W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

Logo psp na białym tle

Historia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych

Początki działalności straży pożarnej w Ustrzykach Dolnych – o czym świadczą dokumenty – sięgają 1896 r. Tak długą tradycję ochrony przeciwpożarowej, ziemia bieszczadzka zawdzięcza zarówno bogatym dziejom – zapisanym na kartach historii – jak i ludności, która z zaangażowaniem tworzyła i rozwijała tę działalność.

W 1951 r. miała miejsce korekta granic. Do Polski przyłączono wówczas miasto Ustrzyki Dolne oraz tereny położne na zachód od rzeki San. Na terenach odzyskanych powstał powiat ustrzycki z siedzibą w Ustrzykach Dolnych. W tym samym roku utworzono Powiatową Komendę Straży Pożarnych oraz Zawodową Straż Pożarną, które zatrudniały łącznie 18 osób. Pierwszym Komendantem Powiatowym był starszy ogniomistrz Stanisław Błażewski, pełnił on funkcję Komendanta Miejskiego Zawodowego Pogotowia Straży Pożarnych w Ustrzykach Dolnych od 1.06.1952r. do 30.06.1953r. Za zasługi dla pożarnictwa został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i awansowany do stopnia młodszego kapitana pożarnictwa.

Kolejnym Komendantem był mjr poż. Franciszek Pałka, który pełnił te funkcję od 1.07.1953r.  do 30.09.1975r. Franciszek Pałka zmarł w 1976 r.

Strażacy – obok działalności statutowej – aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym i gospodarczym regionu i miasta. Organizowali od podstaw ochronę przeciwpożarową, zarówno w zakładach pracy jak i w środowisku wiejskim. Były to działania typowo pionierskie, bowiem brakowało bazy lokalowej, sprzętu i odpowiedniej ilości osób, przygotowanych do wykonywania tych odpowiedzialnych, trudnych, specjalistycznych zadań. Otrzymany od miejscowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej budynek – dzięki ogromnemu wysiłkowi pierwszych pracowników – został przystosowany do potrzeb Komendy Powiatowej i Zawodowej Straży Pożarnej w tym mieście.

Pod koniec lat sześćdziesiątych minionego wieku, dzięki wytrwałej pracy społecznej i zaangażowaniu – oddanych sprawie – ludzi, powstało na tym terenie około 40 jednostek straży pożarnej. Niektóre obiekty, takie jak: remizo-świetlice, zbiorniki czy zastawki wodne, tworzyli ludzie, przybywający w Bieszczady z różnych stron kraju. Różniły ich tradycje, poglądy, zwyczaje, ale łączyła idea wspólnej pracy dla tego regionu.

W grudniu 1972 r.,  na skutek zmian w podziale administracyjnym ówczesnego województwa rzeszowskiego, zakończyły działalność byłe, powiatowe komendy straży pożarnej w Ustrzykach Dolnych i Lesku oraz współpracujące z nimi zarządy oddziałów powiatowych OSP. W zamian utworzona została Bieszczadzka Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Lesku z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, która jako zawodowy organ ochrony przeciwpożarowej podporządkowana była Bieszczadzkiemu Urzędowi Powiatowemu w Lesku. Komenda Bieszczadzka dysponowała dwoma zawodowymi strażami pożarnymi, mając 63 etaty. Funkcjonowała na obszarze 13 gmin, w powiatach: leskim, ustrzyckim i częściowo sanockim. Komendantem Rejonowej Komendy Straży Pożarnych był od 1.10.1975r. do 31.03.1978 r. kpt. poż. Wacław Grydyk. Działania operacyjne były niezwykle trudne, ze względu na duży obszar oraz zróżnicowanie pod względem konfiguracji terenu, gęstości zaludnienia i uprzemysłowienia.

Rok 1975 niesie kolejne zmiany w podziale administracyjnym kraju. Powstają nowe województwa. Istniejąca, bieszczadzka komenda ulega likwidacji wraz z powiatem, a w jej miejsce powstaje rejon ustrzycki. W związku z reorganizacją nastąpił wzrost zatrudnienia i wyposażenia w komendach. W Ustrzykach Dolnych została zmodernizowana strażnica Zawodowej Straży Pożarnej. Ustrzycka straż otrzymała nowoczesny sprzęt pożarniczy, środki transportu i łączności, szczególnie przydatne w trudnym, górzystym terenie. Komendantem ZSP od 1.04.1978r. do 28.02.1982r. był mjr poż. Jan Krzywowiąza.

