W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Fundusz Wsparcia Kultury

Fundusz Wsparcia Kultury to pomoc finansowa ze strony polskiego rządu kierowana do sektora kultury. Jego budżet to 400 mln zł, a do wsparcia uprawnione są  samorządowe instytucje artystyczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca. Celem Funduszu jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze kultury. Rekompensata będzie dotyczyła utraconych – z powodu epidemii – przychodów w okresie od 12 marca do 31 grudnia br.


Podstawowe pytania i odpowiedzi

Fundusz Wsparcia Kultury – podstawowe pytania i odpowiedzi

Fundusz Wsparcia Kultury to przede wszystkim program dla gospodarki, której istotnym i bardzo dynamicznym sektorem jest kultura. Przyznane środki muszą bezwzględnie zostać wypuszczone z powrotem na rynek w postaci organizacji wydarzeń  kulturalnych i artystycznych. Fundusz ma działać jak koło zamachowe, ożywając krajobraz gospodarczy w tym najbardziej kreatywnym z sektorów.

Materiał powstał w odpowiedzi na wątpliwości opisane przez red. Patryka Słowika w serwisie Bezprawnik.pl

Wśród 172 podmiotów, które otrzymały najwyższe wsparcie, jest 47 instytucji kultury (27,33 proc.), 11 organizacji pozarządowych (6,40 proc.), 53 spółki prawa handlowego (30,81 proc.) i aż 61 podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (35,47 proc.).

W puli najwyżej ocenionych podmiotów i o najwyższych przyznanych kwotach dofinasowania znalazły się przede wszystkim duże samorządowe instytucje artystyczne, których działalność na rzecz kultury polskiej trudno kwestionować. Należą do nich m.in: Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, Teatr Muzyczny Roma, Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego czy Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki imienia Stanisława Moniuszki.

W kontrze do stwierdzenia o wspieraniu „znanych i bogatych” stoją konkretne liczby mówiące o przyznaniu środków z Funduszu łącznie aż 448 przedsiębiorcom na kwotę 90 959 964 zł oraz 1166 firmom świadczącym usługi zaplecza scenotechnicznego - na kwotę 175 235 109 zł.

Średnio przyznano:

 • 657 tys. średnia dofinansowania w instytucjach samorządowych
 • 126 tys. średnia dofinansowania w NGO
 • 203 tys. średnia dofinansowania w sektorze przedsiębiorstw
 • 150 tys. średnia dofinansowania w scenotechnice                                                            

Kontrowersyjni beneficjenci

 „Znani i bogaci”, to głównie gwiazdy dużego formatu, czyli tak naprawdę przedsiębiorstwa, mające na utrzymaniu wiele osób (niekoniecznie zatrudnionych na etatach). Ponoszą oni różne koszty, w tym koszty sprzętu, są niejednokrotnie obciążeni wysokimi kredytami, leasingami i muszą utrzymać siedziby firmy. Wysokość dotacji zależała od spadku przychodów w porównaniu rok do roku oraz – oczywiście – od wnioskowanej kwoty. Aż 81 podmiotów otrzymało taką samą kwotę – 664 500 zł.

Po otrzymaniu ostatecznego zestawienia beneficjentów, konieczne było przyjęcie limitów kwotowych dla każdej z grup podmiotów. Dla samorządowych instytucji kultury był to limit 4 mln zł, dla NGO’sów 1,8 mln zł, dla przedsiębiorców 2 mln, a reszta środków została podzielona pomiędzy branżę scenotechniczną, gdzie w związku z tym najwyższe możliwe dofinansowanie wyniosło 664 500 zł.

Pytania i odpowiedzi

Wątpliwości: W Internecie trwa spór o to, czy pieniądze przyznane np. Kamilowi Bednarkowi albo Piotrowi Polkowi są pieniędzmi tylko dla nich czy dla całych ekip. Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie wiadomo. Zależy to od tego, co wnioskujący wpisali we wniosku. Mogli wpisać wynagrodzenia dla współpracujących ze sobą ekip, ale mogli również tak wypełnić wniosek, że wszystkie środki skonsumuje sam artysta, np. część sobie wypłacając, a za część lecieć na Jamajkę i wykupić z dotacji noclegi w ekskluzywnym hotelu, by nagrać teledysk. Co istotne, zgodnie z kryteriami w ogóle nie było oceniane to, na co wydatkowane zostaną środki. Jedynym warunkiem jest to, by były to wydatki kwalifikowane (w największym uproszczeniu – na działalność artystyczną, a nie np. na nowy ekspres do kawy; wynagrodzenia mogą wchodzić w zakres tych wydatków).

Fakty: Beneficjenci Funduszu są zobligowani do rozliczenia się z zadeklarowanych kosztów kwalifikowalnych i przypisanych im we wniosku wydatków do 15.01.2021 r. Zatem nie ma (przynajmniej wedle założeń przyjętych przez FWK) możliwości, żeby artysta czy zespół skonsumowali te środki na prywatne potrzeby. Wnioski przeszły ocenę również pod kątem planowanych projektów, które, jeśli się nie odbędą lub odbędą się w innej niż zadeklarowana formie, to środki będą podlegały zwrotowi do Funduszu. To, na co zostaną przeznaczone środki, również podlegało ocenie. Była ona dokonywana w ramach kryterium merytorycznego pt. „Prawidłowość przeznaczenia wparcia finansowego”, za którą można było otrzymać 20 punktów. Zgodność wydatków z katalogiem kosztów była natomiast oceniana na etapie oceny formalnej.

Ponadto na beneficjentach ciąży odpowiedzialność karna za fałszywe zeznania w sprawozdaniu finansowym. Dodatkowo powołana zostanie komisja badająca wyrywkowo rozdysponowanie środków wśród podmiotów – drobiazgowo skontrolowanych zostanie co najmniej 30 proc. podmiotów.

Wątpliwości: Kryteria oceny wniosków promowały firmy, które nie zatrudniają pracowników – czyli takie, w których jedyną żywą osobą jest właściciel biznesu. Jednym z kryteriów była bowiem „liczba zatrudnionych osób”. Ale rozumiana specyficznie. To znaczy więcej punktów przy ocenie wniosków dostawali nie ci, którzy zatrudniali więcej ludzi, lecz ci, którzy mniej zwolnili. W ten oto sposób firma, w której jest jedynie właściciel, dostawała maksymalną liczbę punktów, bo nikogo nie zwolniła. Za to w biznesach większych, gdzie fluktuacja kadr jest czymś zwyczajnym, punktacja była gorsza.

Fakty: Jednym z istotnych założeń FWK było utrzymanie zatrudnienia w instytucjach i firmach prywatnych. Dlatego też wyżej punktowano firmy, które utrzymały zatrudnienie, zwolniły jak najmniej osób. Analizowany był poziom zatrudnienia na koniec roku 2019 oraz na dzień wpisania wniosku. Nie było to jednak jedyne kryterium oraz w przypadku przedsiębiorców - nie było ono przesądzające. Skala działalności, w tym również liczba tworzonych i utrzymywanych miejsc pracy była także oceniana w ramach kryterium Wpływ wsparcia na społeczność lokalną.

Wątpliwości: Kryteria promowały też osoby ponadprzeciętnie aktywne zawodowo oraz znane. Punkty bowiem dostawało się za liczbę wydarzeń artystycznych, które się zorganizowało (co ważne – zorganizowało, a nie jedynie wzięło udział) oraz deklarowany wpływ wsparcia finansowego na lokalną społeczność (należało ten uzasadnić w 750 znakach, sic!). Tym samym znany artysta, który zadeklarował, że z otrzymanych pieniędzy zorganizuje koncert za pośrednictwem YouTube’a, powinien otrzymać więcej punktów – przynajmniej zgodnie z kryteriami – niż akustyk, który wskazał, że potrzebuje pieniędzy na zakup jedzenia i zrobienie opłat.

Fakty: Fundusz Wsparcia Kultury nie jest programem pomocy socjalnej. Pomoc socjalna jest przez MKIDN wypłacana w postaci zapomóg od kwietnia br. Wypłacono już ok. 10 000 zapomóg na łączna kwotę ok. 20 000 000 zł. Natomiast FWK rzeczywiście jest skierowany do instytucji i osób aktywnych i przedsiębiorczych. Wyraźnie zaznaczono w tym kryterium, że weryfikujemy liczbę wydarzeń zorganizowanych przez wnioskodawcę lub tych, w których wnioskodawca brał udział poprzez zapewnienie zaplecza technicznego. Trzeba tu zauważyć, że wszystkie te wydarzenia mają być organizowane w obiektach kultury, a w przypadku zapewnienia zaplecza technicznego, w obiektach kultury lub poza nimi.

Wątpliwości: W kryteriach potraktowano błędnie temat kosztów. Istotą powinno być wsparcie tych podmiotów, które mają wysokie koszty stałe – zatrudnienie, inwestycje w sprzęt niezbędny do świadczenia usług. Tymczasem w ogóle tego nie analizowano. W efekcie firmy, które nie mają praktycznie żadnych kosztów stałych, mogły liczyć na wsparcie w tej samej wysokości, co podmioty, u których koszty stałe stanowią przytłaczającą większość wydatków.

Fakty: Takie były założenia w Rozporządzeniu i Regulaminie FWK, działano więc w zgodzie z tymi dokumentami. Kwotę wsparcia finansowego należy traktować (cytując § 5. Rozporządzenia): … jako rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w okresie od dnia 12 marca do dnia 31 grudnia 2020 r., ustala się w wysokości nieprzekraczającej 40% przychodów netto z działalności statutowej oraz dodatkowej, obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu w 2019 r.

Wysokość wsparcia jest wprawdzie ustalana na podstawie przychodów, ale przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować, jakie koszty/wydatki zostaną z tego wsparcia pokryte. Przekazane wsparcie musi być przez beneficjenta rozliczone. Jeśli przedstawione do rozliczenia koszty będą budziły wątpliwości pod kątem zgodności z celami Funduszu, to będą podlegały zwrotowi do budżetu państwa. Z FWK nie są zatem pokrywane teoretyczne straty, ale faktyczne koszty. A wyliczenie wsparcia na podstawie przychodów jest uzasadnione tym, że wsparcie ma trafić do tych firm/ podmiotów, które maja duży potencjał usługowy, a więc które są w stanie ożywić sektor kultury poprzez świadczenie usług w zakresie kultury. Chodzi o to, aby w rezultacie otrzymane przez beneficjenta wsparcie trafiło do pracowników, podwykonawców, usługodawców, dostawców etc. Celem funduszu jest ożywienie sektora kultury, czyli częściowe przywrócenie skali działalności w sektorze kultury, która zmniejszyła się na skutek pandemii. FWK nie jest jedynym  instrumentem, który opiera się na spadku przychodów netto z działalności. Działa tak również tarcza PFR i nikt do tej pory tego nie kwestionował.

Wątpliwości: Wielu beneficjentów w ogóle nie prowadzi faktycznej działalności artystycznej; ma ją jedynie wpisaną w PKD. Można by mnożyć przykłady, ale obiecałem, że nie będę powielał po innych, a w Internecie aż roi się od przykładów, w których wskazuje się beneficjentów, którzy np. prowadzą biura rachunkowe, są producentami sprzętu bądź zajmują się jedynie organizacją wydarzeń wszelkiej maści.

Fakty: Kody PKD nie były podstawą oceny formalnej wniosku ze względu na rozszerzenie programu na firmy działające w branży scenotechnicznej, które posługują się różnymi kodami. Jeżeli dana firma deklaruje stratę w przychodach na projektach artystycznych realizowanych w obiektach kultury, to nic nie stało na przeszkodzie, żeby ubiegała się o środki. Przy czym zwracamy uwagę, że po pierwsze deklarowane wykorzystanie środków musi dotyczyć wydatkowania w zakresie realizowania działań w sektorze kultury, a ich przeznaczenie jest ściśle określone przez katalog kosztów kwalifikowalnych, nie mogą zatem być przeznaczane na zakup środków trwałych czy też pokrywanie prywatnych kosztów przedsiębiorców.

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprawozdania
 1. Wsparcie z FWK a podatek dochodowy.

W kwestii rozliczenia wsparcia pozyskanego z Funduszu Wsparcia Kultury
w podatku dochodowym - pozyskane finansowanie traktujemy jako przychód zwolniony z opodatkowania, a koszty pokryte lub zrefundowane ze środków FWK jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (CIT: art.17 ust. 1 pkt 47 i 48 oraz art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; PIT: art. 21 ust. 1 pkt 129 oraz art. 23 ust.1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Przypominamy, że to jest jedynie rekomendacja, która nie jest wiążąca dla urzędów skarbowych.

Jednocześnie beneficjentom, którzy uznają, że poniesione koszty stanowią koszt uzyskania przychodu doradzilibyśmy, aby proporcjonalnie za przychód opodatkowany uznali środki pozyskane z FWK na ich pokrycie, co będzie neutralne dla wysokości podatku.

Poniżej przedstawiamy obowiązujące terminy rozliczenia i złożenia zeznań podatkowych za 2020 roku:

 1. 28 lutego 2021 roku - rozliczenie dochodu opodatkowanego na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 2. 31 marca 2021 roku – rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 3. 30 kwietnia 2021 roku – rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
  w tym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców rozliczających podatek liniowy.
 1. Czy Beneficjent może wydać środki na kampanię promocyjną na portalu eventowym Meeting Planner na przyszły rok na podstawie wyceny i faktury ze strony Meeting Planner? Niejednokrotnie beneficjenci wykupowali promocję swojego przedsiębiorstwa na tej platformie, a to skutkowało pozyskiwaniem klientów, więc taka promocja bardzo pomoże im w przyszłych czasach.

Jeśli faktura jest wystawiona i opłacona w 2020 oraz dotyczy kosztu zawartego w kosztorysie. 

 1. Czy można zakupić przedmiot za kwotę 8 600 zł, mimo że przyznano mi wsparcie w wysokości 7 664 zł (różnicę Beneficjent dopłaca ze swoich pieniędzy)?

Tak, faktury można rozliczyć częściowo (poza fakturami wskazującymi zakup środków trwałych). Wtedy w rozliczeniu ze środków FWK należy wskazać kwotę niższą. 

 1. W przypadku refinansowania kosztów opartych na fakturach zagranicznych (np.: gdy Beneficjent poniósł koszt związany z występem artystycznym, a artysta wystawił fakturę w euro, która następnie została opłacona), czy w skład zadeklarowanej kwoty kosztów związanych z występami artystycznymi, wchodzą koszty w walucie obcej wykonane dla podmiotu zagranicznego? Na jakiej podstawie wyliczać kwotę refinansowania w PLN - wg średniego kursu NBP, wystawienia faktury czy dokonania przelewu?

Niezależnie od tego, w jakim kraju zakupiliśmy usługę, w Polsce posługujemy się walutą Polski Złoty. Fakturę zagraniczną wylicza się po kursie z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury na podstawie tabeli kursów średnich NBP. Kursy na stronie Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny (nbp.pl). Dopuszczalne jest również rozliczenie faktur zagranicznych wg faktycznego kosztu poniesienia np. wg bankowego kursu zapłaty (łącznie z różnicami kursowymi). Zwłaszcza, że dla rozliczenia wykorzystania środków stosowana jest metoda kasowa. 

 1. Czy płatności powinny być dokonane tylko przelewem, czy możliwe jest rozliczenie wydatków opłaconych gotówką? Jak udokumentować koszty pokryte wpłatą gotówkową? Albo przykładowo czy honoraria artystyczne z tytułu umów o dzieło za wykonanie koncertu, na który została przyznana dotacja z FWK, Beneficjent może wypłacić gotówką?

Tak, może być również faktura gotówkowa, jednak wszystkie pojedyncze płatności powyżej 15 000 zł powinny być płatne przelewem. Faktury płatne gotówką rozlicza się na podstawie stosownych dowodów kasowych KW/KP. 

 1. Co to tzw. Biała Lista?

Biała lista podatników VAT ma za zadanie przede wszystkim określenie aktualnego statusu podatnika w świetle podatku VAT. Dodatkowo będzie zawierała istotne dane związane z funkcjonowaniem przedsiębiorcy, w tym również numer rachunku bankowego. Więcej informacji na stronie www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka. 

 1. Czy od sumy wypłaconego świadczenia dla pracownika należy odliczyć (w ramach FWK) otrzymane wsparcie takie jak: 3 x zwolnienie z ZUS i świadczenie na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Tak, covidowe wsparcia finansowe nie mogą się dublować. Jeśli chodzi o refundację kosztu wynagrodzeń, od których Beneficjent otrzymał ulgę na ZUS, to mogą to być koszty kwalifikowane pod warunkiem, że odejmą koszt składek z których zostali zwolnieni. (z informacji na stronach ZUS ulga w składkach nie była uzależniona od środków z jakich było wypłacane wynagrodzenie). 

 1. Co jeśli Beneficjent otrzymał subwencję w ramach PFR Tarcza 1.0, np.: w wysokości 36.000 zł. Czy także należy odliczyć tę kwotę od sumy wynagrodzeń, które chciałabym refinansować?

Tak, covidowe wsparcia finansowe nie mogą się dublować. 

 1. Czy oznaczenie na oryginałach faktur może być na odwrocie faktury, jeżeli brakuje miejsca na pierwszej stronie?

Oznaczenie może być na odwrocie dowodu księgowego, a nawet na dodatkowej kartce, ale stale spiętej z dowodem księgowym.  

 1. Czy zadeklarowany sprzęt możemy kupić zarówno od osoby prawnej jak i osoby fizycznej, używany lub nowy - ważne, aby faktura/rachunek była wystawiona za zakup? Czy jeśli dana osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej, możemy dokonać zakupu w oparciu o umowę sprzedaży?

Jeśli osoba fizyczna nie może wystawić faktury, pozostaje jeszcze rachunek. Można dokonać zakupy na podstawie umowy sprzedaży. Jeżeli Beneficjent (strona kupująca) prowadzi pełne księgi, wtedy księgowa powinna wystawić do takiej umowy sprzedaży dokument PK.

