W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informator ekonomiczny

Informacje ogólne

Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, język urzędowy

Oficjalna nazwa państwa: Lietuvos Respublika (LR)  -  Republika Litewska (RL)

Flaga państwowa: (od 1988 r.) prostokąt o proporcjach 1:2, podzielony na trzy równe poziome pasy: żółty, zielony i czerwony.

Godło państwowe: Pogoń – konny rycerz w czerwonym polu, trzymający w lewej dłoni tarczę, w prawej miecz.

Główne miasta: Vilnius (Wilno) 557.237, Kaunas (Kowno) 287.009, Klaipėda (Kłajpeda) 148.506, Šiauliai (Szawle) 100.739, Panevėžys (Poniewież) 86.480, Alytus (Olita) 50.035, Marijampolė (Mariampol) 35.093 mieszkańców (źródło: Centralny Urząd Statystyczny RL, dane z czerwca 2019 r.).

Regiony etnograficzne: pod względem grup etnograficznych Litwa dzieli się na 4 regiony: Žemaitija (Żmudź), Aukštaitija (Auksztota), Suvalkija (Suwalszczyzna), Dzukija (Dzukia).

Położenie geograficzne: Współrzędne geograficzne Litwy: na północy – 56°27’ szerokości geograficznej północnej, na południu – 53°54’ szerokości geograficznej północnej, na zachodzie – 20°56’ długości geograficznej wschodniej, na wschodzie – 26°51’ długości geograficznej wschodniej. Na Litwie obowiązuje czas środkowoeuropejski: GMT + 02:00. Wprowadza się czas letni i zimowy, podobnie jak w Polsce.

Ludność: Liczba ludności 2,793 mln (źródło: Centralny Urząd Statystyczny RL, stan na marzec 2020 r.)
Struktura narodowościowa: 86,4% Litwinów; 5,7% Polaków; 4,5% Rosjan; 1,5% Białorusinów; 1% Ukraińców; 0,9% pozostałe narodowości (źródło: Centralny Urząd Statystyczny RL, dane z 2019 r.). 

Obszar: 65 303 km2. Ogólna długość granicy państwowej wynosi - 1735 km, w tym - 99 km wybrzeża bałtyckiego. Granica z Łotwą wynosi - 588 km, z Białorusią - 654 km, z Polską - 104 km, z Federacją Rosyjską (Obwód Kaliningradzki) - 290 km.
Dane dotyczące granic lądowych nie są ostateczne, gdyż nie jest zakończona demarkacja granicy.

Stolica: Vilnius (Wilno) 557 tys. mieszkańców.

Język urzędowy: Językiem państwowym jest język litewski. Współczesna forma języka litewskiego ukształtowała się na przełomie XIX i XX w. na bazie dialektu auksztockiego. Drugim podstawowym dialektem języka litewskiego jest dialekt żmudzki. Alfabet litewski utworzony jest na bazie alfabetu łacińskiego. Składa się z 32 liter.

Warunki klimatyczne

 • średnia temperatura powietrza w zimie -4,9°C
 • średnia temperatura powietrza w lecie +17,0°C
 • roczna ilość opadów 748 mm

Wpływ na klimat na Litwie ma położenie geograficzne kraju (Litwa leży w strefie umiarkowanej, blisko morza i oceanu), czynniki globalne (zwłaszcza – wieczorne przemieszczanie się mas powietrza) oraz lokalne warunki przyrodnicze (ukształtowanie, właściwości powierzchni). Pod względem klimatu Litwa jest określana jako kraj leżący w północnej części umiarkowanej strefy klimatycznej. Według klasyfikacji klimatu kraj należy do południowo zachodniej strefy umiarkowanej (kontynentalnej) lasów atlantyckich. Jedynie klimat wybrzeża bałtyckiego jest zbliżony do klimatu Europy Zachodniej i może być zaliczony do osobnej strefy klimatu południowo bałtyckiego. W przeważającej części roku na pogodę na Litwie wpływają fronty atmosferyczne, których liczba w ciągu roku dochodzi do 160–170.

Główne bogactwa naturalne

Litwa nie należy do państw zasobnych w surowce mineralne. Występuje tu 17 rodzajów użytecznych kopalin, z których większość jest wykorzystywana do produkcji materiałów budowlanych. Są to: dolomity, wapienie, gips, anhydryty, kreda, glina, piasek. Największe zasoby dolomitów występują w północnej Litwie (okolice miasta Szawle, przy granicy z Łotwą), wapieni (Akmene przy granicy łotewskiej), gipsu (okolice Birż). Anhydryty zalegają w okolicy Kowna, a margle kredowe na południu i południowym wschodzie. W północno-wschodniej Litwie wydobywa się kwarcowe piaski szklarskie. Na terenie Litwy występują także liczne torfowiska, zajmujące około 6,5% powierzchni kraju. Tradycyjnie, do bogactw naturalnych Litwy zalicza się bursztyn, obecnie niewydobywany, zalegający w północnej części Zalewu Kurońskiego. W czterech litewskich uzdrowiskach (Druskienniki, Birsztany, Połąga i Likenai koło Birż) są eksploatowane lecznicze wody mineralne.

Struktura użytkowania ziemi: grunty orne 38 %, użytki zielone 17 %, lasy 27 %, pozostałe 18 %.  Ponad połowę obszarów leśnych stanowią lasy iglaste. Tereny łowieckie bogate są w łosie, sarny, dziki, lisy, zające, kuny, wydry, borsuki, rysie oraz ptactwo. Na Litwie jest 5 parków narodowych - Aukštaitijski, Dzukijski, Žemaitijski, Trocki oraz Mierzeja Kurońska, a także 30 parków regionalnych. Obszary chronione na Litwie zajmują 11,5 % powierzchni kraju. Działalność rekreacyjna i gospodarcza na obszarach chronionych jest regulowana. Na Litwie objęto ochroną 386 zabytków przyrody (drzewa, źródła, cieki wodne, kamienie itp.).

System walutowy, kurs i wymiana

Euro (od 1 stycznia 2015 r.). Do 1 stycznia 2015 r. walutą obowiązującą na Litwie był lit litewski (LTL).

Aktualne kursy walut - na stronie internetowej www.lb.lt.

Wymiany walut można dokonywać w ogólnodostępnych kantorach (również internetowych) oraz w bankach. 

Religia

Katolicy rzymscy (79 %), prawosławni (4,6 %), protestanci (0,8 %) oraz żydzi, staroobrzędowcy, baptyści, muzułmanie i karaimi. 

Wykaz dni świątecznych i wolnych od pracy

1 stycznia - Nowy Rok
16 lutego - Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego
11 marca - Dzień Odrodzenia Niepodległości Litwy
Nd-Pn.(termin ruchomy) - Święta Wielkanocne
1 maja - Międzynarodowy Dzień Pracy
24 czerwca - Noc Świętojańska
6 lipca - Dzień Państwa (dzień koronacji króla Litwy Mendoga)
15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP
1 listopada - Wszystkich Świętych
24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia
25-26 grudnia - Boże Narodzenie

Infrastruktura transportowa

Litwa posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg. W jej skład wchodzą zarówno drogi szybkiego ruchu (w tym autostrady) jak i drogi niższych klas. Samochodowe polsko–litewskie przejścia graniczne, to: Ogrodniki/Lazdijai i Budzisko/Kalvarija.

Przejścia graniczne na zewnętrznych granicach UE:

 • z Federacją Rosyjską (drogowe: Panemune-Sowieck, Kybartai-Czernyszewskoje, Nida-Morskoje; kolejowe: Pagegai-Sowieck, Kybartai-Nesterow),
 • z Białorusią (drogowe: Raigardas-Priwałka, Soleczniki-Bieniakoni, Miedniki-Kamiennyj Ług, Ławaryszki-Kotłowka; kolejowe: Druskienniki-Poriecze, Kabeliai-Poriecze, Stasylos-Bieniakoni, Kena-Gudagaj, Geledne-Lentupy, Adutiskis-Postawy).

Transport kolejowy odgrywa znaczącą rolę jako środek transportu zarówno osób jak i towarów. Międzynarodowe pociągi umożliwiają dojazd z Wilna do Rygi, Moskwy, St. Petersburga, Mińska. Przez Wilno kursują także pociągi relacji Ryga-Lwów oraz Kaliningrad – Moskwa, St. Petersburg, Charków, Homel, Odessa, Kijów, Brześć.

Najważniejszą rolę w transporcie wodnym Litwy odgrywa port morski w Kłajpedzie, który ma połączenia z wieloma portami świata oraz terminal naftowy w Butingė. Port w Kłajpedzie posiada nowoczesne terminale promowe. Stąd do Niemiec, Szwecji, Danii odbywają się systematyczne rejsy transportujące ładunki i podróżnych.

Największy port lotniczy (międzynarodowy) znajduje się w Wilnie. Ponadto są lotniska w Kownie (głównie tanie linie: połączenia z Londynem, Liverpoolem, Dublinem i Frankfurtem), w Połądze (połączenia  od marca do października z Londynem, Dublinem, Kopenhagą, Oslo) oraz w Szawlach (wojskowe).

Obowiązek wizowy

Z dniem 21 grudnia 2007 roku Litwa dołączyła do Strefy Schengen, obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych. Zniesione zostały kontrole na granicy z Polską. Obywatele polscy przebywający do 90 dni na terytorium Litwy nie są zobligowani do dokonywania jakichkolwiek formalności urzędowych związanych z ich pobytem. Powinni jedynie posiadać dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty). Przy pobytach powyżej 90 dni należy ubiegać się o zezwolenie na pobyt obywatela kraju UE.

System administracyjny

Ustrój polityczny

Republika parlamentarna. Głową państwa jest prezydent wybierany w głosowaniu powszechnym na 5-letnią kadencję.

Prezydentem od 2019 r. jest Gitanas Nauseda.

Władza ustawodawcza

Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament – Sejmas, w skład którego wchodzi 141 posłów wybieranych w wyborach powszechnych. Kadencja parlamentu trwa 4 lata. Obecna kadencja rozpoczęła się w listopadzie 2016 r. 

Władza wykonawcza

Władzę wykonawczą sprawuje rząd, na czele z premierem, powoływanym przez prezydenta, zatwierdzanym przez parlament, po uprzednim przyjęciu programu nowego gabinetu. Po wyborach parlamentarnych na jesieni 2016 r., został powołany rząd, którego premierem jest Saulius Skvernelis.

Podział administracyjny: Na Litwie podstawową jednostką podziału administracyjnego jest samorząd (lit. „savivaldybė”) – istnieje 60 samorządów, w tym 8 miejskich. Każdy samorząd posiada radę samorządową, której członkowie są wybierani w wyborach powszechnych i bezpośrednich na czteroletnią kadencję. Rada jest ciałem ustawodawczym i decyzyjnym, przyjmuje budżet oraz ustanawia najmniejsze jednostki terytorialne (starostwa). Starostwa (lit. „seniūnija”) są najmniejszymi jednostkami i nie odgrywają znaczącej roli w polityce krajowej. W wyniku reformy administracyjnej z 1 lipca 2010 r. likwidacji uległy dotychczasowe powiaty (łącznie 10, oba słowa są używane jako tłumaczenie lit. „apskritis”), które jednak nadal utrzymały funkcję statystyczną i geograficzną. Dotychczasowi naczelnicy powiatów (powoływani przez premiera, ich podstawowym zadaniem było zapewnienie przestrzegania konstytucji, ustaw i postanowień rządu na terytorium powiatu) zostali członkami rad samorządowych. Funkcje powiatów zostały przekazane samorządom lub ministerstwom i należącym do nich instytucjom, albo też w ogóle zostały zlikwidowane (ogółem 58 z 88).

Stolice okręgów geograficznych: Alytus (Olita), Kaunas (Kowno), Klaipeda (Kłajpeda), Marijampole (Mariampol), Panevezys (Poniewież), Saulai (Szawle), Taurage (Taurogi), Telsai (Telsze), Utena (Uciana), Vilnius (Wilno).
 

Władza sądownicza: Sąd Najwyższy, Sąd Konstytucyjny, Sąd Apelacyjny, sądy okręgowe i rejonowe. 

Struktura administracji gospodarczej

Samorząd gospodarczy:

Sądownictwo gospodarcze

Spory gospodarcze rozstrzygane są w sądzie wskazanym w umowie / kontrakcie handlowym. 

Jeżeli w umowie brak odpowiedniej klauzuli, wówczas  najczęściej postępowanie jest prowadzone w sądzie pozwanego (rejonowym lub okręgowym).

Postępowanie polubowne przed sądem arbitrażowym ma miejsce tylko w przypadku, jeśli w umowie / kontrakcie została umieszczenia klauzula arbitrażowa.

Gospodarka

Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

Według danych Centralnego Urzędu Statystycznego RL w czwartym kwartale 2019 roku tempo wzrostu PKB Litwy wynosiło 3,8%. W porównaniu do trzeciego kwartału 2019r. odnotowano wzrost o 0,1 pkt. proc. W całym 2019 roku litewska gospodarka rozwijała się w średnim tempie 3,9% PKB (I kw. – 4,0%, II kw. – 3,9%, III kw. – 3,7%, IV kw. – 3,8%). Wartość bezwzględna litewskiego PKB w IV kwartale 2019 roku wyniosła 12,7 mld EUR (od I do XII – 48,3 mld EUR). Największy wpływ na wzrost litewskiej gospodarki w ww. okresie miały wzrosty wartości dodanej w sektorach: przemysłowym, w handlu hurtowym i detalicznym oraz w sektorze transportowym. Negatywnie na tempo wzrostu krajowej gospodarki wpłynął z kolei spadek obrotów w usługach finansowo-ubezpieczeniowych oraz w działalności naukowo-technicznej.  

W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. odnotowano umiarkowany wzrost obrotów w litewskim handlu zagranicznym. Dynamika eksportu wyniosła – 4,8%, importu zaś – 2,8%. Rosnąca dynamika obrotów handlowych miała pozytywny wpływ na ogólną dynamikę litewskiej gospodarki w całym 2019 roku. Głównymi partnerami Litwy w jej eksporcie w okresie I-XII 2019 r. roku były: Rosja (14%), Łotwa (9,5%), Polska (7,9%) oraz Niemcy (7,5%). W imporcie: Rosja (14,7%), Polska (11,9%), Niemcy (11,6%) oraz Łotwa (7,1%). 58,8% litewskiego eksportu trafiało na rynki państw UE. Wartość bezwzględna litewskiego eksportu w okresie I-XII 2019 r. wyniosła - 29 598,9 mln EUR (28 271,0 mln EUR w roku 2018), importu z kolei - 31 817,1 mln EUR (30 942,6 mln EUR w roku 2018). Ujemne saldo bilansu handlowego Litwy w okresie I-XII 2019 r. wyniosło 2 218,2 mln EUR. 

Tendencja inflacyjna utrzymywała się w całym 2019r. Ogólny wzrost cen towarów i usług wyniósł 2,7%. Pomimo stopniowego wzrostu inflacji rosła również siła nabywcza społeczeństwa. W 2019 r. średni poziom wynagrodzeń wzrósł o 8,6% w porównaniu do roku 2018. Dynamiczny wzrost poziomu wynagrodzeń znacząco przewyższał poziom wydajności pracy. Prawdopodobnie dalszy wzrost ogólnego poziomu wynagrodzeń zostanie znacząco ograniczony w 2020 roku z powodu epidemii COVID-19.  

W 2019 r. odnotowano napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na poziomie 871,1 mln EUR (spadek o 5,9 proc. w ujęciu rdr). Najwięcej inwestycji poczyniono w przemyśle przetwórczym (312 mln EUR) oraz w sektorze usług finansowo-ubezpieczeniowych (178 mln EUR). Z kolei największy odpływ inwestycji odnotowano w sektorze profesjonalnej działalności naukowo-technicznej (27,8 mln EUR).  

Skumulowana wartość BIZ na Litwie na koniec IV kw. 2019 r. wyniosła 18,2 mld EUR (37,6% wartości PKB) i była wyższa o 6,7% w ujęciu rdr. Wartość BIZ per capita na koniec grudnia 2019 roku wyniosła 6 502 EUR (6 095 EUR na koniec 2018r.). Wśród największych inwestorów na Litwie należy wymienić: Szwecję – 3,1 mld EUR (17%), Estonię – 2,89 mld EUR (15,9%), Holandię – 2,51 mld EUR (13,8%), Niemcy – 1,31 mld EUR (7,2%), Cypr – 1,25 mld EUR (6,8%) oraz Polskę – 1,09 mld EUR (6,0%). Głównymi obszarami lokowania kapitału na Litwie były: usługi finansowe i ubezpieczenia – 4,81 mld EUR (26,4%), produkcja przemysłowa – 3,00 mld EUR (16,5%), nieruchomości – 2,46 mld EUR (13,5%), handel hurtowy i detaliczny – 2,14 mld EUR (11,7%), działalność naukowo-techniczna – 1,63 mld EUR (8,5%) oraz łączność i komunikacja – 1,26 mld EUR (6,9%).   

W 2019 r. ogólna wartość litewskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniosła 99,6 mln EUR. Natomiast skumulowana wartość litewskich BIZ na koniec 2019 r. wynosiła 4,2 mld EUR. Wśród krajów o najwyższym poziomie litewskich inwestycji należy wymienić: Łotwę – 939,50 mln EUR (22,4%), Holandię - 728,94 mln EUR (17,4%), Cypr - 688,34 mln EUR (14,2%), Estonię – 688,16 mln EUR (14,2%), Polskę - 236,09 mln EUR (5,7%) oraz Szwecję – 178,68 mln EUR (4,3%). Głównymi obszarami lokowania litewskiego kapitału były: działalność naukowo-techniczna – 1 317,74 mln EUR (31,4%), handel hurtowy i detaliczny - 947,50 mln EUR (22,6%), usługi finansowe i ubezpieczenia – 879,94 mln EUR (20,9%), nieruchomości - 251,78 mln EUR (5,9%) oraz transport i magazynowanie - 127,88 mln EUR (3,0%).

Stabilna sytuacja na litewskim rynku pracy. W 2019 r. bez zatrudnienia pozostawało 92 tys. osób aktywnych zawodowo, co dawało ogólny wskaźnik bezrobocia na poziomie 6,3%. W porównaniu do roku 2018 odnotowano wzrost bezrobocia na poziomie 0,2%. W okresie I-XII 2019 r. odnotowano nieznaczny wzrost poziomu bezrobocia wśród osób młodych (15-24) o 0,8 pkt. proc. - na koniec grudnia 2019 r. wynosił on 11,9%.

Średnie wynagrodzenie brutto na Litwie na koniec IV kw. 2019 roku wynosiło 1 358,6 EUR (netto 857,9 EUR). W skali roku odnotowano wzrost średniego poziomu wynagrodzeń o 117 EUR (8,6%). Średnie wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym wynosiło – 1 464,4 EUR (netto 918,7 EUR), w sektorze prywatnym – 1 311,1 EUR (netto 830,5 EUR). Warto podkreślić, iż według szacunkowych danych za 2018 r. udział szarej strefy w litewskiej gospodarce wynosił około 22,5% PKB. 

Główne trendy litewskiej gospodarki w 2019 roku:

 • stabilne tempo wzrostu PKB;
 • stabilna sytuacja na rynku pracy;
 • umiarkowana inflacja z perspektywą dalszej presji ogólnego wzrostu cen;
 • wzrost dynamiki obrotów w handlu zagranicznym;
 • wzmocnienie impulsu inwestycyjnego;
 • ogólna poprawa stanu finansów państwa, mierzona poziomem deficytu budżetowego i długu publicznego w relacji do PKB.
   

Główne sektory gospodarki

Udział procentowy kluczowych sektorów gospodarki Republiki Litewskiej (źródło: Centralny Urząd Statystyczny RL)

 

Udział procentowy

2015 2016 2017 2018 2019
Łączna wartość dodana 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Rolnictwo, myślistwo, leśnictwo, rybołówstwo 3,8 3,5 3,9 3,2 3,3
Sektor przemysłowy 19,1 18,8 18,9 18,4 18,0
Usługi 66,6 67,8 67,3 68,4 68,6
Budownictwo 7,4 6,7 6,7 7,0 7,3
Handel hurtowy i detaliczny; hotele i restauracje; transport 31,3 31,5 31,6 31,9 31,6
Usługi informacyjne i łączność 3,4 3,6 3,6 3,8 3,7
Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2,1 2,2 2,0 2,3 2,3
Nieruchomości 6,7 6,9 6,7 6,6 6,2
Działalność nauko-techniczna 6,5 6,8 7,0 7,2 7,5
Administracja publiczna; obronność; edukacja; usługi socjalne i gospodarka komunalna 14,4 14,5 14,1 14,5 14,9
Rozrywka i rekreacja; działalność artystyczna 2,2 2,3 2,3 2,2 2,2


Tabela najważniejszych wskaźników makroekonomicznych​​​​​

Wyszczególnienie

Rok bieżący lub rok z aktualnie dostępnymi danymi

rok poprzedni

PKB

48,3

45,6

PKB na jednego mieszkańca

17,3

16,1

Tempo wzrostu PKB w procentach

3,9

3,6

Deficyt budżetowy do PKB w procentach

+0,3

0,7

Relacja całkowitego długu publicznego do PKB w procentach

36,3

34,2

Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI) w procentach

2,7

2,7

Stopa bezrobocia w procentach

6,3

6,1

Wartość obrotów handlu zagranicznego (w mld Euro)

61,42

59,28

Wartość eksportu (w mld Euro)

29,6

28,33

Wartość importu (w mld Euro)

31,82

30,95

Wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kraju urzędowania (w mld Euro)

18,2

15,5

Wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich kraju urzędowania za granicą (w mld Euro)

4,2

3,7

Handel zagraniczny

W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. odnotowano umiarkowany wzrost obrotów w litewskim handlu zagranicznym Litwy. Dynamika eksportu wyniosła – 4,8%, importu zaś – 2,8%. Rosnąca dynamika obrotów handlowych miała pozytywny wpływ na ogólną dynamikę litewskiej gospodarki w całym 2019 roku. Głównymi partnerami Litwy w jej eksporcie w okresie I-XII 2019 r. roku były: Rosja (14%), Łotwa (9,5%), Polska (7,9%) oraz Niemcy (7,5%). W imporcie: Rosja (14,7%), Polska (11,9%), Niemcy (11,6%) oraz Łotwa (7,1%). 58,8% litewskiego eksportu trafiało na rynki państw UE. Wartość bezwzględna litewskiego eksportu w okresie I-XII 2019 r. wyniosła - 29 598,9 mln EUR (28 271,0 mln EUR w roku 2018), importu z kolei - 31 817,1 mln EUR (30 942,6 mln EUR w roku 2018). Ujemne saldo bilansu handlowego Litwy w okresie I-XII 2019 r. wyniosło 2 218,2 mln EUR. 

Inwestycje zagraniczne

W 2019 r. na Litwie odnotowano napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na poziomie 871,1 mln EUR (spadek o 5,9 proc. w ujęciu rdr). Najwięcej inwestycji poczyniono w przemyśle przetwórczym (312 mln EUR) oraz w sektorze usług finansowo-ubezpieczeniowych (178 mln EUR). Z kolei największy odpływ inwestycji odnotowano w sektorze profesjonalnej działalności naukowo-technicznej (27,8 mln EUR).

Skumulowana wartość BIZ na Litwie na koniec IV kw. 2019 r. wyniosła 18,2 mld EUR (37,6% wartości PKB) i była wyższa o 6,7% w ujęciu rdr. Wartość BIZ per capita na koniec grudnia 2019 roku wyniosła 6 502 EUR (6 095 EUR na koniec 2018r.). Wśród największych inwestorów na Litwie należy wymienić: Szwecję – 3,1 mld EUR (17%), Estonię – 2,89 mld EUR (15,9%), Holandię – 2,51 mld EUR (13,8%), Niemcy – 1,31 mld EUR (7,2%), Cypr – 1,25 mld EUR (6,8%) oraz Polskę – 1,09 mld EUR (6,0%). Głównymi obszarami lokowania kapitału na Litwie były: usługi finansowe i ubezpieczenia – 4,81 mld EUR (26,4%), produkcja przemysłowa – 3,00 mld EUR (16,5%), nieruchomości – 2,46 mld EUR (13,5%), handel hurtowy i detaliczny – 2,14 mld EUR (11,7%), działalność naukowo-techniczna – 1,63 mld EUR (8,5%) oraz łączność i komunikacja – 1,26 mld EUR (6,9%). 

W 2019 r. ogólna wartość litewskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniosła 99,6 mln EUR. Natomiast skumulowana wartość litewskich BIZ na koniec 2019 r. wynosiła 4,2 mld EUR. Wśród krajów o najwyższym poziomie litewskich inwestycji należy wymienić: Łotwę – 939,50 mln EUR (22,4%), Holandię - 728,94 mln EUR (17,4%), Cypr - 688,34 mln EUR (14,2%), Estonię – 688,16 mln EUR (14,2%), Polskę - 236,09 mln EUR (5,7%) oraz Szwecję – 178,68 mln EUR (4,3%). Głównymi obszarami lokowania litewskiego kapitału były: działalność naukowo-techniczna – 1 317,74 mln EUR (31,4%), handel hurtowy i detaliczny - 947,50 mln EUR (22,6%), usługi finansowe i ubezpieczenia – 879,94 mln EUR (20,9%), nieruchomości - 251,78 mln EUR (5,9%) oraz transport i magazynowanie - 127,88 mln EUR (3,0%).
 

Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze gospodarczym

 • członkostwo w WTO od 31 maja 2001 r.;
 • członek Grupy Roboczej ds. Współpracy Gospodarczej w Radzie Państw Morza Bałtyckiego;
 • członkostwo w OECD od 31 maja 2018 r. 

Stosunki gospodarcze z Unią Europejską

Litwa, jako członek UE prowadzi politykę gospodarczą w oparciu o acquis communautaire oraz bieżących ustaleń rad sektorowych i Rady Europejskiej. Państwa UE-27 nalezą do najważniejszych partnerów w zakresie inwestycji oraz handlu zagranicznego Litwy.

Dwustronna współpraca gospodarcza

Gospodarcze umowy dwustronne

Po akcesji do Unii Europejskiej utrzymano w mocy te polsko – litewskie umowy międzynarodowe, które nie są w kolizji z acquis communautaire, pozostałe zostały wypowiedziane. 

Obowiązują:

 • Umowa między RP i RL ws. wzajemnego popierania i ochrony inwestycji z 28.09.1992 r.,
 • Umowa między RP i RL o unikaniu podwójnego opodatkowania z 20.01.1994 r.,
 • Umowa między Rządem RP i Rządem RL o współpracy transgranicznej z 16.09.1995 r., 
 • Umowa między Rządem RP i Rządem RL o współpracy w dziedzinie turystyki  z 14.09.1997 r. (umowa weszła w życie 2.10.2001 r.).

Dwustronna wymiana handlowa

Z danych Centralnego Urzędu Statystycznego RL wynika, iż w okresie I-XII 2019 r. wartość litewskiego eksportu do Polski wyniosła 2 280,2 mln EUR (wzrost o 0,1% rdr), natomiast wartość importu z Polski wyniosła 3 513,3 mln EUR (wzrost o 6,3% rdr). Wartość polsko-litewskich obrotów handlowych w okresie I-XII 2019 r. wyniosła 5 793,5 mln EUR. Udział Polski wśród najważniejszych partnerów handlowych Litwy w jej eksporcie wynosił 7,9% (3 miejsce). Polska zajmowała 2 miejsce wśród najważniejszych partnerów handlowych w litewskim imporcie z udziałem na poziomie 11,9%.

W I-XII 2019 r. utrzymywaliśmy nadwyżkę w bilansie handlowym z Litwą – 1 233,1 mln EUR. Dynamika litewskiego eksportu do Polski wynosiła 0,1%, importu z Polski – 6,3%. 

Wzajemne inwestycje

Skumulowana wartość polskich BIZ na Litwie na koniec IV kw. 2019 r. wyniosła 1,09 mld EUR, co oznacza wzrost o 12,4% (120,42 mln EUR) w porównaniu do 2018r. Najwięcej inwestycji poczyniono w sektorach: produkcji przemysłowej – gł. produkcji paliw (595,90 mln EUR), usług finansowych i ubezpieczeń (218,81 mln EUR), w handlu hurtowym i detalicznym (128,28 mln EUR) oraz w budownictwie (43,02 mln EUR). Polska zajmowała 6. pozycję w strukturze państw o najwyższym poziomie zagranicznych inwestycji na Litwie.  

Skumulowana wartość litewskich BIZ w Polsce na koniec IV kw. 2019 r. wyniosła 236,09  mln EUR, co oznacza spadek o 51,8% (219,96 mln EUR) w porównaniu do 2018 r. Tak wyraźny spadek spowodowany został przez odpisy amortyzacyjne oraz spadki inwestycji w polskie instrumenty dłużne. Polska zajmowała 5. pozycję w strukturze państw o najwyższym poziomie litewskich inwestycji zagranicznych. Głównymi obszarami lokowania litewskiego kapitału w Polsce były: profesjonalna działalność naukowo-techniczna (133,46 mln EUR), transport i magazynowanie (42,45 mln EUR), budownictwo (13,47 mln EUR), handel hurtowy i detaliczny (12,34 mln EUR) oraz usługi finansowe i ubezpieczeniowe (6,01 mln EUR). 

Największe litewskie inwestycje w Polsce to: sieć sklepów wielkopowierzchniowych „Stokrotka” (UAB „Maxima”), farma wiatrowa „Pomerania” (Ignitis Group), elektrownie fotowoltaiczne (Modus Group), zakład farmaceutyczny JELFA w Jeleniej Górze (AB „SANITAS”), firmy sektora nieruchomości (UAB BPT OPTIMA), budownictwa (UAB Šiauliu Plentas, UAB Kauno Tiltai „Tiltra”- fuzja z Trakcja S.A.), handlu („UAB Sinerta”, „Maxima”), produkcji (NDX-Mispol), obsługi lotniskowej (Avia Solutions Group), transportu („Fima”).

Współpraca regionalna

W marcu 2016 roku dokonano uroczystej inauguracji nowej perspektywy finansowej programu operacyjnego „Interreg V-A Litwa – Polska” (2014-2020), który jest następcą Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. „Interreg V-A Litwa – Polska” ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego i jakości życia w regionach przygranicznych poprzez bliższą współpracę transgraniczną pomiędzy ludźmi i instytucjami z obszaru programu. Budżet programu operacyjnego „Interreg V-A Litwa – Polska” wynosi 62,5 mln EUR. 80% środków zostanie przeznaczone na działania w ramach czterech obszarów priorytetowych: 1. środowisko i efektywne wykorzystanie zasobów, 2. zatrudnienie i mobilność pracowników, 3. wyłączenie społeczne oraz 4. potencjał instytucjonalny. Od 8 do 10% alokacji będą stanowiły projekty zaliczane do Funduszu Małych Projektów, pozostałe z tzw. wolnego naboru.

Łączny budżet Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 wyniósł 74,14 mln EUR. Dokonano realizacji 200 projektów. W przypadku 122 projektów partnerem wiodącym (promotor) był podmiot z Polski, w przypadku 78 projektów promotorem był partner z Litwy. Zdecydowaną większość – 130, stanowiły projekty finansowane z Funduszu Małych Projektów. Zrealizowano 2 projekty strategiczne i 62 z tzw. otwartych naborów. 

Do rozwoju polsko-litewskiej współpracy regionalnej w znacznym stopniu przyczyniły się również: Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 oraz Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013.

Lista miast partnerskich:

 1. Bełchatów – Taurogi (data podpisania umowy: 2001 r.)
 2. Będzin – Koszedary (2014 r.)
 3. Białystok – Kowno (1994 r.)
 4. Biłgoraj – Kielmy (1998 r.)
 5. Brodnica – Kiejdany (2001 r.)
 6. Chełm – Uciana (1998 r.)
 7. Choszczno – Olita (2001 r.)
 8. Częstochowa – Szawle (1999 r.)
 9. Elbląg – Druskieniki (1996 r.)
 10. Ełk – Niemenczyn
 11. Gdańsk – Wilno (1998 r.)
 12. Gdynia – Kłajpeda (1993 r.)
 13. Iława - Gorżdy (1998 r.)
 14. Kraków – Wilno
 15. Krotoszyn – Mejszagoła (1992 r.)
 16. Kutno – Taurogi
 17. Lębork – Kretynga (2004 r.)
 18. Lubań – Preny (1999 r.)
 19. Lubartów – Rosienie (2003 r.)
 20. Lublin – Poniewież (1999 r.)
 21. Łeba – Nerynga
 22. Łomża – Soleczniki (1995 r.)
 23. Łomża – Kowno (2002 r.)
 24. Łódź – Wilno (1991 r.)
 25. Malbork – Troki (1997 r.)
 26. Mińsk Mazowiecki – Telsze
 27. Nowy Sącz – Troki (1998 r.)
 28. Opoczno – Gmina Rudomino
 29. Opoczno – Suderwa
 30. Opole – Olita
 31. Pabianice – Rokiszki (1998 r.)
 32. Piotrków Trybunalski – Mariampol
 33. Płock – Możejki (1994 r.)
 34. Rybnik – Rejon Wileński
 35. Siedlce – Rejon Wileński
 36. Strzelce Opolskie – Druskieniki
 37. Świdnica – Rejon Święciański (2002 r.)
 38. Tczew – Birże (1998 r.)
 39. Warszawa – Wilno
 40. Wrocław – Kowno
 41. Zduńska Wola – Jeziorosy
 42. Zgierz - Kupiszki
 43. Żory – Poswol
 44. Żnin – Soleczniki
 45. Żnin – Jaszuny
Dostęp do rynku

Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług

Od dnia wstąpienia Litwy i Polski do UE w wymianie handlowej obowiązują unijne zasady wspólnego rynku, czyli swoboda przepływu towarów i usług. W przypadku większości towarów i usług nie ma barier utrudniających dostęp do rynku.

Kontroli podlega eksport, import i tranzyt towarów strategicznych - towarów i technologii o podwójnym przeznaczeniu oraz sprzętu wojskowego, a także pośrednictwo w zawieraniu transakcji obejmujących te towary. Definicję  towarów podwójnego przeznaczenia, zasady obrotu  i wydawania niezbędnych licencji reguluje Ustawa o kontroli towarów strategicznych (Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymas, nr IX-2198 z dnia 29.04.2004, Valstybės žinios 2004, nr 73-2532). Licencje na eksport, import, tranzyt towarów strategicznych wydaje Ministerstwo Gospodarki i Innowacji RL.

Ustawy RL przewidują kilkanaście licencjonowanych rodzajów działalności, np. produkcja wyrobów alkoholowych; import i eksport wina, odżywki winogronowej oraz alkoholu etylowego pochodzenia gospodarczego; handel hurtowy i detaliczny wyrobami alkoholowymi; uprawa tytoniu; produkcja wyrobów tytoniowych; handel hurtowy i detaliczny wyrobami tytoniowymi; produkcja, import i eksport amunicji, broni oraz jej części składowych; eksploatacja strzelnic; wynajem i naprawa broni; przeróbka broni i amunicji; produkcja materiałów wybuchowych; handel materiałami wybuchowymi; wykorzystywanie materiałów wybuchowych; produkcja, import, eksport, przewóz, wywóz oraz handel cywilnymi materiałami pirotechnicznymi; produkcja, import, handel hurtowy preparatami medycznymi; działalność aptek (w tym aptek prowadzących produkcję leków); przetwarzanie odpadów farmaceutycznych z wyjątkiem ich eliminacji, organizowanie imprez komercyjnych, produkcja opakowań do produktów żywnościowych, energetyka jądrowa, działalność instytucji finansowych, ubezpieczenia i inna działalność, która w myśl ustaw RL podlega ograniczeniom.
(Więcej informacji można znaleźć w  Rozporządzeniu Rządu Republiki Litewskiej „O potwierdzeniu metodycznych wskazówek dotyczących licencji działalności gospodarczo-komercyjnej (LR Vyriausybės nutarimas „Dėl ūkinės komercinės veiklos licencijavimo metodinių nurodymų patvirtinimo).
Licencje na prowadzenie produkcji wyrobów tytoniowych i alkoholowych Departement ds. kontroli narkotyków, artykułów alkoholowych i tytoniowych przy Rządzie RL (Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas). Licencje uprawniające  do importu i  eksportu  napojów alkoholowych wydaje Narodowa Agencja ds. Płatności przy Ministerstwie Rolnictwa Republiki Litewskiej (Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR Žemės ūkio ministerijos).  Licencje na  prowadzenie produkcji  wyrobów alkoholowych i tytoniowych wydawane są bezterminowo zarejestrowanym spółkom Republiki Litewskiej i zagranicznym osobom prawnym, które zgodnie z ustawodawstwem swojego państwa mają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej oraz przedstawią dokumenty potwierdzające to prawo.

Dostęp do rynku pracy

Między Polską i Litwą obowiązuje zasada swobodnego przemieszczenia się osób. Obywatele polscy i członkowie ich rodzin zamierzający podjąć pracę na terytorium Republiki Litewskiej na podstawie umowy o pracę są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na podjęcie pracy. Obywatele państw UE, nieposiadający na Litwie stałego miejsca zamieszkania, powinni uzyskać zezwolenie na pobyt tymczasowy. Zezwolenie wydaje Departament Migracji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Zgodnie z ustawą RL z dnia 29 kwietnia 2004 r. o sytuacji prawnej cudzoziemców. Rejestrację obcokrajowców podejmujących pracę na terytorium Republiki Litewskiej prowadzi Departament Migracji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Polscy obywatele nie napotykają na przeszkody w dostępie do rynku pracy. Nie ma przeszkód w zakresie swobody świadczenia usług i przepływu pracowników.

Obywatele krajów Unii Europejskiej mogą pracować na Litwie praktycznie bez żadnych ograniczeń. Jednak niektóre specjalności wymagają akredytacji lub uzyskania licencji. Są to: specjalista planowania terytorialnego, konserwator zabytków, pracownik socjalny, fizjoterapeuta, ergoterapeuta, dietetyk, technik dentystyczny, higienista jamy ustnej, pomocnik odontolog, technik farmacji, technolog biomedycyny, nauczyciel zawodu, nauczyciel dzieci specjalnej troski, wychowawca, pedagog socjalny, psycholog szkolny, adwokat, agent patentowy, makler, przewodnik, masażysta, lekarz, pielęgniarz, odontolog, akuszer, weterynarz, farmaceuta, architekt. Decyzje o akredytacji podejmują stosowne urzędy RL. Informacja: https://uzt.lt/https://www.vaspvt.gov.lt/

Polscy przedsiębiorcy budowlani są zobowiązani do uzyskania litewskich certyfikatów i atestów na wykonywanie usług budowlanych, korzystanie z urządzeń i materiałów sprowadzanych z Polski. Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność budowlaną na Litwie jest Ustawa o Budownictwie (Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Nr I-1240 z dn. 19.03.1996 r. z późniejszymi zmianami,  Valstybės žinios 2001 Nr 101-3597), która określa również podstawowe normy techniczne. 

Nabywanie i wynajem nieruchomości

Tryb nabywania nieruchomości przez obcokrajowców reguluje Kodeks Cywilny RL (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas) oraz  artykuł 47 Konstytucji RL z 2003 r. (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 nr IX-1381 z dnia 20.03.2003, Valst.Žinios, 2003, nr 34-1418),  wprowadzający, w stosunku do zagranicznych podmiotów prawnych, ograniczenia możliwości nabycia praw własności do gruntów, wód wewnętrznych i lasów.

