W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  https://www.gov.pl/kppsp-rawicz zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-28.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy będą stopniowo dodawane do starszych filmów.
Deklarację sporządzono 2020-01-05 na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:  – kopia poprzedniego Certyfikatu w archiwum  – –

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

- wskazanie strony lub elementu strony, której dot.żądanie,

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dot. udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich mozliwości skargę można przesłać  także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zapewnienie dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poniżej informacja dla osób korzystających z języka migowego i osób z innymi niepełnosprawnościami.

Informacje o tłumaczu dla osób niesłyszących

Pierwsza Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.
Druga Ustawa to ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych.

KP PSP w Rawiczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. 
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Ułatwienia dostępu – Pomoc

 

Informacje o klawiszach dostępności (wersja tekstowa po prawej stronie obrazka).

Klawisze dostępności:

 • Przejdź do treści strony: klawisz Alt 1
 • Mapa witryny: klawisz Alt 2
 • Wersja tekstowa: klawisz Alt 3
 • Wersja kontrastowa: klawisz Alt 4
 • Wyszukiwarka prawy: klawisz Alt w
 • Zamiast klawisza Alt można użyć litery h

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje: „Klawisze dostępności”, „Wersja tekstowa” i „Wersja kontrastowa”.

Dostępność architektoniczna
 

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren KP PSP w Rawiczu przy ul. Scherwentkego 13

Wizyta gości w KP PSP w Rawiczu

Budynki KP PSP w Rawiczu znajdują się na terenie zamkniętym, nadzorowanym przez funkcjonariuszy jednostki ratowniczo - gaśniczej. Biuro przepustek znajduje się przy wejściu głównym do budynku (od strony Domu Kultury).

Wejście i wjazd na teren Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu przy ul. Scherwentkego 13

Wejście/wjazd na teren KP PSP w Rawiczu odbywa się w asyście wyznaczonego pracownika komendy, który odbiera gości z biura przepustek i kieruje do wyznaczonego miejsca spotkania w budynku głównym.

Budynek główny jest częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Winda

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Uwagi o dostępności cyfrowej proszę kierować na adres e-mail: mł. bryg. Krzysztof Skrzypczak (zastępca komendanta powiatowego PSP) krzysztof.skrzypczak@psp.wlkp.pl  lub telefonicznie  pod numer 47 771 90 02.
 • Koordynatorem d/s dostępności w KP PSP w Rawiczu jest mł. bryg. Leszek Wojciechowski: adres e-mail leszek.wojciechowski@psp.wlkp.pl , nr telefonu 47 771 90 04
 • Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Inne dane kontaktowe do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu – www.gov.pl/kppsp-rawicz

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu
ul. Scherwentkego 13
63-900 Rawicz

 

Materiały

Raport dostępności KP PSP Rawicz
20210331​_raport​_dostępności.pdf 2.13MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.10.2020 14:18 Krzysztof Skrzypczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
st.sekc. Jolanta Maćkowiak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 4.0 01.10.2021 10:42 Krzysztof Skrzypczak
Deklaracja dostępności 3.0 31.03.2021 14:21 Krzysztof Skrzypczak
Deklaracja dostępności 2.0 02.11.2020 08:52 Krzysztof Skrzypczak
Deklaracja dostępności 1.0 09.10.2020 14:18 Krzysztof Skrzypczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}