W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

Początki działalności komendy sięgają 1950 roku, kiedy to na mocy uchwały z dnia 4 lutego 1950 roku powołano w Nowym Mieście Lubawskim Komendę Powiatową Straży Pożarnych. Od początku istnienia Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Nowym Mieście Lubawskim jej siedziba znajdowała się zawsze w tym samym miejscu – przy obecnej ulicy Szkolnej, w obiekcie zajmowanym wcześniej /od czasu II wojny światowej/ przez nowomiejską Ochotniczą Straż Pożarną/. Przez długie lata działalność operacyjna komendy opierała się wyłącznie na funkcjonujących w mieście i powiecie jednostkach ochotniczych straży pożarnych.  Działalność operacyjna ochrony przeciwpożarowej powiatu prowadzona była wyłącznie w oparciu o te jednostki, a strażacy zawodowi /wówczas członkowie Korpusu Technicznego Pożarnictwa/ z komendy swoje zadania wykonywali przede wszystkim  w terenie, wśród strażaków-ochotników, prowadząc szkolenia i inspekcje.

Miarą sukcesów Komendy Powiatowej w tamtym okresie była więc liczebność                   i aktywność OSP, w tym młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych przy tych jednostkach. Zaznaczyć należy, że jednostki z powiatu nowomiejskiego regularnie zajmowały czołowe miejsca w wojewódzkich zawodach pożarniczych. Większość tych jednostek działa nadal; kilka z nich chlubi się już ponad stuletnią, w pełni udokumentowaną historią.

W samym Nowym Mieście Lubawskim w Komendzie Powiatowej funkcjonował Powiatowy Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny. Pełniący zawodową służbę telefoniści-dyspozytorzy przyjmowali zgłoszenia o pożarach i dysponowali do akcji będące na wyposażeniu komendy samochody gaśnicze. Kierowcami byli również etatowi strażacy,   ale pozostałą obsadę wozów bojowych stanowili strażacy-ochotnicy.

W 1975 roku z mapy Polski znikły powiaty. Powołana z dniem 1 czerwca 1975 roku Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Nowym Mieście Lubawskim w dalszym ciągu miała swoją siedzibę w starym, przedwojennym budynku  przy ulicy Szkolnej. W drugiej połowie       lat 70 ruszyła w Nowym Mieście Lubawskim budowa nowej siedziby komendy. Początki miały charakter słynnych „czynów społecznych”.

 

Oto historia budowy w krótkim zarysie :

 

Rok 1977 - zatwierdzenie projektu budowy,

          - powołanie przez Naczelnika Miasta Społecznego Komitetu Budowy

           Strażnicy,

          - wykonanie wykopu pod fundamenty.

 

rok 1978   - w pracach budowlanych całkowity zastój

/wykop, który wypełnił się wodą, spełnia zimą role lodowiska dla uczniów pobliskiej Szkoły Podstawowej /,

 

rok 1979 - osuszenie wykopu, wykonanie fundamentów przez firmę budowlaną,

gromadzenie materiałów. W ramach czynu partyjnego rozpoczęto

stawianie ścian. Jesienią dokonano wmurowania aktu erekcyjnego i w czynie społecznym kontynuowano budowę ścian nośnych parteru.

Wmurowanie aktu erekcyjnego

 Fot.   Wmurowanie aktu erekcyjnego

 

rok 1980 - niewielki zakres prac budowlanych w ramach organizowanych

czynów partyjnych lub czynów społecznych, poza tym dalsze gromadzenie materiałów budowlanych; duża pomoc Urzędu Miasta w tym zakresie.

 

rok 1981 - kontynuowanie budowy przejmuje Przedsiębiorstwo Budownictwa

           Komunalnego i doprowadza ją do stanu surowego.

 

rok 1982  - intensywne tempo prac i zakończenie budowy /odbiór techniczny

30 grudnia 1982 roku/

Fot. Stan surowy, na I planie stara strażnica

Fot.   Stan surowy, na I planie stara strażnica

 

Od 31 grudnia 1982 roku, po ponad 30 latach pracy    w ciasnych, zimnych i wilgotnych pomieszczeniach starej strażnicy, nowomiejska komenda zaczyna funkcjonować w nowym budynku. Nowy obiekt strażnicy w kolejnych latach uzupełniany był o nowe budynki garażowe, magazynowe, warsztatowe.    W tym czasie położony został także asfalt na placu wewnętrznym komendy oraz zbudowano wspinalnię do ćwiczeń.

 

W roku 1977 zarządzeniem Nr 12 Wojewody Toruńskiego z dnia 4 marca formalnie powołano w Nowym Mieście Lubawskim zawodową straż pożarną, która jednakże w znaczeniu bojowym zaistniała dopiero w roku 1986, kiedy to z dniem 1 stycznia przydzielone zostały pierwsze etaty do obsady podziału bojowego. Od tej pory coraz częściej możliwe stawało się prowadzenie niektórych akcji ratowniczo-gaśniczych samodzielnie, bez koniecznego wsparcia ze strony strażaków-ochotników. W kolejnych latach Zawodowa Straż Pożarna w Nowym Mieście Lubawskim w dalszym ciągu umacniała się etatowo i sprzętowo, prowadząc akcje gaśnicze             i ratownicze coraz bardziej skutecznie, profesjonalnie i coraz częściej samowystarczalnie.

Z chwilą powołania Państwowej Straży Pożarnej, od 1 lipca 1992 roku jej obowiązki przejęła podległa Komendantowi Rejonowemu Państwowej Straży Pożarnej Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP, zabezpieczająca obszar ówczesnego rejonu i miasta.

Zgodnie z wymogami ustawowymi, na terenie obecnego powiatu nowomiejskiego             z dniem 1 stycznia 1996 roku zaczął funkcjonować Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.

           W 1999 roku po reformie samorządowej i utworzeniu powiatów Komenda Rejonowa PSP w Nowym Mieście Lubawskim została przekształcona w Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, tak jak na początku swojej działalności w 1950 roku i zabezpiecza teren jednej gminy miejskiej i czterech gmin wiejskich.

 

 W dowód wdzięczności i uznania za trudną i odpowiedzialną strażacką służbę społeczeństwo powiatu nowomiejskiego wystąpiło z inicjatywą ufundowania sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Nowym Mieście Lubawskim. Uroczystość nadania sztandaru odbyła się w dniu 5 września 2004 roku.

 

Sam akt przekazania sztandaru miał miejsce na nowomiejskim rynku, w obecności zaproszonych gości i społeczeństwa Nowego Miasta Lubawskiego 

Spośród gości wymienić należy szczególnie:  z-cę Komendanta Głównego PSP, komendantów wojewódzkich PSP: warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, byłych komendantów straży pożarnych w Nowym Mieście Lubawskim, przedstawicieli komend powiatowych PSP z obu wymienionych województw w osobach komendantów powiatowych; przedstawicieli władz wojewódzkich, władz samorządowych, kierownictwo instytucji powiatowych i miejskich oraz właścicieli współpracujących z nami przedsiębiorstw i zakładów pracy.

 Fot. Uroczystość wręczenia sztandaru - 5 września 2004 r.

Fot.   Uroczystość wręczenia sztandaru   -  5 września 2004 r.

Kolejne lata to ciągły rozwój, zarówno w zakresie szkoleń, ale przede wszystkim w zakresie poprawy bazy lokalowej i sprzętowej naszej Komendy. Przeprowadzono szereg remontów pomieszczeń. Co najważniejsze, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonano termomodernizację naszych obiektów. Wpłynęła ona nie tylko na komfort pełnienia służby, ale przyczyniła się do ograniczenia kosztów związanych z utrzymaniem naszej Komendy.

Fot. KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim przed termomodernizacją

Fot.   KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim przed termomodernizacją

Fot. KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim po termomodernizacji.

Fot.   KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim po termomodernizacji. 

Komenda Powiatowa PSP w Nowym Mieście Lubawskim wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą posiada obecnie ustabilizowaną i dobrze wyszkoloną kadrę.

 

WYKAZ KOMENDANTÓW

 

 

I. Komendanci Powiatowi Straży Pożarnych w latach 1950 - 1975

 1. kpt. poż.              WALENTY ŻURALSKI                   1950 – 1965
 2. por. poż.              ROMAN MALECHA                        1966 – 15.03.1971
 3. ppor. poż.            JANUSZ MOSAKOWSKI               16.03.1971 – 28.02.1973
 4. por. poż.              HENRYK MURAWSKI /po/            01.03.1973 – 15.06.1973
 5. kpt. poż.              WŁADYSŁAW PAPROTA             16.06.1973 – 31.05.1975

 

 

II. Komendanci Rejonowi Straży Pożarnych w latach 1975 – 1992      

 

 1. kpt. poż.              WŁADYSŁAW PAPROTA             01.06.1975 – 31.01.1976
 2. st. kpr. poż.         STANISŁAW KLIMEK /po/            01.02.1976 – 31.06.1976
 3. por. poż.              RYSZARD GUTOWSKI                 01.07.1976 – 30.04.1979
 4. mł. chor. poż.     KAROL PIECEWICZ /po/              01.05.1979 – 05.05.1981
 5. mjr poż.               WŁADYSŁAW PAPROTA (czpo) 05.05.1981 – 13.05.1981
 6. mł. chor. poż.     HENRYK ORZECHOWSKI /po/   13.05.1981 – 14.02.1982
 7. /chor./ por. poż.  JERZY KREŃSKI                           15.02.1982 – 30.06.1990
 8. kpt. poż. inż.       MAREK SZCZECH                        01.07.1990 – 30.06.1992

 

 

III. Komendant Rejonowy Państwowej Straży Pożarnej

 1. mł. bryg. inż.       MAREK SZCZECH                         01.07.1992 – 31.12.1998

 

 

IV. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

 1. st. bryg. inż.        MAREK SZCZECH                        01.01.1999 – 22.04.2008
 2. bryg. mgr inż.     JACEK AUDA                                  23.04.2008 – nadal