W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Korespondencja, która jest adresowana na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie jest przyjmowana, otwierana i wpisywana do rejestrów korespondencji w sekretariacie, a następnie przekazywana do Komendanta Powiatowego PSP w Choszcznie. Komendant Powiatowy PSP po zapoznaniu się z jego treścią dekretuje pismo na komórkę organizacyjną, która ma załatwić tę sprawę albo dołączyć do swoich akt. Korespondencja adresowana imiennie odbierana jest przez sekretariat i przekazywana adresatowi.


Komendant Powiatowy PSP w sprawie skarg i wniosków przyjmuje, po uprzednim umówieniu telefonicznym:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30,

w każdy poniedziałek w godz. 16:00 - 17:00.

Terminy załatwiania i rozstrzygania spraw :

 • Bez zbędnej zwłoki załatwiane są wszelkie sprawy wpływające do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie, w tym sprawy które rozstrzygane są w drodze decyzji nie będących decyzjami administracyjnymi w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego oraz zarządzenia, rozkazy, wytyczne, instrukcje itp.
 • Jeżeli sprawa zgodnie z kpa jest sprawą o charakterze indywidualnym rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej, to jest załatwiana w następujących terminach :
  • niezwłocznie , jeżeli jest rozstrzygana w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ;
  • w terminie do 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego;
  • w terminie do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana;
  • w terminie do 1 miesiąca od dnia otrzymania odwołania, w postępowaniu odwoławczym.
 • Bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia ich wniesienia załatwiane są petycje, skargi i wnioski.

   Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby są zawiadamiani o sposobie załatwienia skargi w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia lub przekazania właściwej osobie do rozpatrzenia. Gdy załatwienie sprawy wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień, wymienione osoby (posłów, senatorów i radnych) zawiadamia się o powyższym w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia lub przekazania właściwej osobie do rozpatrzenia.

 • Zażalenia na nie załatwienie sprawy. Na nie załatwienie sprawy w terminie strona może złożyć zażalenie do Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego w Szczecinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Sprawy załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a czynności kancelaryjne realizowane w oparciu o instrukcję kancelaryjną dla organów powiatu. Rejestracja spraw następuje zgodnie z „Rzeczowym wykazem akt dla jednostek organizacyjnych PSP” stanowiącym załącznik do decyzji Komendanta Głównego PSP w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 19:49 str. Pisz Krzysztof
Wytwarzający/ Odpowiadający:
str. Krzysztof Pisz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 1.0 08.12.2020 19:49 str. Pisz Krzysztof

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}