W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

Petycje

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. 2018, poz. 870), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną poniżej.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. 2018, poz. 870 ).

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Zgodnie z Art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

- zmiany przepisów prawa,

- podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,

- życia zbiorowego.

- wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim. W przypadku braku właściwości, KP PSP w Lwówku Śląskim będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję (Art. 6 ust. 1.).

Elementy składowe petycji reguluje Art. 4.

Petycja powinna zawierać:

- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób),

- miejsce zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail,

- tytuł petycji,

- wskazanie adresata petycji,

- wskazanie przedmiotu petycji,

- uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów),

- pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje Art. 4 ust. 5. Ustawy.

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w Art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2. pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KP PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać:

- listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek Śląski;

- osobiście w Sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Lwówku Śląskim przy ul. Sikorskiego 2 codziennie w godz. od 7:30 do 15:30;

- za pośrednictwem: ePUAP;

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kplwowek@kwpsp.wroc.pl z zaznaczeniem w tytule.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

 

W latach 2015 – 2020 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Lwówku Śląskim nie odnotowała wystąpień podlegających rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.03.2021 11:30 Adam Rzeczycki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Adam Rzeczycki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 1.0 19.03.2021 11:30 Adam Rzeczycki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP