W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski można składać w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530.

Komendant Powiatowy PSP w Rawie Mazowieckiej lub upoważniony przez Niego Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Rawie Mazowieckiej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań od poniedziałku do piątku w godzinach  730 -  1530 , po uprzednim skontaktowaniu się z sekretariatem.

Skargi i wnioski można składać osobiście, jak również listownie przesyłając na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej
ul. Przemysłowa 2a
96 – 200 Rawa Mazowiecka

lub też wysyłając drogą elektroniczną na adres: kppsp15@straz.lodz.pl

Tryb rozpatrywania

Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 poz. 256) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

  • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  • Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
  • Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.

 

UWAGA: Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 kpa).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.12.2020 11:25 Paula Smyczek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 1.0 03.12.2020 11:25 Paula Smyczek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP