W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

Na terenie powiatu nowodworskiego historię działalności straży pożarnej po II wojnie światowej rozpoczęła Ochotnicza Straż Pożarna. Podlegała ona Starostwu Powiatowemu w Gdańsku, podzielonemu na rejony: Gdańsk - Zachód i Gdańsk - Wschód, do którego należała Ochotnicza Straż Pożarna z Nowego Dworu Gdańskiego. Od 1945 r. Komendantem Powiatowym Straży Pożarnych był ppor. poż. Władysław Szelejak, który urzędował w Starostwie Powiatowym Gdańskim z siedzibą w Sopocie.
Od 1 stycznia 1954 roku w dniu powstania powiatu nowodworskiego, został powołany Komendant Powiatowy Straży Pożarnych - asp. poż. Andrzej Sowiński. Działania gaśnicze od roku 1945 realizowały jedynie Ochotnicze Straże Pożarne.

Budynek strażnicy przy ul. Obrońców Westerplatte

W styczniu 1956 r. został utworzony Punkt Alarmowro - Dyspozycyjny, który mieścił się przy ul. Obrońców Westerplatte w Nowym Dworze Gdańskim. Natomiast pomieszczenia biurowe Komendy znajdowały się budynku usługowym przy ul. Warszawskiej (dawny budynek „Gedanii”). Zatrudniono 6 strażaków', po dwóch na każdej na zmianie w systemie pracy 24/24 godz. Jednocześnie rozpoczął się proces zatrudniania strażaków zawodowych, którzy' pełnili zarówno funkcję dyspozytora jak i kierowcy.
Z upływem czasu przybywały' dodatkowe etaty. Z chwilą powstania zawodowej straży' w' skład PAD wchodziło 9 strażaków, dwa wozy' bojowe GBM na podwoziu Stara 25, wóz wężowy i samochód operacyjny Warszawa Picap.
Istniejącą jednostkę nadzorowali kolejno:
•    od 1962 r. - asp. poż. Jan Kozłowski,
•    od 1963 r. - st. asp. poż. Edmund Kuna,
•    od 1964 r. - ppor. poż. Mieczysław Chudziński,
•    od 1968 r. - por. poż. Leonard Szymański.
Jesienią 1971 roku siedzibę straży' pożarnej przeniesiono na ul. Bałtycką 7. Do tego celu zaadoptowano budynek lecznicy zwierząt. Parter budynku przystosowrano do potrzeb stanowisk garażowych, a w dobudowanym piętrze wykonano pomieszczenia biurowe.

Budynek strażnicy przy uL Bałtyckiej 7

Po reformie administracyjnej w roku 1973 w Nowym Dworze Gdańskim utworzono Komendę Powiatową Straży' Pożarnych wraz z jednostką Zawrodową Straży' Pożarnej. Funkcję Komendanta Powiatowego objął por. poż. Leonard Szymański. W pierwszym okresie organizacji straży zawodowej zatrudniani byli poborowi, którzy' odbywali zastępczą służbę wojskową. W późniejszym okresie zrezygnowano z obsady poborowych i przyjmowano strażaków' na pełne etaty. Wyposażenie jednostki stanowił: wóz bojowy GBAM (Star 66) oraz samochód operacyjny z nagłośnieniem (ŻUK), a także amfibia BAF.
Funkcję komendanta powiatowego sprawowali:
•    od 1975 r. por. poż. Stanisław Dobrosielski,
•    od 1978 r. chor. poż. Jerzy' Nawrot.
W następnych latach tutejsza jednostka kilkakrotnie zmieniała nazwę:
•    lata 1979-1981 - Zawodowa Straż Pożarna w Elblągu V Oddział w Nowym Dworze Gdańskim,
•    lata 1981-1983 - Komenda Zawodowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, funkcję komendanta sprawowali: chor. poż. Jerzy' Nawrot, a od 1982 r. chor. poż. Mirosław' Zalewski,
•    lata 1984-1992 r. Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Nowym Dworze Gdańskim - funkcję komendanta pełnił ppor. poż. inż. Mirosław' Zalewski.
Z początkiem lipca 1992 roku, gdy powołano do życia Państwową Straż Pożarna (PSP) zlikwidowano Komendę Rejonową Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. Jednak miasto i gmina nie zostały pozostawione bez zabezpieczenia przeciwpożarowego. W miejsce Komendy Rejonowej utworzono Jednostkę Ratow'niczo - Gaśniczą nr 3, która podlegała pod Komendę Rejonową Państwowej Straży' Pożarnej w Elblągu.
W wyniku reformy administracyjnej w styczniu 1999 r. w Nowym Dworze Gdańskim powrołano Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej podlegającą Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gdańsku.
Od 1 stycznia 1999 roku, aż do końca stycznia 2008 roku funkcję Komendanta Powiatowego pełnił bryg. mgr inż. Henryk Buchholz.
Ze względu na trudne wrarunki lokalowo - socjalne panujące w siedzibie Komendy przy ul. Bałtyckiej w roku 2000 podjęto decyzję o budowie nowej jednostki przy' ul. Warszawskiej 53. W czerwcu 2003 roku nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej strażnicy. Początkowa zakończenie budowy zaplanowano na rok 2005, jednak ze względu na trudności finansowe prace przesunęły' się do roku 2009.
Z dniem 21 lutego 2008 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego, na które Pomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Roszkowski mianował st. bryg. Krzysztofa Ostasz.
Uroczyste otwarcie nowego obiektu 22 czerwca 2009 r. uświetnili swoją obecnością między innymi Pan Zbigniew' Sosnowski Podsekretarz Stanu MSWiA, Pan nadbryg. Wiesław' Leśniakiewicz Komendant Główmy Państwowej Straży' Pożarnej, Pan Roman Zaborowski Wojewoda Pomorski, Pan bryg. Andrzej Roszkowski Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, Pan Zygmunt Tomczonek Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP, delegacja strażaków Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży' Pożarnej z Ukrainy, przedstawiciele służb współpracujących, a także władze województwa, miasta i regionu.

otwarcie

Straż pożarna zajmuje się głównie walką z pożarami i klęskami żywiołowymi, ale również, a może przede wszystkim ratownictwem technicznym (wypadki komunikacyjne), wysokościowym, chemiczno - ekologicznym oraz medycznym. W strukturach PSP znajdują się również grupy poszukiwrawczo - ratownicze z psami i sprzętem do poszukiw'ania ludzi. Dla porównania w 2009 roku na 1 168 interwencji na terenie powiatu nowndwnrskiego, tylko 296 to pożary, 13 to alarmy fałszywe, a aż 859 to tzw. miejscowe zagrożenia, czyli usuwanie skutków' wypadków drogowych, lokalnych podtopień, wiatrołomów i wielu rodzajów' innych zagrożeń mienia i środowiska.
Obecnie w Komendzie zatrudnionych jest 43 funkcjonariuszy, z których 35 pełni służbę w systemie zmianowym zaś pozostali w systemie ośmiogodzinnym.

Obecny budynek komendy