W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Szczepańska.
 • E-mail: a.szczepanska@strazstrzelin.pl
 • Telefon: +48 47 871 84 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie
 • Adres: ul. Marii Konopnickiej 3, 57-100 Strzelin
 • E-mail: kpstrzelin@kwpsp.wroc.pl
 • Telefon: +48 47 871 84 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda znajduje się w Strzelinie przy ul. Marii konopnickiej 3, gdzie również znajduje się brama wjazdowa dla pojazdów i wejście dla osób pieszych.
Do głównego wejścia prowadzi utwardzony chodnik bez stopni i przeszkód dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy głównym wejściu (od strony placu zewnętrznego) znajduje się Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP, w którym sprawy można załatwiać całodobowo oraz biuro dowódcy JRG. Na teren komendy (plac wewnętrzny) można również wjechać samochodem.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2021 10:50 Paweł Dawidowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Szczepańska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 28.03.2022 13:27 Paweł Dawidowicz
Deklaracja dostępności 1.0 09.02.2021 10:50 Paweł Dawidowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}