W maju 1984 r. otwarta została remiza Zakładowej Straży Pożarnej PPD Ustianowa. W roku 1986 r. zaczął działać Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Pożarniczego w Ustrzykach Dolnych. Od 1.03.1986r. do 30.06.1989r.  Jan Krzywowiąza piastuje funkcję Komendanta Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego w Ustrzykach Dolnych, zaś od 1.07.1989r. do 30.06.1992r. funkcję Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Ustrzykach Dolnych. W drugim roku jego funkcjonowania, nastąpiło zatwierdzenie projektowanej budowy zaplecza socjalno-bytowego WOSP. W okresie tym Zawodowa Straż Pożarna otrzymała z Komendy Wojewódzkiej samochody gaśnicze. W ramach działalności ośrodka szkolenia odbywały się tu m. in. kursy: szeregowców, kierowców oraz kursy uzupełniające dla podoficerów.

1 lipca 1992 r. w Lesku powołano Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej, pod którą podlegała JRG w Ustrzykach Dolnych. Miesiąc później odbyła się odprawa strażaków KR PSP, w czasie której strażacy składali deklaracje przystąpienia do PSP. Komendantem został kpt. mgr Ludwik Kędra, który kierował komendą od 1.07.1992r. do 31.07.1997r.

W dniu 16 lipca 1997 r. powstał samodzielnie funkcjonujący Ośrodek Szkolenia PSP, który przejął zadania Komendy Rejonowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, którego Komendantem został mł. bryg. mgr Zygmunt Fuksa, funkcję tą pełnił od dnia 16.07.1997r. do 31.12.1998r.

1 stycznia 1999 roku, wskutek kolejnej reformy administracyjnej, powstał powiat bieszczadzki z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, natomiast Komenda Powiatowa PSP została utworzona w Lesku. Komendantem w okresie od 1.01.1999r. do 31.12.2001r. był mł. bryg. mgr Ludwik Kędra. Po zaistniałych zmianach organizacyjnych, w Ustrzykach Dolnych w dalszym ciągu istnieje Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, która podlega komendzie w Lesku. W tamtym okresie przebudowano dwa skrzydła zajmowanego budynku, dobudowano piętro przeznaczone na koszary jednostki oraz zmodernizowano garaże.

Na mocy zarządzenia nr 216/01 wojewody podkarpackiego, z dniem 1 stycznia 2002r. utworzono Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych. Kierowanie której powierzono kpt. mgr. Grzegorzowi Wiktorskiemu. Funkcję tą sprawował on do 19 marca 2006 r. Oficjalne otwarcie nastąpiło 22 lutego 2002 roku. Kadra komendy liczyła wówczas łącznie 42 osoby.

Od 20.03.2006 r. do 19.05.2006r. Komendantem Powiatowym w Ustrzykach Dolnych był mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Lula.

Kolejno od dnia 20.05.2006r. do 1.06.2009r. Komendantem Powiatowym został mł. bryg. mgr inż. Jan Marcinkowski. W okresie tym 12.05.2007r. podczas obchodów Dnia Strażaka  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Komendzie Powiatowej PSP w Ustrzykach Dolnych sztandar.

Od dnia 2.06.2009r. do dnia 25.08.2017r. Komendą Powiatową PSP w Ustrzykach Dolnych kierował bryg. mgr inż. Piotr Królicki.

Od dnia 1.02.2018r. do dnia dzisiejszego Komendantem Powiatowym PSP w Ustrzykach Dolnych jest st. kpt. mgr inż. Emil Szmyd.

W takiej formie – KP PSP – funkcjonuje i rozwija się do chwili obecnej. Na przestrzeni tych ostatnich kilku lat liczba etatów wzrosła do 46. Powiększyła się baza sprzętowa o nowe samochody pożarnicze.

Zdjęcia (4)