Dokumentem wymaganym do rozliczenia wydatków jest dokument księgowy potwierdzający transakcję (rachunek, faktura, nota księgowa itp.). 

 1. Czy w przypadku gdy przyznana kwota z FWK wynosi przykładowo 196 211 zł, to jest kwota, z której Beneficjent musi się rozliczyć w fakturach w kwocie netto?

W kwocie netto, jeżeli można odliczyć podatek VAT a jeżeli nie można to w kwocie brutto. 

 1. Czy mogę część przyznanej kwotę przeznaczyć na spłatę debetu na koncie firmowym, które powstało na skutek spłaty zaległości z początku pandemii?

Nie, wsparcie otrzymane z FWK służy pokryciu lub refinansowaniu wydatków Beneficjenta ponoszonych w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w związku z działalnością kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, w tym polegającą na świadczeniu usług wspomagających tę działalność przez organizację zaplecza technicznego. 

 1. Co dzieje się w przypadku, gdy łączna kwota planowanych zakupów eksploatacyjnych, takich jak wymiana źródeł światła w urządzeniach inteligentnych, wyjdzie powyżej 10.000 zł netto? Czy wtedy muszą być rozbite na kwoty mniejsze niż 10.000 zł netto, aby był to koszt kwalifikowalny? Czy mogą być one na jednej FV czy muszą być rozbite na poszczególne rodzaje urządzeń inteligentnych?

Koszty te, jeśli mieszczą w kategoriach wskazanych we wniosku o dofinansowanie, powinny być uznane za kwalifikowalne.

 1. Czy liczy się data wystawienia FV czy data końca płatności?

Wiążąca jest data wystawienia dokumentu księgowego. W związku z faktem, iż Beneficjent ma prawo refinansować swoje wydatki od dnia 12 marca 2020 r., a także jest zobowiązany do wydania przyznanych mu środków do dnia 31 grudnia 2020 r. ważnym jest, by data wystawienia faktury mieściła się w tymże zakresie. Data płatności również musi mieścić się w okresie od 12 marca do 31 grudnia 2020 r. 

 1. Czy do obsługi środków uzyskanego wsparcia od FWK należy założyć wydzielone konto? Czy jeśli Beneficjenci są czynnymi podatnikami VAT, muszą płacić z wyodrębnionego konta bankowego – które przeznaczone będzie wyłącznie do rozliczeń przyznanego wsparcia – kwoty netto otrzymanych faktur, a kwotę podatku VAT z konta podstawowego prowadzonej działalności?

Nie, jednak należy pamiętać że Beneficjent jest zobowiązany prowadzić wyodrębniona ewidencję. Jeżeli jednak Beneficjent otworzył wyodrębnione konto, to może podzielić płatność na netto i VAT. Może również płacić całość, ale jednocześnie dokonywać zwrotu wartości podatku VAT na konto związane z Funduszem. 

 1. W jaki sposób powinna być prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa, zwłaszcza dla refundowanych dokumentów?

Wszyscy beneficjenci, niezależnie od stosowanej formy księgowości, w ramach prowadzonej ewidencji księgowej, zobowiązani są do wyodrębnienia zdarzeń gospodarczych związanych z realizowanym projektem. Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu powstaje z chwilą rozpoczęcia realizacji projektu najpóźniej z dniem podpisania umowy lub decyzji o dofinansowanie.

Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z projektem. 

Beneficjenci prowadzący pełne księgi

Programy finansowo-księgowe zazwyczaj posiadają funkcje oznaczania operacji księgowych tzw. cechami, znacznikami, itp. Jeżeli program księgowy daje możliwość takiego oznaczania (wyodrębniania) operacji i jednocześnie pozwala na sporządzanie wydruków (w tym zwłaszcza zapisów na kontach księgowych) zarówno wszystkich zapisów księgowych, jak i zapisów dotyczących tylko wybranych, odpowiednio oznaczonych operacji, to taka ewidencja spełnia warunki – określone w przepisach unijnych – dotyczące „zachowania odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji dotyczących projektu”. Używanie takiego kodu księgowego w bardzo istotny sposób upraszcza ewidencję, dając jednocześnie efekt taki sam jak stosowanie kont analitycznych czy pozabilansowych. System oznaczeń musiałby być jednak odpowiednio skonfigurowany, żeby zapewnić uzyskiwanie informacji wymaganych przez jednostki udzielające dotacji. Kodem księgowym mogłyby być np. litery, cyfry, ikony, itp. 

PRZYKŁAD

W związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu na realizację projektu „AAAAA” wprowadza się aneks do polityki rachunkowości dotyczący wyodrębnionej ewidencji operacji księgowych związanych z realizowanym projektem „AAAAA” o następującej treści: „Dla wszystkich operacji księgowych związanych z realizowanym projektem „AAAAA” stosuje się oznaczenie tych operacji w systemie finansowo-księgowym literami „DUE”.

Według zapisów umowy nie jest wymagane prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego. W zupełności wystarczą wyodrębnione konta analityczne na koszty kwalifikowalne. Biorąc pod uwagę fakt, że dofinansowanie było przyznane w ostatnim kwartale 2020 roku, większość kosztów beneficjenci będą musieli przeksięgować na wyodrębnione konta z innych kont, ponieważ w momencie „pierwszego” ewidencjonowanie dokumentów księgowych nie wiedzieli, że będą je mogli refinansować. Ponadto pierwotna ewidencja faktur została już przekazano przy rozliczeniu VATu
w postaci plików JPK. Naszym zdaniem do kwestii wyodrębnionej ewidencji księgowej należy podejść dość elastycznie.

Beneficjenci nie prowadzący pełnej księgowości

• Wymóg zapewnienia wyodrębnionej dla projektu ewidencji może być spełniony poprzez comiesięczne sporządzanie techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego kumulatywnego zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące projektu na koniec danego miesiąca (które odpowiada zestawieniu poniesionych wydatków z wniosku o płatność)

• Zestawienie kumulatywne obejmuje wydatki od początku realizacji projektu do końca danego miesiąca kalendarzowego i sporządzane jest poprzez narastające ujęcie wydatków dotyczących poszczególnych zadań.

• Kumulatywne zestawienie należy sporządzać w oparciu o zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, które znajduje się we wniosku o płatność.

• Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego zestawienie powinno zostać wydrukowane i podpisane przez osobę sporządzającą i zatwierdzającą oraz dołączone do dokumentacji projektu potwierdzającej poniesione wydatki. Wersja elektroniczna powinna zostać zarchiwizowana lub konstrukcja arkusza kalkulacyjnego powinna umożliwiać uzyskanie w okresie późniejszym danych według stanu na koniec poszczególnych minionych miesięcy kalendarzowych. 

 1. Czy obowiązki dotyczące promocji, o których mowa w §5 umowy „np. plakaty, publikacje …” wyczerpują zakres obowiązkowych miejsc promocji? Czy też umowy o pracę, maile powinny zawierać informacje o wsparciu?

Obowiązki dotyczące promocji określone w §5 umowy nie stanowią katalogu zamkniętego, jednak należy pamiętać, że przedmiotowe obowiązki promocyjne dotyczą materiałów reklamowych i informacyjnych. Jednocześnie należy pamiętać, że dokumenty księgowe/umowy/faktury muszą mieć oddzielną ewidencję księgową uzyskanego wsparcia. 

 1. Jeżeli faktury końcowe będą wystawione na imprezy w 2021 roku, czy zapłacone zaliczki dla klubów muzycznych/ośrodków kultury i innych miejsc kultury, w których miały odbyć się imprezy, a zostały odwołane można zaliczyć do wydatków kwalifikowanych i je zrefundować?

Tak, ważne, by zaliczki były być zapłacone do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 1. Czy można w kosztach kwalifikowanych uwzględnić część VAT-u która jest ujęta w kosztach przedsiębiorstwa ze względu na brak prawa do jego rozliczenia (np.: 50% podatku VAT z faktur dotyczących samochodu firmowego osobowego).

Jeżeli jest brak prawa do odliczenia VAT, to można uwzględnić w kosztach kwalifikowanych. 

 1. Jeśli kontrahent mający zapewnić (na planowanym w ramach wsparcia uzyskanego z FWK koncercie) technikę koncertową, tj. nagłośnienie/oświetlenie jest VAT-owcem i wystawi Beneficjentowi za swoje usługi fakturę VAT, to czy do prawidłowego rozliczenia się z Funduszem Wsparcia Kultury należy uwzględnić kwotę netto czy brutto z tej faktury? Czy jeśli Beneficjent ma sprzedaż mieszaną (na 23% VAT i ZW) i w związku z tym jest na tzw. proporcji (oznaczającej tylko częściową możliwość odliczenia VAT-u) czy koszty przedstawione FWK nie powinny przypadkiem wynikać z tej proporcji?

W przypadku gdy podatek VAT wynosi 23% i można go odliczyć, należy rozliczyć kwotę netto. Natomiast jeśli mówimy o podatku VAT w proporcji, np.: 50/50, wtedy należy rozliczyć 50% kwoty VAT (czyli tą część, której się nie odlicza). 

 1. Czy w ramach przyszłych kontroli wydatkowania przyznanych środków wymagane będzie dostarczenie umów, w tym umów przedwstępnych, na realizację bieżącą bądź przyszłą wydarzeń artystycznych, np. w 2021 roku?

Kontroli podlegać mogą wszystkie dokumenty związane z udzielonym wsparciem, np.: kontrakty, umowy, dokumenty księgowe czy też materiały promocyjne. 

 1. Czy kwotę z refinansowania faktury, która zostanie na koncie firmy można przeznaczyć na dowolny cel?

Środki z dofinansowania należy przeznaczyć wyłącznie na koszty wskazane we wniosku
o dofinansowanie. Pozostałe środki, które nie zostały wydane do 31.12.2020 r., należy zwrócić.

 1. Czy jeśli w wyniku Covid-19, przedsiębiorstwo zaczęło prowadzić dodatkową działalność, to koszty księgowe, najem biura itd. należy rozliczyć proporcjonalnie? Jaką proporcję zastosować? Proporcję przychodów z innej działalności do działalności artystycznej w 2020 r.?

Tak, należy zastosować proporcjonalne rozliczenie kosztów stałych, ustalenie procentowej wartości leży po stronie Beneficjenta. 

 1. Czy jeśli Beneficjent nie zgłasza/odzyskuje/odlicza w Urzędzie Skarbowym kwoty podatku z kosztów kwalifikowanych, to może potraktować wsparcie z FWK jako wartość brutto, czyli kwota wsparcia = koszty kwalifikowane brutto z zaznaczeniem, że nie można ich odzyskać ani odliczyć w deklaracji z urzędem skarbowym?

Tak, w przypadku nie odliczania VAT-u koszty kwalifikowane będą w kwocie brutto 

 1. W przypadku refundacji już opłaconych faktur jaką datę refundacji (zgodnie z załącznikiem do umowy) należy wówczas przyjąć? Jak rozumieć datę refundacji i datę zapłaty, o których mowa z załączniku do umowy?

Data zapłaty to rzeczywista data zapłaty np. za fakturę, wynagrodzenia, natomiast data refundacji to:

 1. data dokonania wyliczenia wydatków do refundacji i dokonanie na tej podstawie korekt w ewidencji księgowej, lub adnotacji w księgach przychodów i rozchodów;
 2. data dokumentu zawierającego zestawienie wydatków które podlegają refundacji.

 

 1. W związku z koniecznością wydatkowania środków do dnia 31 grudnia2020 roku, czy aby zachować prawo do pełnej kwoty dotacji, w przypadku wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych w kwocie brutto (całość świadczenia dla wykonawcy dzieła, zleceniobiorcy to kwota netto wypłacona zleceniobiorcy + podatek) podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4 od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2020 roku może być zapłacony w terminie ustawowym do 20 stycznia 2021 roku czy też bez względu na obowiązujący nas termin podatkowy przedmiotowy podatek Beneficjent powinien zapłacić do dnia 31 grudnia 2020 roku?

Przedmiotowy podatek należy zapłacić do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

 1. Czy Beneficjent musi prowadzić działalność przez 6 miesięcy od otrzymania dofinansowania czy ta działalność może być zawieszona?

Zgodnie z postanowieniami znajdującymi się w umowie Beneficjent zobowiązał się do prowadzenia działalności gospodarczej, zaś zawieszenie działalności wiąże się z przerwą w prowadzeniu działalności. 

 1. W przypadku gdy Beneficjent posiadając samochód w leasingu, postanowił go wykupić, to czy może refinansować cenę wykupu, jeśli taki koszt miał miejsce w okresie od 12 marca 2020 do 31 grudnia 2020?

Nie, to jest zakup inwestycyjny. W sytuacji gdy wartość początkowa z faktury dokumentującej wykup samochodu z leasingu przekracza kwotę 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT oraz brutto w przypadku podatników zwolnionych z VAT), podatnik ma obowiązek wprowadzenia pojazdu do ewidencji środków trwałych i dokonania amortyzacji na podstawie stworzonego planu amortyzacji.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wykup-samochodu-osobowego-z-leasingu-po-zakonczeniu-umowy 

 1. §6 pkt 8 obowiązującego Regulaminu informuje, że "wsparcie finansowe nie może być przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie podatku VAT w wysokości, w której Wnioskodawcy przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia...". Czy podatek VAT, w związku, iż Beneficjent nie wykonuje swojej działalności, będzie mógł odzyskać dopiero po wystąpieniu do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku zgodnie z ustawą o VAT, czyli zwrot nastąpi po dniu 31 grudnia 2020 roku?

Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym, bo zostanie odzyskany. 

 1. Co oznacza pozycja "Data refundacji (jeśli miała miejsce) w tabeli nr 1 "Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych ze środków Funduszu Wsparcia Kultury"? W tabeli występują dwie kolumny dotyczące dat. Data zapłaty i data refundacji. Czy jeżeli Beneficjent zapłacił z własnych środków obrotowych w okresie od dnia 12 marca 2020 do dnia dzisiejszego rachunki za wykonane usługi i chciałby je sobie zwrócić, to datą zapłaty będzie data zapłaty za fakturę – oczywiście za usługi wykonane po dniu 12 marca 2020 – ze środków obrotowych własnych, a data refundacji konkretnego rachunku będzie data zwrotu za te płatność?

Refundacja poniesionych wydatków powinna być udokumentowana w formie zestawienia z wyszczególnieniem wszystkich refundowanych pozycji. Beneficjent musi dokonać korekt czy to w księgach rachunkowych, czy w księgach przychodów i rozchodów, czy w deklaracjach podatkowych. 

 1. Czy renowacja kurtyny to działanie operacyjne czy inwestycyjne?

Renowacja nie jest wydatkiem inwestycyjnym 

 1. Jak należy traktować pozycję w kosztorysie zatytułowaną „Spłata zobowiązań leasingowych - samochód osobowy (ponad 50 000 zł) + koszty paliwa (10 000 zł)”? Albo „Pobyty w hotelach”? Jak to będzie rozliczane? Fakturami z numerem rejestracyjnym konkretnego pojazdu?

Należy pamiętać, że kosztami kwalifikowalnymi są koszty operacyjne bezpośrednio związane z projektem lub działaniem kulturalnym, jeżeli Beneficjent udowodni, że samochód który leasinguje wykorzystuje tylko w działalności kulturalnej, to może te koszty wliczyć. Co do zasady koszt paliwa też jest kosztem kwalifikowalnym. Pytanie jednak o to, na ile samochodów i jakie (osobowe/dostawcze) rozkłada się ta kwota. Paliwo powinno być też przypisane proporcjonalnie do rodzaju działalności (cele służbowe) oraz celów prywatnych (zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców). Jeśli działalność kulturalna stanowi 30% działalności przedsiębiorcy, a kwota 10 000 zł to prawie roczna kwota za paliwo związana z kilkoma rodzajami działalności, to nie powinniśmy uwzględniać całości. Jeżeli chodzi o rozliczenie, to FV z numerem rejestracyjnym samochodu.

W przypadku pobytu w hotelu należy wykazać powiązanie z projektem. 

 1. Czy jeśli Beneficjent ma leasing operacyjny na komputery, to czy taki koszt jest kwalifikowalny?

Tak, to jest koszt kwalifikowalny, 

 1. Czy jeśli Beneficjent posiada kredyt, np.: na spłatę biura, czy taki koszt jest kwalifikowalny?

Nie, raty kapitałowe nie stanowią kosztu kwalifikowalnego, wyłącznie odsetki od przedmiotowego kredytu stanowią taki koszt. 

 1. Czy kosztem kwalifikowalnym jest koszt napraw i amortyzacji sprzętu?

Koszty naprawy są kosztem kwalifikowalnym. Koszty amortyzacji są kwalifikowalne tylko wówczas, gdy nie zostały objęte pomocą inwestycyjną. 

 1. Czy kosztem kwalifikowalnym jest wynagrodzenie członków zarządu fundacji?

Tak, to jest koszt kwalifikowalny, 

 1. Czy ZUS przedsiębiorcy prowadzonego jednoosobową działalność gospodarczą jest kosztem kwalifikowalnym?

Tak, to jest koszt kwalifikowalny. 

 1. Czy można łączyć różne źródła pomocy (nawet jeśli kwota wydatku jest równa lub wyższa od sumy środków wsparcia, np. FV na 300 zł – 100 zł finansowane ze środków FWK, 200 zł z innego źródła)?

W takim przypadku część kosztu, który nie został sfinansowany żadną pomocą może być zaliczony do kosztu kwalifikowanego FWK. 

 1. Czy koszt konserwacji urządzeń centralnego ogrzewania jest kosztem kwalifikowalnym?

Tak, to jest koszt kwalifikowalny. 

 1. Czy zakup sceny modułowej za cenę przykładowo 16 000 zł jest kosztem kwalifikowalnym?

Pytanie, czy to jest środek inscenizacji kupowany do konkretnego tytułu – jeśli tak, można to uznać. Jeśli będzie wykorzystywana na potrzeby różnych tytułów, wtedy należy to kwalifikować jako środek trwały. Pytanie też, czy ta scena składa się z kilku modułów, które mogą być używane w różnych konfiguracjach – jeśli tak, to może być kosztem kwalifikowalnym. 

 1. Czy zaliczkę na podatek PIT 5-L, czy jest kosztem kwalifikowalnym i można go w całości zamieścić we wniosku?

Podatek dochodowy przedsiębiorcy NIE JEST kosztem/wydatkiem kwalifikowalnym. 

 1. Czy podatek od nieruchomości jest kosztem kwalifikowalnym?

Tak, podatek od nieruchomości jest kosztem i jest kwalifikowalny. 

 1. Czy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może w koszty kwalifikowalne wliczyć koszty amortyzowania dwóch samochodów, w tym jeden z przyczepą, używanych do działalności związanej z techniką sceny? Koszt każdego z samochodów jest wyższy niż 10 000 zł.

Można uznać amortyzację samochodów jeśli zostały spełnione dwie przesłanki: amortyzacja nie jest objęta pomocą inwestycyjną oraz amortyzacja jest związana bezpośrednio z projektem lub działaniem kulturalnym. Co do zasady amortyzacja jest kosztem działalności operacyjnej. 

 1. W umowie w module "Koszty poprawy dostępu społeczeństwa do instytucji kultury lub obiektów dziedzictwa kulturowego i działań, w tym koszty digitalizacji...” w rubryce znajduje się zakup kamery do streamingu oraz oprogramowania do streamingu oraz (refinansowanie) telefonu do transmisji danych – Beneficjent chciałby dokonać zakupu aparatu telefonicznego, który służy zarówno do nagrywania filmów jak i robienia zdjęć. Natomiast nie jest przez producenta nazwany kamerą. Czy taki koszt jest kwalifikowalny?

Można uznać ten aparat, ale prosimy o uwzględnienie w opisie, że pełni również funkcję kamery. 

 1. Czy przelewy należy opisywać tylko numerem umowy czy mam dopisywać , że środki zostały pozyskane z Funduszu Wsparcia Kultury?

W tytule przelewu może być tylko nr umowy FWK (lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację wydatku z FWK). Faktury/rachunki muszą mieć opis zgodny z umową: “Na oryginałach dokumentów księgowych przedstawionych, jako podstawa rozliczenia udzielonego wsparcia, Beneficjent zobowiązany jest nanieść adnotację o treści „Finansowane ze środków wsparcia dla jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości ... zł w ramach umowy nr ….”. 

 1. Czy w umowach z wykonawcami Beneficjent musi dopisywać informację, że środki zostały pozyskane z Funduszu Wsparcia Kultury?

Wystarczy opis na fakturach/rachunkach. 

 1. Przy założeniu, że na koncie firmowym skończyły się środki, więc Beneficjent opłacał stałe rachunki ze swojego rachunku osobistego, czy ze środków FWK można pokryć koszty poniesione (refinansować) w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale opłacane z konta osobistego?

Jest to możliwe w przypadku refinansowania. Ważnym jednak jest, by jedynym właścicielem tego rachunku osobistego był przedsiębiorca/Beneficjent. Jeśli konto osobiste stanowi wspólny rachunek małżonków, wydaje się, że nie możemy uznać tych wydatków, ponieważ rachunku nie można wówczas przypisać wyłącznie do przedsiębiorcy/Beneficjenta. Warto też zauważyć, że prywatne/osobiste konto przedsiębiorcy powinno być zgłoszone w CEIDG.

48. Czy teatr w kategorii "Wynagrodzenia zatrudnionych na umowę o pracę" musi wpisywać do excela każdego pracownika z imienia i nazwiska czy wystarczy pozycja pt. Lista płac z dnia xx?

Wystarczy lista płac, jeśli we wniosku w kosztorysie nie było nazwisk. Jeśli osoby, których dotyczy wydatek, były imiennie wymienione, także tutaj muszą być imiennie wymienione przy zachowaniu zasady, że dowodem księgowym jest lista płac. Należy zwracać uwagę na wynagrodzenia grudniowe - w szczególności dotyczący ich podatek i ZUS.

49. Jeśli jedna faktura zawiera dwie pozycje pasujące do dwóch różnych kosztów kwalifikowalnych, czy beneficjenci mogą wpisać właśnie taką fakturę do dwóch kosztów w tabelce excel, tj. podzielić wydatek z faktury?

Tak, kwota brutto i netto będą takie same, kwota kwalifikowalna proporcjonalnie podzielona pomiędzy dwa koszty kwalifikowane.

50. Czy teatr w przypadku zatrudnienia kilkudziesięciu aktorów na umowy o dzieło musi każdego z osobna wykazać w tabelce rozliczeniowej czy też istnieje możliwość skróconej/ zbiorczej formy?

Beneficjent może jako zbiorczą formę przedstawić listę płac do umów cywilno-prawnych. Warto sprawdzać duże kwoty - zwłaszcza u przedsiębiorców.

51. W przypadku wypłat wynagrodzeń daty zapłaty pracownikowi będą inne niż daty opłaty ZUSu, jak to ująć w tabelce rozliczeniowej?

Jeśli beneficjent poniósł ze środków FWK wszystkie składowe wynagrodzenia, to powinien w tabelce ująć trzy daty np. 01.10.2020, 10.10.2020, 20.10.2020.

52. Co w przypadku gdy beneficjent zapłacił za zakup z konta firmowego w dniu 30.12.2020 i zgłosił chęć otrzymania FV (zakup online), a FV przyszła 2.01.2021, czyli z datą styczniową?

Jeśli faktura ma datę styczniową, to nie może zostać pokryta ze środków FWK.

53. Pytanie o rubrykę C.2. (Dane o liczbie i przedmiot umów cywilnoprawnych zawartych przez Beneficjenta z wykorzystaniem środków z udzielonego wsparcia finansowego od dnia złożenia wniosku do dnia 31 grudnia 2020). Czy umowy podpisane z datą wcześniejszą, a realizowane we ww. okresie można zaliczyć do tej rubryki?

Nie, tylko można ująć jedynie umowy zawarte po złożeniu wniosku do FWK.

54. Nie jestem czynnym płatnikiem VAT w Polsce, a jedynie płatnikiem VATu europejskiego. Nie odzyskam więc zapłaconego podatku VAT. Przysługuje mi więc prawo uwzględnienia kosztu kwocie brutto. Moje pytanie dotyczy zatem formy wpisania do Sprawozdania takiego wydatku. Dla przypomnienia - faktura netto i zapłata podatku VAT nastąpiła w dwóch osobnych transakcjach. Jeśli mam to zapisać jako dwie osobne operacje, to w jaki sposób? A jeśli powinienem to skleić do jednego wiersza, to którą datę przyjąć jako datę płatności - dzień opłacenia faktury netto czy dzień opłacenia podatku VAT ?

Należy umieścić datę obu transakcji w tabeli, najlepiej w jednym wierszu.

55. Czy wsparcie przyznane z Funduszu Wsparcia Kultury jest przychodem z działalności gospodarczej i czy poza odrębną Księgą Przychodów i Rozchodów powinny znaleźć się także w książce przychodów i rozchodów firmy oraz czy są opodatkowane, a co za tym idzie czy wydatki finansowane z tych środków są kosztem uzyskania przychodu?

Rozumiemy, że przepisy podatkowe nie są jednoznaczne, nie jesteśmy jednak organem rozstrzygającym w tej kwestii, więc określenie skutków podatkowych otrzymania wsparcia dla konkretnego beneficjenta (które mogą różnić się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i wybranej formy opodatkowania) znacznie wykracza poza kompetencje specjalistów FWK.

Decyzję w zakresie zakwalifikowania kosztów do kosztów uzyskania przychodu należy podjąć na zasadzie obowiązujących przepisów.

W przypadku wątpliwości w tym temacie można poprosić Krajową Informacje Skarbową o indywidualną interpretację podatkową, która będzie dla Pani/Pana wiążąca:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-podatkowa-interpretacje-indywidualna

56. „W kolumnie „Nr dokumentu” (D) należy wpisać numer dokumentu – dokładnie taki, jaki występuje w danym dokumencie" - dalej w instrukcji jest mowa, że data prawidłowa dla rachunku to data jego wystawienia. Czy w przypadku umów o dzieło, gdzie podstawę do wypłaty stanowi rachunek - biorę pod uwagę właśnie datę tego rachunku, a nie datę zawarcia umowy?

Tak, ponieważ to rachunek jest dokumentem księgowym.

57. Czy analogicznie jak lista płac – również amortyzacja za 1 miesiąc może być ujęta w jednym wierszu w Tabeli nr 1, nawet gdy dotyczy ona np. 9 różnych środków trwałych?

Liczba wierszy musi zgadzać się z pozycjami we wniosku

58. Czy jako datę złożenia wniosku przyjąć rzeczywistą datę pierwotnego wniosku: 17.10.2020, czy datę wpisaną przez IMiT w umowie, czyli 2.12.2020? Dotyczy to pkt. C.2, gdzie jest pytanie o ilość umów cywilno-prawnych zawartych po złożeniu wniosku oraz C.3, gdzie jest pytanie o ilość wydarzeń zrealizowanych po „złożeniu wniosku”.

Przyjmujemy datę pierwotnego wniosku.

59. Od jakiej daty ma być liczony czas realizacji nowych przedsięwzięć? Dotyczy punktów: C.4a dane o liczbie nowych przedsięwzięć artystycznych, zrealizowanych lub rozpoczętych przez Beneficjenta z wykorzystaniem środków z udzielonego wsparcia finansowego do dnia 31 grudnia 2020 r., C.4b dane o liczbie nowych przedsięwzięć artystycznych, w odniesieniu do których jednostka realizowała usługi wspomagające działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca przez organizację zaplecza technicznego, z wykorzystaniem środków z udzielonego wsparcia finansowego do dnia 31 grudnia 2020 r.

Od 12 marca, jeżeli beneficjent refundował koszty danego przedsięwzięcia ze środków FWK.

60. Czy data refundacji, może być wcześniejsza niż data płatności w Tabeli nr 1?

Nie może być wcześniejsza.

61. Czy jeśli wszystkie płatności zostały uregulowane po otrzymaniu wsparcia na konto, to nie wypełniamy kolumny L – data refundacji?

Nie, nie wypełniamy.

62. W której kolumnie Tabeli nr 1 należy umieścić całą kwotę z listy płac? (ze środków FWK chcę pokryć tylko jej część – kolumna J)?

W kolumnie G oraz H. 

63.Jakie formalności musi spełnić beneficjent jeśli chce zwrócić środki do FWK? Ma to zrobić dopiero po złożeniu Sprawozdania, czy może wcześniej? 

Zgodnie z umową: 

Wsparcie może być wykorzystane wyłącznie do dnia 31 grudnia 2020. 

Za wykorzystanie wsparcia uznaje się rzeczywiste wydatkowanie środków ze wsparcia, tj. dokonanie płatności przy uwzględnieniu daty obciążenia rachunku bankowego Beneficjenta lub przeznaczenie środków ze wsparcia na refinansowanie wydatków. 

Wsparcie niewykorzystane w terminie wskazanym ust. 1 Beneficjent jest zobowiązany zwrócić bez dodatkowego wezwania w terminie do dnia 30 stycznia 2021 r. na rachunek bankowy:

- Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego nr 47 1130 1017 0020 1459 0720 0011 w banku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 

lub

- Instytutu Muzyki i Tańca nr 98 1130 1017 0020 1461 9320 0004 w banku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. 

Od kwot zwróconych środków finansowych Instytutu po tym terminie, Beneficjent zobowiązany jest bez wezwania przekazać Instytutowi odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu środków finansowych Instytutu. 

Beneficjent jest zobowiązany zwrócić bez dodatkowego wezwania w terminie do dnia 30 stycznia 2021 r. na rachunek bankowy: 

- Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego nr 47 1130 1017 0020 1459 0720 0011 w banku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 

lub

- Instytutu Muzyki i Tańca nr 98 1130 1017 0020 1461 9320 0004 w banku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

środki wynikające z różnicy pomiędzy odsetkami bankowymi naliczonymi przez bank od wysokości wsparcia, a kosztami prowadzenia rachunku bankowego (prowizje, opłaty). 

64. Czy paragony z numerem NIP nabywcy do 500 zł (zamiast rachunku) są również akceptowalne przy refinansowaniu?

Tak, są akceptowalne.

65. Jaką formę powinno przyjąć zestawienie wydatków podlegających refundacji? 

Zestawienie wydatków podlegających refundacji to dokument sporządzany przez księgowość Beneficjenta w sposób przyjęty u Beneficjenta w celu dokonania refundacji środków własnych ze środków FWK. Beneficjent nie dołącza go do rozliczenia, ponieważ nie prosimy o żadne dokumenty finansowe, jedynie o zestawienie wydatków poniesionych ze środków FWK.  

Forma może być różna:

- PK (polecenie księgowania) przy wykorzystaniu systemu księgowego stosowanego przez Beneficjenta (np. Symfonia);

- zestawienie w Word/Excel wykazujące faktury zrefundowane np./ przelewem z dni. 30.12.2020;

- opis ręczny na wyciągu bankowym, wyciągu z ewidencji księgowej;

- opis ręczny na przelewie np. do ZUS - kwota xyz zrefundowana z konta projektu/konta głównego: 

•             Numer ewidencji księgowej ……………………………

•             Zatwierdzono do wypłaty kwotę brutto / brutto wydatku projektowego 18.317,04 zł z (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta siedemnaście złotych, cztery grosze)

•             Data zapłaty kwoty wydatku dot. Projektu

•             Kwoty netto na konto pracownika 08.02.2017 (z konta MSWD)

•             Składki ZUS 14.02.2018 (z konta MSWD)

•             Podatek 20.02.2018 (z konta MSWD)

•             Data refundacji wydatku dot. projektu na dzień 28.02.2018 - kwota 18.317,04 zł 

Jest to dokument wewnętrzny Beneficjenta umożliwiający identyfikację zrefundowanych kwot (zwykle instytucje kontrolujące wymagają, aby w dokumencie wyszczególniano nr dowodu księgowego, kwotę i datę refundacji).

66. Jak wygląda kwestia opodatkowanie dofinasowania ze środków Funduszu Wsparcia Kultury? 

Zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 47 i 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) wolne od podatku są dotacje otrzymane od budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Jednocześnie zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 (updop) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt ...47, 48….

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych odpowiednie przepisy dotyczące zwolnienia przychodów i kosztów nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów to:

- art. 21 ust. 1 pkt 129 – przychody,

- art. 23 ust.1 pkt 56 -  koszty.

Powyższa interpretacja to jedynie rekomendacje. Wiążące stanowisko beneficjent uzyska wyłącznie poprzez wystąpienie o indywidulaną interpretację podatkową (vide pyt. 55).

Instrukcja wypełniania Tabeli Wydatków Funduszu Wsparcia Kultury

W poniższej tabeli Beneficjent musi umieścić szczegółowe informacje dotyczące wydatków, które poniósł lub które zrefundował ze środków otrzymanych z Funduszu Wsparcia Kultury. Informacje te należy wykazać zgodnie z preliminarzem kosztów (kosztorysem), zawartym w umowie pomiędzy Beneficjentem a Instytutem Teatralnym.

Tabelę należy wypełnić w następujący sposób:

KROK 1

W polu „Nazwa Beneficjenta” należy wpisać pełną nazwę Beneficjenta (tak, jak występuje ona w umowie).

W polu „Nr umowy” należy wpisać pełny numer umowy.

Cyframi rzymskimi (I, II, III, IV, V) oznaczone są ogólne kategorie kosztów. Wierszy, które zawierają nazwy tych kategorii, nie należy edytować.


KROK 2

Pod każdą z ogólnych kategorii (I, II, III, IV, V) Beneficjent powinien dodać wiersze zawierające nazwy poszczególnych kosztów, dokładnie tak jak występują one w umowie. Kolejne nazwy kosztów należy numerować w następujący sposób:

Dla kosztu nr 1 w kategorii I w kolumnie A należy wpisać I.1

Dla kosztu nr 2 w kategorii I w kolumnie A należy wpisać I.2

Dla kosztu nr 3 w kategorii I w kolumnie A należy wpisać I.3

itd.

Dla kosztu nr 1 w kategorii II w kolumnie A należy wpisać II.1

Dla kosztu nr 2 w kategorii II w kolumnie A należy wpisać II.2

Dla kosztu nr 3 w kategorii II w kolumnie A należy wpisać II.3

itd.

Dla kosztu nr 1 w kategorii III w kolumnie A należy wpisać III.1

Dla kosztu nr 2 w kategorii III w kolumnie A należy wpisać III.2

Dla kosztu nr 3 w kategorii III w kolumnie A należy wpisać III.3

itd.

Jeżeli w danej kategorii Beneficjent nie poniósł żadnych kosztów, poniżej nazwy kategorii (oznaczonej cyfrą rzymską) nie należy dodawać żadnych dodatkowych wierszy.

KROK 3

Następnie, pod każdym wierszem z nazwą kosztu występującego w umowie (zgodnie z krokiem 2 Instrukcji), Beneficjent musi dodać odpowiednią ilość wierszy: po jednym wierszu na każdy dokument składający się na dany koszt. Każdy dokument (rachunek, faktura, listy płac itp.) powinien znaleźć się w osobnym wierszu.

Po wypisaniu wszystkich indywidualnych dokumentów, wchodzących w skład danego kosztu, Beneficjent powinien dodać pod ostatnim z kosztów nowy wiersz i opisać go w kolumnie A jako „Razem pozycja”. Następnie, w kolumnie B należy wpisać łączną kwotę wynikającą z dokumentów, które składają się na dany koszt.

Dokumenty należy numerować w następujący sposób:

Dla faktury nr 1 wchodzącej w skład kosztu I.1 w kolumnie A należy wpisać 1.
Nazwę faktury należy wpisać w odpowiednim wierszu w kolumnie B.

Dla faktury nr 2 wchodzącej w skład kosztu I.1 w kolumnie A należy wpisać 2.
Nazwę faktury należy wpisać w odpowiednim wierszu w kolumnie B.

Jeżeli w koszcie I.1 nie wystąpiło więcej dokumentów, należy dodać wiersz zatytułowany „Razem pozycja” (w kolumnie A) oraz podać zsumowaną kwotę dokumentów w danym koszcie (w kolumnie B).

itd.

Dla rachunku nr 1 wchodzącego w skład kosztu I.2 w kolumnie A należy wpisać 1.
Nazwę faktury należy wpisać w odpowiednim wierszu w kolumnie B.

Dla rachunku nr 2 wchodzącego w skład kosztu I.2 w kolumnie A należy wpisać 2.

Nazwę faktury należy wpisać w odpowiednim wierszu w kolumnie B.

Jeżeli w koszcie I.2 nie wystąpiło więcej dokumentów, należy dodać wiersz zatytułowany „Razem pozycja” (w kolumnie A) oraz podać zsumowaną kwotę dokumentów w danym koszcie (w kolumnie B).

itd.

Dla listy płac nr 1 wchodzącej w skład kosztu II.1 w kolumnie A należy wpisać 1.

Nazwę faktury należy wpisać w odpowiednim wierszu w kolumnie B.

Dla listy płac nr 2 wchodzącej w skład kosztu II.1 w kolumnie A należy wpisać 2.

Nazwę faktury należy wpisać w odpowiednim wierszu w kolumnie B.

Jeżeli w koszcie II.1 nie wystąpiło więcej dokumentów, należy dodać wiersz zatytułowany „Razem pozycja” (w kolumnie A) oraz podać zsumowaną kwotę dokumentów w danym koszcie (w kolumnie B). itd.

KROK 4

Na samym dole danej kategorii należy dodać nowy wiersz i opisać go jako „Razem kategoria” (w kolumnie A). Ten wiersz musi zawierać sumę wszystkich indywidualnych kosztów w danej kategorii (w kolumnie B).

Przykładowa prawidłowo wypełniona tabela po wykonaniu kroków 1-4 

KROK 5

Następnie należy wypełnić dane dotyczące każdej pozycji w następujący sposób:

W kolumnie „Nr ewidencji księgowej” (C) należy wpisać numer, pod którym dany koszt został ujęty w ewidencji prowadzonej przez Beneficjenta.

W kolumnie „Nr dokumentu” (D) należy wpisać numer dokumentu dokładnie taki, jaki występuje w danym dokumencie.

Przykłady: FV nr 30/06/2020, Rachunek nr 1, Lista płac nr 10

W kolumnie „Data wystawienia dokumentu” (E) należy wpisać datę wystawienia dokumentu dokładnie taką, jaka występuje w danym dokumencie w formacie dd/mm/rrrr.

Dla faktur prawidłowa będzie data wystawienia faktury. Dla rachunków prawidłowa będzie data wystawienia rachunku.

Przykłady: 10.06.2020, 30.08.2020, 10.12.2020. 

• W kolumnie „Opis wydatku” (F) należy krótko (maksymalnie jednym zdaniem) umieścić dodatkowy opis dokumentu jeżeli rodzaj kosztu nie wynika jednoznacznie z opisu umieszczonego w kolumnie B.

Przykłady: Honorarium dla Adama Kowalskiego za wykonanie spektaklu, faktura za usługi rachunkowe, lista płac pracowników etatowych, koszty budowy scenografii do spektaklu „Makbet”, itp.

W kolumnie „Kwota dokumentu brutto” (G) należy wpisać całkowitą kwotę brutto znajdującą się w danym dokumencie (niezależnie od tego, czy refundowana jest jedynie część tej kwoty) tj. kwotę zawierającą VAT (lub w przypadku umów cywilnoprawnych lub umów o pracę zawierającą wszystkie elementy danego wynagrodzenia).

• W kolumnie „Kwota dokumentu netto” (H) należy wpisać całkowitą kwotę netto znajdującą się w danym dokumencie (niezależnie od tego, czy refundowana jest jedynie część tej kwoty) – tj. kwotę nie zawierającą VAT.

W przypadku umów cywilnoprawnych lub umów o pracę należy przepisać kwotę z kolumny G.

• W kolumnie „VAT” (I) należy wpisać kwotę VAT zawartą na danym dokumencie. Jeżeli dany dokument nie zawiera VAT, to pole należy pozostawić puste.

• W kolumnie „Kwota kwalifikowana” (J) należy wpisać całkowitą kwotę, którą (w ramach danego kosztu) Beneficjent planuje zrefundować lub ponieść ze środków Funduszu Wsparcia Kultury. Kwota wpisana w tej pozycji nie może przekroczyć kwoty wpisanej w kolumnie G (tj. nie może być wyższa niż całkowita kwota brutto w danym dokumencie).

• W kolumnie „Data zapłaty” (K) należy wpisać datę, w którym dany koszt został poniesiony (najczęściej będzie to data księgowania danego dokumentu) w formacie dd/mm/rrrr.

Przykład: Beneficjent refunduje koszty biura rachunkowego, które poniósł w lipcu 2020 roku. W kolumnie L umieści datę 31.07.2020, tj. datę, w której zaksięgował oryginalny koszt.

• W kolumnie „Data refundacji” (L) należy umieścić:

a) datę dokonania wyliczenia wydatków do refundacji i dokonanie na tej podstawie korekt w ewidencji księgowej lub adnotacji w księgach przychodów i rozchodów lub  

b) datę dokumentu zawierającego zestawienie wydatków, które podlegają refundacji, zawierającego dokument opisywany w konkretnym wierszu.

KROK 6

Po wypełnieniu wszystkich danych w tabeli, należy uzupełnić następujące wiersze znajdujące się na jej końcu:

Kwota wsparcia: należy wpisać kwotę, dokładnie taką jak w § 2 ust. 1 umowy pomiędzy Instytutem a Beneficjentem.

Kwota wydatków kwalifikowalnych: należy wpisać sumę wydatków wypisanych w kolumnie J („Kwota kwalifikowana”).

Różnica: należy wykazać różnicę pomiędzy powyższymi polami (tj. pomiędzy kwotą wsparcia o kwotą wydatków kwalifikowalnych).

Data sporządzenia wykazu: należy umieścić datę sporządzenia wykazu.


Instrukcja wypełniania Tabeli Wydatków Funduszu Wsparcia Kultury - plik pdf do pobrania

 

Materiały

Instrukcja wypełniania Tabeli Wydatków Funduszu Wsparcia Kultury
20210104​_Instrukcja​_wypełniania​_Szczegółowego​_wykazu​_wydatków​_FWK.pdf 0.42MB
TUTORIAL Jak przygotować sprawozdanie z wydatkowania środków z FWK
TUTORIAL​_Jak​_przygotować​_sprawozdanie​_z​_wydatkowania​_środków​_z​_FWK.pdf 0.72MB

Wideo

Pytania i odpowiedzi
 • Duża część dotacji została przyznana instytucjom, które i tak otrzymują pomoc od państwa. Z jakiego powodu tak się stało?

Dofinansowanie zostało przyznane zarówno samorządowym instytucjom artystycznym, organizacjom pozarządowym jak i przedsiębiorcom. Budżety dużych instytucji samorządowych są znaczące, z drugiej strony instytucje te mają ogromne koszty związane z utrzymaniem etatowych pracowników i stałych kosztów siedzib. Podlegając bezpośrednio finansowaniu przez MKiDN, samorządy mają zagwarantowane bezpieczeństwo funkcjonowania. W innej sytuacji są przedsiębiorcy, dlatego Ministerstwo podjęło decyzję o przesunięciu niewykorzystanych środków z puli samorządowej i pozarządowej i zwiększenie dofinansowania dla przedsiębiorców, w tym branży scenotechnicznej. Dzięki temu wszystkie podmioty, które spełniły kryteria FWK oraz złożyły prawidłowo wnioski, otrzymały dofinansowanie.

 • Dlaczego spółki cywilne zostały odrzucone jako podmioty nieuprawnione do składania wniosków do FWK?

Spółka cywilna nie jest podmiotem prawa cywilnego, a więc nie może być wnioskodawcą. Jedynie na gruncie przepisów podatkowych (VAT) traktowana jest jako odrębny podmiot. Wnioskodawcą powinien być wspólnik spółki cywilnej, a w związku z tym prawidłowy wniosek powinien zawierać jego (i tylko jego) dane księgowe. Wspólnik spółki cywilnej powinien był podać jedynie swoje dane finansowe. Podając dane finansowe dotyczące całej działalności w ramach spółki cywilnej, uwzględniał błędnie także dane dotyczące wspólnika w spółce. Wówczas był to błąd formalny, skutkujący odrzuceniem wniosku.

 • Czy deklarowany przy ogłoszeniu naboru podział środków pomiędzy instytucje samorządowe, NGO-sy i przedsiębiorców został utrzymany?

Umowny podział puli środków z funduszu został zmieniony. Z uwagi na nadwyżkę środków po stronie instytucji samorządowych i NGO-sów zdecydowano o przesunięciu tej finansów puli dla przedsiębiorców. Dzięki temu większa ilość beneficjentów otrzymała wsparcie, potrzebne w tym trudnym czasie do utrzymania zatrudnienia i ciągłości działalności artystycznej.

