mogą być przekazywane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo (w odniesieniu do swoich danych osobowych):
 1. dostępu (przy zachowaniu zasad ochrony danych osobowych innych osób),
 2. sprostowania,
 3. ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 4. sprzeciwu wobec przetwarzania gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 5. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, fax.: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 1. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
 2. przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne w celu rozpatrzenia sprawy, a  nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości jej rozpatrzenia.
 2. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
27.11.2020 21:41 inż. Waldemar Kumor
Pierwsza publikacja:
27.11.2020 21:41 inż. Waldemar Kumor
Informacja dot. danych przetwarzanych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni (32-700 Bochnia,
  ul. Ks. J. Poniatowskiego 7, tel. 14 611 60 97, fax. 14 611 61 00,
  e-mail:
  kppspbochnia@straz.krakow.pl).
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (30-134 Kraków, Zarzecze 106,
  e-mail: daneosobowe@straz.krakow.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
27.11.2020 21:41 inż. Waldemar Kumor
Pierwsza publikacja:
27.11.2020 21:41 inż. Waldemar Kumor
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do umowy o pracę

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) KP PSP Bochnia informuje, iż:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni  (32-700 Bochnia, ul. Ks. J. Poniatowskiego 7, tel. 14 611 60 97 , fax. 14 611 61 00 , e-mail: kppspbochnia@straz.krakow.pl).
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (30 – 134 Kraków, ul. Zarzecze 106,  tel. 12 63 99 115 , fax. 12 63 99 109  e-mail: iod@straz.krakow.pl)
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem
   umowy oraz realizacją praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, w oparciu
  o art. 6 ust. 1 pkt. c RODO.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa, w szczególności: Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o PSP, Ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy, przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe. W przypadku ich nie podania, nie będzie możliwe nawiązanie stosunku pracy.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,
  w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną
  lub prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.     
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Należy poinformować administratora o zmianach Pani/Pana danych. 
 8. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa.
 9. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz
  w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
  i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  lub profilowaniu.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
27.11.2020 21:41 inż. Waldemar Kumor
Pierwsza publikacja:
27.11.2020 21:41 inż. Waldemar Kumor
Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej
Obowiązek informacyjny dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w obiektach oraz pojazdach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni (32-700 Bochnia, ul. Ks. J. Poniatowskiego 7,
   tel. 14 611 60 97, fax. 14 611 61 00, e-mail: kppspbochnia@straz.krakow.pl).
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (e-mail: daneosobowe@straz.krakow.pl)
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogę być przetwarzane w celu i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
 5. Wstęp do budynków Komendy możliwy po potwierdzeniu tożsamości przez funkcjonariusza, któremu należy okazać dokument ze zdjęciem i podać cel wizyty.
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych dotyczących wizerunku oraz danych osobowych zawartych w „Rejestrze wejść/wyjść” będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Ich okres przechowywania nie przekracza 30 dni, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu. Dane odnotowane w „Rejestrze wejść/wyjść” będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt przez okres 5 lat.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (zapisów dotyczących wizerunku) wg  „Zasad udostępniania danych z monitoringu wizyjnego pojazdów lub obiektów” stanowiących załącznik do Regulaminu monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach, a w przypadku danych zawartych w „Rejestrze wejść/wyjść” posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania (z wyłączeniem art. 18 ust. 2 RODO).
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
27.11.2020 21:41 inż. Waldemar Kumor
Pierwsza publikacja:
27.11.2020 21:41 inż. Waldemar Kumor