W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności KP PSP Iława

Komenda Powiatowa PSP w Iławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej KP PSP Iława.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bogusława Puk-Olszewska.
 • E-mail: organizacyjna@kppsp.ilawa.pl
 • Telefon: 89 644 95 18

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren KP PSP Iława przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10

Wizyta gości w KP PSP Iława

Każda wizyta osoby niepełnosprawnej musi być poprzedzona wcześniejszą informacją telefoniczną lub mailową do sekretariatu KP PSP,  w celu umówienia wizyty gościa i zejścia pracownika sekretariatu do petenta przed budynek.  Wejście główne do budynku KP PSP umożliwia utwardzony chodnik od strony ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10. Możliwy jest wjazd dla osób niepełnosprawnych na teren KP PSP na utwardzony wewnętrzny parking.

 

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy PSP w Iławie
 • Adres: Komendant Powiatowy PSP w Iławie
  14-200 Iława
  ul. Wyszyńskiego 10
 • E-mail: kpilawa@kwpsp.olsztyn.pl
 • Telefon: 89 644 95 00
 • Za rozpatrywanie skarg i odwołań odpowiada: Bogusława Puk-Olszewska.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie zapewnia, na zasadach określonych w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, dostęp do świadczenia osobom uprawnionym usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu języka migowego (SJM) i sposobów  komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, z wykorzystaniem jednej z form wskazanych poniżej.

 • przesłanie pisemnego zgłoszenia drogą pocztową na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 14-200 Iława;
 • złożenie pisemnego zgłoszenia osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 14-200 Iława;
 • złożenie zgłoszenia poprzez platformę ePUAP  epuap.gov.pl ;
 • przesłanie zgłoszenia z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, to jest:
  a. poczta elektroniczna: 
  organizacyjna@kppsp.ilawa.pl;
  b. fax: (089) 644 95 03.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadomi wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie.

Materiały

Raport o stanie dostępności
Raport​_o​_stanie​_dostepnosci.pdf 0.06MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KP PSP Iława
plan​_działania.pdf 0.40MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.06.2021 15:00 kpt. Wojciech Kożuchowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Bogusława Puk-Olszewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 3.0 16.03.2022 13:35 st. kpt. Krzysztof Rutkowski
Deklaracja dostępności 2.0 12.09.2021 12:19 kpt. Wojciech Kożuchowski
Deklaracja dostępności 1.0 23.06.2021 15:00 kpt. Wojciech Kożuchowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}