W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja zgodności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/kppsp-boleslawiec zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Bolesławcu

Wyłączenia

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
 • Oświadczenie sporządzono dnia 2021-01-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-04
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest st. sekc. Krzysztof Kaczyński, adres poczty elektronicznej pr2@straz.boleslawiec.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 644 33 17 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich..
 • E-mail: pr2@straz.boleslawiec.pl
 • Telefon: 75 644 33 17

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu
 • Adres: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu
  ul. Wesoła 2
  59-700 Bolesławiec
 • E-mail: kpboleslawiec@kwpsp.worc.pl
 • Telefon: 75 644 33 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu ul. Wesoła 2 , 59-700 Bolesławiec.

Główna brama wjazdowa dla pojazdów oraz funkcjonariuszy i pracowników znajduje się od ulicy Dolne Młyny, obok bramy znajduję sie główne wejście do dwupietrowego budynku Komendy, przed drzwiami znajduję sie domofon. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe dlatego przed wejściem należy skontaktować się telefonicznie pod numerem 75 644 33 00. Na teren komendy mozna również wjechac samochodem po uprzednim telefonicznym otrzymaniu zgody. Od ulicy Wesołej znajduję sie wejście do Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej. 

Budynek nie jest przystosowany dla wózków inwalidzkich. Aby załatwic sprawę należy uprzednio skontaktować się telefonicznie pod numerem 75 644 33 00.
Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-04
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.12.2020 11:49 Wojciech Rosiak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
st. str. Krzysztof Kaczyński - mł. technik Wydział Operacyjny
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja zgodności 11.0 21.06.2023 12:08 Wojciech Rosiak
Deklaracja zgodności 10.0 12.04.2023 09:23 Wojciech Rosiak
Deklaracja zgodności 9.0 31.03.2022 10:44 Wojciech Rosiak
Deklaracja zgodności 8.0 31.03.2022 10:38 Wojciech Rosiak
Deklaracja zgodności 7.0 31.03.2022 10:37 Wojciech Rosiak
Deklaracja zgodności 6.0 12.03.2021 12:03 Wojciech Rosiak
Deklaracja zgodności 5.0 04.01.2021 12:23 Wojciech Rosiak
Deklaracja zgodności 4.0 04.01.2021 12:02 Wojciech Rosiak
Deklaracja zgodności 3.0 04.01.2021 11:54 Wojciech Rosiak
Deklaracja zgodności 2.0 04.01.2021 11:54 Wojciech Rosiak
Deklaracja zgodności 1.0 31.12.2020 11:49 Wojciech Rosiak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}