W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Udostępnianie informacji

Dostęp do informacji publicznej

Sprawy dotyczące dostępu do  informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).

Podstawowe informacje o działalności KP PSP są zamieszczone na stronie podmiotowej KP PSP oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KP PSP.

Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.

Złożenie wniosku

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych
ul. 1 Maja 22
38-700 Ustrzyki Dolne

Terminy

Udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ww. terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do KP PSP.

Udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem chyba, że środki techniczne, jakimi dysponuje KP PSP to uniemożliwiają.

Opłaty

W przypadku, gdyby KP PSP ponieść miała dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, od wnioskodawcy może zostać pobrana opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W tej sytuacji, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku wnioskodawca zostanie powiadomiony przez KP PSP o wysokości opłaty.

Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych; ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy – ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa; w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.

Materiały

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Klauzula​_informacyjna.pdf 0.30MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.11.2020 01:54 kpt. Tomasz Dacko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Administrator
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Udostępnianie informacji 3.0 25.11.2020 09:24 kpt. Tomasz Dacko
Udostępnianie informacji 2.0 20.11.2020 13:05 kpt. Tomasz Dacko
Udostępnianie informacji 1.0 17.11.2020 01:54 kpt. Tomasz Dacko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP