W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski można składać w sekretaiacie Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30
 

Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Gdańskim lub Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu, w środy w godzinach od 15:00 do 16:00
 
Skargi i wnioski można składać osobiście jak również listownie przesyłając na adres:
 

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Warszawska 53

82-100 Nowy Dwór Gdański

 
lub też wysyłając drogą elektroniczną na adres: sekretariat.nowydwor@straz.gda.pl


Tryb rozpatrywania
 

    Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
    Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
    Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
    Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
    Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.


 
 
UWAGA: Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 kpa).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.09.2020 13:50 Michał Skalski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Michał Skalski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 1.0 23.09.2020 13:50 Michał Skalski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP