W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/kppsp-Koscian zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2013-06-23.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-01-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy będą stopniowo dodawane do starszych filmów.
Deklarację sporządzono 2020-01-05 na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:  – kopia poprzedniego Certyfikatu w archiwum  – –

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – link poniżej.

Zapewnienie dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poniżej informacja dla osób korzystających z języka migowego i osób z innymi niepełnosprawnościami.

Informacje o tłumaczu dla osób niesłyszących

Pierwsza Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.
Druga Ustawa to ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych.

KP PSP w Kościanie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. 
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Ułatwienia dostępu – Pomoc

 

Informacje o klawiszach dostępności (wersja tekstowa po prawej stronie obrazka).

Klawisze dostępności:

 • Przejdź do treści strony: klawisz Alt 1
 • Mapa witryny: klawisz Alt 2
 • Wersja tekstowa: klawisz Alt 3
 • Wersja kontrastowa: klawisz Alt 4
 • Wyszukiwarka prawy: klawisz Alt w
 • Zamiast klawisza Alt można użyć litery h

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje: „Klawisze dostępności”, „Wersja tekstowa” i „Wersja kontrastowa”.

Dostępność architektoniczna
 

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren KP PSP w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a

Wizyta gości w KP PSP w Kościanie

Budynki KP PSP w Kościanie znajdują się na terenie zamkniętym nadzorowanym przez funkcjonariuszy JRG Kościan. Biuro przepustek znajduje się przy wejsciu głównym do budynku. Przed schodami do wejścia głównego po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz.

Wejście i wjazd na teren Komendy Powiatowej PSP w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a

Wejście i wjazd na teren KP PSP w Kościanie odbywa się w asyście wyznaczonego pracownika KP PSP w Kościanie, który odbiera gości z biura przepustek i kieruję do wyznaczonego miejsca spotkania w budynku głównym.

Budynek główny jest częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Winda

W budynku nie ma windy.

Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

Znajduje się na parterze budynku JRG bezpośrednio w budynku głównym KP PSP w Kościanie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie
ul. Bączkowskiego 5a
64-000 Kościan

 
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.10.2020 09:10 Dawid Kryś
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dawid Kryś
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 1.0 09.10.2020 09:10 Dawid Kryś

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP