W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych „odbiorowych”

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych „odbiorowych” zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2021 r. poz. 1940)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwane dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą przy ul. Ścinawskiej 21, 59-300 Lubin, zwany  dalej Organem PSP.
 2. W Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Borowskiej 138, 50-552 Wrocław wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, kontakt e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl
 3. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie realizacja zadania ustawowego organu Państwowej Straży Pożarnej na podstawie  art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994  r. Prawo budowlane (t.j. z 2020 r.
   poz. 1333 ze zm
  .), tj. zajęcia stanowiska w zakresie oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym oraz oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym mających na celu wypełnienie obowiązku w zakresie sprawowania władzy publicznej, ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) i e) Rozporządzenia.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty

przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami wynikającymi z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 1 roku do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej. Wymagania dotyczące archiwizacji reguluje  zarządzenie nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania dostępu do treści swoich danych,
  2. sprostowania swoich danych,
  3. w przypadkach,  w których Organ PSP przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Organ PSP posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 3. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie narusza zapisy Rozporządzenia.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 3. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zastosowanie sankcji, określonych w przepisach prawa, w szczególności w kodeksie karnym.
 2. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

{"register":{"columns":[]}}