 • Czy wszyscy wnioskodawcy otrzymają wypłaty z Funduszu?

Wszystkie podmioty ubiegające się o dofinansowanie, które prawidłowo złożyły wniosek, otrzymają wypłaty z FWK.

 • Czy wszystkie podmioty otrzymają wypłaty zgodne z wyliczonymi przy składaniu wniosku założeniami?

Środki z funduszu będą wypłacane na podstawie pozytywnej weryfikacji wniosków przez specjalistów z Instytutu Muzyki i Tańca i Instytutu Teatralnego. Przyznane środki zostały wyliczone na podstawie punktacji określonej w kryteriach programu oraz solidarnego rozdzielenia pełnej puli środków funduszu między przedsiębiorców. Zatem finalnie wypłacone kwoty mogą się różnić od wyliczeń poczynionych w momencie składania wniosków. Kluczową kwestią było stworzenie takiego systemu wyliczeń, aby każdy z aplikujących i kwalifikujących się do programu podmiotów otrzymał wsparcie finansowe.

 • Czy są planowane inne programy dotacyjne, z których będą mogły skorzystać podmioty nie objęte dofinansowaniem przez FWK?

Obecnie wprowadzane są nowe programy wsparcia m.in. dla kin studyjnych, producentów i dystrybutorów filmowych ze wstępnym budżetem do 157 mln zł, dodatkowo budżet programu Produkcja filmowa został zwiększony o kwotę ok. 40 mln zł ze środków MKiDN. 4 listopada br. weszły także w życie przepisy, na mocy których kolejne środki z budżetu państwa w wysokości 25 mln zł trafią do artystów w trudnej sytuacji finansowej.  Więcej szczegółów na https://www.gov.pl/web/kultura/mkidn-ludzie-kultury-beda-objeci-postojowym-i-zwolnieniem-z-zus

 • Jedną z branż, która najbardziej dotkliwie odczuwa skutki aktualnych obostrzeń, jest scenotechnika bezpośrednio związana z obsługą wydarzeń - obecnie nierealizowanych. Na co mogą liczyć przedstawiciele tej dziedziny?

Opracowany jest specjalny program finansowy dedykowany przedstawicielom tej branży. Szczegóły zostaną ogłoszone wkrótce, zachęcamy do śledzenia informacji na stronie MKiDN. 

 • Kiedy będą znane szczegóły i kryteria przyznawania dodatkowych dotacji?

Ministerstwo intensywnie pracuje nad tym, aby wszelkie programy pomocowe uruchomić jak najszybciej. Instrumenty prawne i finansowe pozwalające odpowiedzieć na powyższe są na etapie realizacji. 4 listopada weszły już w życie przepisy, na mocy których kolejne środki z budżetu państwa w wysokości 25 mln zł trafią do artystów w trudnej sytuacji finansowej.   

 • W jaki sposób MKiDN planuje pomóc przedsiębiorcom prywatnym? To dla nich najtrudniejszy moment

Od początku pandemii MKiDN uruchomiło pakiety pomocowe dla instytucji kultury w tym przedsiębiorców na łączną kwotę 6 miliardów złotych. Cały czas pracujemy nad nowymi programami wsparcia. Na ten moment potwierdzamy objęcie świadczeniem postojowym i zwolnieniem ze składek ZUS branży kultury, w tym freelancerów. Więcej szczegółów na https://www.gov.pl/web/kultura/mkidn-ludzie-kultury-beda-objeci-postojowym-i-zwolnieniem-z-zus

 • Czy oprócz zwolnienia ze składek ZUS osoby pracujące w przedsiębiorstwach i instytucjach kultury mogą liczyć na realne wsparcie finansowe?

Osoby będące zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych oraz prowadzący działalność gospodarczą mogą skorzystać ze świadczenia postojowego. Fundusz socjalny MKiDN z niespełna 450 tysięcy został dotychczas zwiększony do 20 mln zł (wypłacono ok. 10 000 zapomóg), 4 listopada weszły w życie przepisy, na mocy których kolejne środki z budżetu państwa w wysokości 25 mln zł będą mogły trafić do artystów w trudnej sytuacji finansowej.   

 • W jakim zakresie instytucje kultury mogą funkcjonować zgodnie z obecnymi przepisami?

Wszystkie instytucje kultury mogą działać w sieci, prowadzić próby oraz dokonywać nagrań audiowizualnych bez udziału publiczności. Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/instytucje-kultury-zamkniete-dla-publicznosci-bedzie-dodatkowe-wsparcie-dla-sektora   

 • Czy dyrektorzy instytucji kulturalnych mogą zlecać pracę zdalną lub wykraczającą poza zakres obowiązków pracownika?

Dyrektorzy instytucji kultury mają możliwość wypłacania dodatkowego wynagrodzenia dla artystów za pracę „zastępczą” realizowaną poza siedzibą instytucji (wykładnia art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

 • Jak będzie wyglądać przyszłość? Czy instytucje kultury w Polsce zdołają się utrzymać?

Trudno przewidzieć, jak długo potrwa obecna pandemia, jednakże instytucje kultury mają szczególną misję społeczną, dlatego wparcie dla nich jest priorytetowe. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje nowelizację budżetu w celu zrekompensowania instytucjom kultury prowadzonym i współprowadzonym przez MKiDN strat związanych z ograniczeniami w ich działalności.

 • Czy po wysłuchaniu postulatów freelancerów, ministerstwo planuje podjąć dodatkowe działania dla tej grupy zawodowej?

W związku z wznowieniem obostrzeń w funkcjonowaniu instytucji kultury ministerstwo intensywnie pracuje nad nowymi programami pomocowymi dla całego sektora. Całkowita wartość dotychczasowej pomocy dla sektora kultury jest szacowana na ponad 6 mld zł i obejmuje działania skierowane również do osób pracujących w oparciu o umowy cywilno-prawne, a także narzędzia adresowane szczególnie do twórców i artystów. W zakończonym niedawno naborze wniosków do Funduszu Wsparcia Kultury pomocą zostali objęci również artyści freelancerzy ponieważ środki pomocowe mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń - również dla osób nie zatrudnionych na etacie.  Tutaj znajduje się więcej informacji: https://www.gov.pl/web/kultura/mkidn-ludzie-kultury-beda-objeci-postojowym-i-zwolnieniem-z-zus

 • Na jakim etapie są prace nad legislacja ustawy o uprawnieniach artysty? W jakim zakresie ta ustawa ureguluje sytuację prawną artystów freelancerów?

MKiDN prowadzi obecnie zaawansowane prace nad ustawą o uprawnieniach artysty. Zostanie ona wpisana do rządowego wykazu prac legislacyjnych jeszcze w IV kwartale br.

 • Czy MKiDN przychyli się do postulatu artystów dot. przywrócenia 50-procentowej widowni?

W chwili obecnej nie możemy określić, kiedy zostanie wznowione funkcjonowanie instytucji kultury. Dzienna liczba zakażeń Polsce nadal przekracza 20 tysięcy osób, dlatego nie może być obecnie mowy o przywróceniu 50-procentowej, czy nawet 25-procentowej widowni w instytucjach kultury. 

 • Jestem przedsiębiorcą i nie wiem, w jaki sposób poradzić sobie z tak trudną sytuacją również w aspekcie zdrowia psychicznego. Jak motywować i aktywizować pracowników?

Jeśli chodzi o mechanizmy wsparcia psychologicznego i pomocy prawnej – takie rozwiązania są już dostępne w praktyce instytucji kultury – m.in. Instytut Muzyki i Tańca prowadzi taką działalność w ramach programu wspieraMY. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zapowiada stworzenie podobnego mechanizmu adresowanego do ludzi teatru.

 

Dla wnioskodawców Funduszu Wsparcia Kultury działa infolinia z numerami: 
Instytut Muzyki i Tańca: (22) 122 11 82 
Instytut Teatralny: (22) 122 11 83. 
W okresie sprawozdawczym infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w g. 10:00-17:00. W weekendy i święta infolinia jest nieczynna.

Wiadomości można kierować na wybrany adres email: 
fwk_muzyka@imit.org.pl
fwk_taniec@imit.org.pl 
fwk_teatr@instytut-teatralny.org

Ważna informacja dla Beneficjentów: prosimy o podawanie pełnej nazwy i NIPu Państwa instytucji/firmy w pytaniach zadawanych mailowo. To znacznie przyspieszy naszą odpowiedź!


Logotypy Funduszu są dostępne pod Logotypy FWK (imit.org.pl)

Materiały

Instrukcja wypełniania wniosku
Instrukcja​_wypełniania​_wniosku.pdf 3.03MB
Regulamin
20200108​_FWK​_Regulamin.pdf 0.10MB
Rozporządzenie
ROZPORZĄDZENIE​_RADY​_MINISTRÓW​_z​_dnia​_30​_września​_2020​_r​_.pdf 0.33MB
Kryteria oceny wniosków
20200108​_FWK​_Kryteria​_oceny​_wniosków.pdf 0.42MB