W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzule informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. obsługi zdarzenia alarmowego

26.03.2019

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich., ul. Wyzwolenia 7, 66-500 Strzelce Kraj.
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, tel. 95 733 83 18, mail: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także przechowywane są, wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
KLAUZULA INFORMACYJNA dla interesantów dot. prowadzenia spraw związanych ze skargami i wnioskami oraz rejestrem korespondencji.

26.03.2019

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Kraj., będący Administratorem ochrony danych osobowych informuje, że:

 1. Przekazane przez Państwa dane, przetwarzane będą w celu prowadzenia spraw związanych ze skargami i wnioskami oraz prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej jak i wychodzącej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO.
 2. Państwa dane osobowe, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
 3. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, tj. podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia danych osobowych.
 4. Posiadają Państwo prawo: żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy. Nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 9. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Kraj. ul. Wyzwolenia 7, tel. 95  763 96 54, e-mail: sekretariat@straz.strzelce.pl.
 10. W KP PSP w Strzelcach Kraj., wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować tel. 95 733 83 18 lub korzystając z adresu e-mail: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl
KLAUZULA INFORMACYJNA dot. monitoringu obiektów

26.03.2019

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w obiektach Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Kraj., a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Kraj., 66-500 Strzelce Kraj., ul. Wyzwolenia 7, tel. 95 763 96 54, fax. 95 763 96 70, e-mail: kppspstrzelce@straz.gorzow.pl.
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. wyznaczony  został Inspektor Danych Osobowych, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 64, tel. 95 733 83 18, fax. 95 720 8990, e-mail: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogą być przetwarzane w celu i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Ich okres przechowywania
  nie przekracza 60 dni, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, Fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu w podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
KLAUZULA INFORMACYJNA dot. ochrony danych osobowych dla pracowników KP PSP w Strzelcach Kraj.

26.03.2019

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich., ul. Wyzwolenia 7, 66-500 Strzelce Kraj.
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, tel. 95 733 83 18, mail: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl.
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę/mianowania.
 4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są: MSWiA, KG PSP, Lubuski Urząd Wojewódzki, jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, wskazany przez Pana(Panią) bank, urzędy pocztowe, instytucje szkoleniowe, placówki zdrowia, sądy, organy kontroli, firmy ubezpieczeniowe.
 5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach właściwych w sprawie materiałów archiwalnych i niearchiwalnych.
 7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca spraw związanych z prowadzeniem serwisów społecznościowych w KP PSP w Strzelcach Krajeńskich

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej informuje, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich, (66-500 Strzelce Krajeńskie, ul. Wyzwolenia 7 , tel 95 763 96 54, 95 763 96 52 e-mail: sekretariat@straz.strzelce.pl).
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod nr tel. 95 733 83 18 lub korzystając z adresu e-mail: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl.
 3. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 5310300, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane nie są udostępniane innym odbiorcom, z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, tj. podmiotów upoważnionych do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia danych osobowych.
 5. Posiadają Państwo prawo do: 
  a.    żądania dostępu do treści danych, 
  b.    prawo do ich sprostowania, 
  c.    ograniczenia przetwarzania, 
  d.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Przekazane przez  Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie prowadzenia stron KP PSP w Strzelcach Krajeńskich. w serwisach społecznościowych: facebook i twitter w celu informowania o prowadzonej działalności, promowaniu wydarzeń, promocji instytucji
  i kształtowania wizerunku oraz w celach komunikacyjnych i statystycznych dotyczących popularności oraz sposobu korzystania z mediów społecznościowych  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w czynnościach: - dokonania subskrypcji strony KP  PSP w Strzelcach Krajeńskich poprzez kliknięcie ikony „lubię to”, „obserwuj”, „udostępnij, „subskrybuj” itp., - przy wykonaniu reakcji na stronie/kanale poprzez kliknięcie „lubię to”, „skomentuj”, „udostępnij”, „zapisz post”, „podaj dalej” itp., - wysłaniu wiadomości prywatnej do administratorów serwisów społecznościowych poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.
 10. Podanie przez Państwa danych jest całkowicie dobrowolne, a w związku ze specyfiką funkcjonowania serwisów społecznościowych informacje o podejmowanych działaniach przez użytkowników na tych stronach są jawne.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z realizacją ww. celów oraz do czasu ich usunięcia przez administratora lub autora komentarza.  Dane statyczne dotyczące osób odwiedzających strony będą dostępne do czasu ich dostępności  w określonym serwisie. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. prowadzenia ewidencji sił i środków ochotniczych straży pożarnych, zapewnienia wsparcia i współdziałania ochotniczych straży pożarnych w celu realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym uzgodnień w celu właściwego zabezpieczenia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem gminy, prowadzenie kursów i szkoleń dla OSP, obsługi zawierania umowy na pełnienie funkcji kierowcy w OSP, obsługi świadczeń przysługujących w razie uszczerbku na zdrowiu lub szkody na mieniu powstałych w związku z udziałem w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, obsługi rekompensaty za czas niezdolności do pracy oraz obsługi świadczenia ratowniczego (zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. 2021 r., poz. 2490 ze zm.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich, (66-500 Strzelce Krajeńskie, ul. Wyzwolenia 7 , tel 95 763 96 54, 95 763 96 52 e-mail: sekretariat@straz.strzelce.pl).

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod nr tel. 95 733 83 18 lub korzystając z adresu e-mail: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umów lub zadania ustawowego organu Państwowej Straży Pożarnej, mających na celu wypełnienie obowiązku w zakresie sprawowania władzy publicznej lub jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), d) i e) Rozporządzenia.

4. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw oraz podmioty przetwarzające na rzecz administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami wynikającymi z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 1 roku do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania dostępu do treści swoich danych,

b) sprostowania swoich danych,

c) usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Organ PSP przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Organ PSP posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531-03-00, fax. 22 531-03-01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu realizacji zadań,
 o których mowa w pkt. 3. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3 zgodnie
 z obowiązującymi przepisami prawa.  

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia

{"register":{"columns":[]}}