W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarej w Strzelinie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarej w Strzelinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • • pochodzą z różnych źródeł,
 • • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Szczepańska.
 • E-mail: a.szczepanska@strazstrzelin.pl
 • Telefon: +48 47 871 84 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie
 • Adres: ul. Marii Konopnickiej 3, 57-100 Strzelin
 • E-mail: kpstrzelin@kwpsp.wroc.pl
 • Telefon: +48 47 871 84 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda znajduje się w Strzelinie przy ul. Marii konopnickiej 3, gdzie również znajduje się brama wjazdowa dla pojazdów i wejście dla osób pieszych.
Do głównego wejścia prowadzi utwardzony chodnik bez stopni i przeszkód dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy głównym wejściu znajduje się Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP, w którym sprawy można załatwiać całodobowo oraz biuro dowódcy JRG. Na teren komendy
(plac wewnętrzny) można również wjechać samochodem.

Wejście główne do budynku znajduje od strony zewnętrznego placu. Na parter budynku prowadzi droga przystosowana dla wózków inwalidzkich - bez stopni
i przeszkód. Na parterze dostępny jest korytarz dla osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich. Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2021 10:50 Paweł Dawidowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Szczepańska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 1.0 09.02.2021 10:50 Paweł Dawidowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP