W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

WSPARCIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pomoc socjalna dla twórców i artystów

Opis

Pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury mogą uzyskać twórcy i artyści, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Zarządzający: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Beneficjenci: twórcy i artyści, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej

Termin realizacji: nabór i ocena są prowadzone w trybie ciągłym, osoby w trudnej sytuacji mogą aplikować o zapomogę kilkukrotnie. Możliwe jest aplikowanie online, a sytuacja epidemii nie wymaga składania dodatkowych dokumentów.

Wysokość wsparcia: Każdy wniosek o pomoc socjalną dla twórców i artystów rozpatrywany jest indywidualnie po wszechstronnym rozważeniu wszystkich przesłanek. Z tego powodu, ale też z powodu bardzo różnych sytuacji mających wpływ na sytuację materialną wnioskodawców – nie stosuje się jednej wysokości przyznawanego świadczenia. W większości przypadków związanych z COVID wsparcie wynosi 80% płacy minimalnej.

Podatki
W związku z wystąpieniem pandemii Covid-19 w roku 2020 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wypłaciło pomoc materialną dla twórców i artystów ze środków budżetu państwa. Po spełnieniu warunków opisanych w poniżej wskazanym przepisie, istnieje możliwość zwolnienia z podatku całości otrzymanej pomocy. Jednym z warunków jest otrzymanie jednorazowej pomocy.
Podstawa prawna:

  • Art. 21 ust. 1 pkt 26 a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

dowiedz się wiecej

Zmiany w regulaminach Programów Ministra 2020

Opis: Wprowadzone zmiany mają na celu wsparcie wnioskodawców Programów Ministra w realizacji projektów, które już uzyskały dotację, m.in. pozwalają na elastyczne wprowadzenia zmian w projektach i dostosowanie ich do obecnej sytuacji.

Budżet: Łączny budżet Programów Ministra 2020 wynosi ok. 390 mln zł

Beneficjenci: Beneficjenci, którzy otrzymali dotację w naborach realizowanych w listopadzie 2019 i w procesach odwoławczych oraz ci, którzy realizują projekty wieloletnie.

Termin realizacji: Zmiany dotyczą projektów realizowanych w 2020 roku, niezależnie od roku przyznania dotacji. Najważniejsze zmiany to:

  1. W przypadku, gdy beneficjent będzie potrzebował wprowadzić zmiany w zakresie zadania (nawet bardzo poważne) oraz zmniejszyć wkład własny, wystarczy, że zwróci się o to pismem złożonym drogą elektroniczną do instytucji zarządzającej.
  2. Katalog kosztów kwalifikowanych zostaje rozszerzony dla wszystkich wnioskodawców – obok standardowo kwalifikowanych kosztów honorariów i wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, kwalifikowane będą też koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację danego zadania na podstawie umowy o pracę wraz z niezbędnym oddelegowaniem lub dodatkowym aneksem zwiększającym wymiar/zakres etatu.
  3. Wprowadzono dodatkowo uproszczony tryb przekazywania dokumentacji związanej z realizacją zadania (tzw. aktualizacji), która od dzisiaj może przebiegać w 100% elektronicznie nawet wówczas, gdy wnioskodawca nie ma jeszcze kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub też nie korzysta z profilu zaufanego.
  4. Zakres 13 programów zostaje rozszerzony o zadania dodatkowe, umożliwiające realizowanie projektów w pełni online, oraz o adekwatne do niego koszty kwalifikowane (w tym możliwość zakupu środków trwałych do 10 tys. zł). W przypadku beneficjentów, którzy już zawarli umowy, opisane wyżej zmiany w zakresie modyfikacji lub przekwalifikowania zadania będą mogły być wprowadzone w formie aneksu. Beneficjenci mogą odłożyć decyzję w sprawie ewentualnego przekwalifikowania zadania nawet do września bieżącego roku (wnioski o przeniesienie dotacji można składać do 15 września). Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/kultura/zmiany-w-zakresie-zasad-realizowania-projektow-w-programach-mkidn-2020

 

dowiedz się wiecej​​​​

Stypendia Ministra

Opis

Konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury ma na celu wspieranie indywidualnego rozwoju twórców, artystów, animatorów i edukatorów, a także badaczy szeroko rozumianej sfery kultury i dziedzictwa narodowego.

Budżet: zwiększenie puli stypendiów Ministra z 1,5 do – co najmniej -  6,5 mln zł

Beneficjenci: osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami

Termin realizacji zadania: od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość wsparcia: 3 500 tys. zł brutto miesięcznie

dowiedz się wiecej

Zwiększony budżet programu „Produkcja filmowa”

Budżet programu „Produkcja filmowa” został zwiększony o kwotę ok. 40 mln zł ze środków MKiDN. Program jest realizowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Dotacje „covidowe” dla państwowych instytucji kultury

Dodatkowe dotacje tzw. „covidowe” zostały przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na działalność instytucji kultury w związku ze zmniejszaniem negatywnych skutków ekonomicznych i społecznych wywołanych przez COViD-19 – w sumie 140 mln zł. 

Tarcza dla literatów

MKiDN sfinansowało z budżetu „Tarczę dla literatów”. Organizatorem programu jest Instytut Literatury. Na wsparcie autorów, poprzez zakup licencji do publikowanych wcześniej lub premierowych tekstów: wierszy i opowiadań, ale też szkiców krytycznych i tłumaczeń, przeznaczono 2,3 mln zł.

dowiedz się więcej

Fundusz Wsparcia Kultury

Fundusz Wsparcia Kultury to pomoc finansowa ze strony polskiego rządu kierowana do sektora kultury. Jego budżet to 400 mln zł. Celem Funduszu jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze kultury. Fundusz Wsparcia Kultury to przede wszystkim program dla gospodarki, której istotnym i bardzo dynamicznym sektorem jest kultura – przyznane środki mają na celu ożywienie gospodarki poprzez dofinansowanie jednego z najbardziej kreatywnych z sektorów. Rekompensata dotyczy utraconych – z powodu epidemii – przychodów w okresie od 12 marca do 31 grudnia br.

Beneficjenci: instytucje artystyczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca.

dowiedz się więcej