Zagraniczny podmiot prawny może nabyć nieruchomość na podstawie transakcji kupna – sprzedaży, wymiany lub w innej formie prawnej, zgodnej z ustawodawstwem litewskim. Prawo własności gruntów, wód wewnętrznych oraz lasów mogą nabyć tylko osoby prawne, spełniające kryteria integracji europejskiej i transatlantyckiej. Zagraniczne osoby fizyczne (z wyjątkiem osób zamieszkujących stale na Litwie oraz prowadzących działalność rolniczą nie krócej niż w okresie 3 lat) nie mogą nabyć gruntów rolnych oraz gruntów leśnych. Także zagraniczne podmioty prawne nie mogą nabyć prawa własności do innych, wymienionych w ustawie, rodzajów gruntów, wód wewnętrznych lub lasów (art. 9 Ustawy Konstytucyjnej) oraz gruntów, na które nie zostały odtworzone prawa własności obywateli Republiki Litewskiej.

Zasady wynajmu nieruchomości reguluje Kodeks Cywilny Republiki Litewskiej.
Transakcje związane z nabyciem powinny być potwierdzone notarialnie oraz zarejestrowane w „Centrum Rejestru” (Registų centras): www.registrucentras.lt https://www.notarurumai.lt/

System zamówień publicznych

Zasady prowadzenia zakupów publicznych reguluje Ustawa o Zamówieniach  Publicznych Republiki Litewskiej  (Lietuvos Respublikos Viešųjų Pirkimų Įstatymas) z dn. 22 grudnia  2005 r. Nr X-471 (z późn. zm.),  Valstybės Žin., 2006, Nr. 4-102. W nowelizowanej ustawie  dokonano  decentralizacji systemu zamówień publicznych poprzez znaczące zwiększenie samodzielności decyzyjnej zamawiających w zakresie wyboru trybu  zamówienia oraz czasu realizacji.  Podniesiono wysokość progów, których przekroczenie nakłada na zamawiających określone obowiązki przy jednoczesnym uproszczeniu procedury udzielania zamówień o wartościach niższych od kwot progów unijnych. Dodatkowe ułatwienia ograniczające wymogi formalne wprowadzono w odniesieniu do zamówień w przedziale wartości od 6 tys. do 60 tys. euro.  

Do ogłaszania przetargów publicznych zostały zobowiązane instytucje sektora publicznego. Funkcję koordynującą i nadzorującą przetargi publiczne pełni Służba Zamówień Publicznych RL (Viešųjų pirkimų tarnyba prie LR Vyriausybės, https://vpt.lrv.lt/).

Ogłoszenia o przetargach są drukowane w oficjalnym biuletynie Unii Europejskiej, w dodatku „Informaciniai pranešimai” do wydawnictwa „Valstybės žinios” i w Centralnym Systemie

Informacyjnym Zamówień Publicznych. Prowadzenie przetargów publicznych w Internecie umożliwia Centralny Portal Zamówień Publicznych  www.cvpp.lt ; https://vpt.lrv.lt/; www.cpva.lt; https://ivpk.lrv.lt/

Różnice kulturowe w kontaktach biznesowych

Kultura biznesowa na Litwie jest zbliżona do warunków obowiązujących w Polsce. Jeśli chcemy zaskarbić sobie przychylność u partnera litewskiego, to warto, oprócz angielskiego, znać choć kilka zwrotów po litewsku. Większość spraw biznesowych można załatwić przez telefon lub mailowo, jednak w wypadku ściślejszej współpracy warto czasem zadbać także o spotkania nieformalne np. podczas świąt narodowych lub spotkania na daczy podczas dni wolnych od pracy.  

Na Litwie przykłada się dużą wagę do tego, aby wszystkie transakcje handlowe podparte były pisemnymi umowami, z wyszczególnionymi warunkami dostaw i płatności oraz ewentualnymi karami za ich niedotrzymanie. Zerwanie umowy może mieć przykre konsekwencje.

Przydatne kontakty i linki

Administracja gospodarcza

 • Ministerstwo Gospodarki i Innowacji (LR ekonomikos ir inovacijų ministerija)

Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius
http://eimin.lrv.lt/

 • Ministerstwo Energetyki (LR Energetikos ministerija)

Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius
http://enmin.lrv.lt/

 • Ministerstwo Finansów (LR Finansų ministerija)

Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius
http://finmin.lrv.lt/

 • Ministerstwo Transportu i Komunikacji (LR Susisiekimo ministerija)

Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius
http://sumin.lrv.lt/

 • Ministerstwo Środowiska (LR Aplinkos ministerija)

A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius,​​​​​​
http://am.lrv.lt/

 • Ministerstwo Rolnictwa (LR žemės ūkio ministerija)

Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
http://zum.lrv.lt/lt/

 • Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej (LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija)

Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
https://socmin.lrv.lt/

 • Państwowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius
Odział w Wilnie - Laisvės pr. 28, LT-04540 Vilnius
Odział w Kownie - A.Mickevičiaus g. 42, LT-44240 Kaunas
www.sodra.lt

 • Centrum Rejestru (Valstybės įmonė Registrų centras) 

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius
www.registrucentras.lt
 
Samorządy gospodarcze

 • Polsko-Litewska Izba Handlowa http://www.plcc.lt/pl/
 • Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” www.korona.lt
 • Litewska Konfederacja Przemysłowców (Lietuvos Pramonininkų Konfederacija)

Algirdo g. 4, LT-03161 Vilnius
www.lpk.lt

 •  Litewska Konfederacja Biznesu (Lietuvos Verslo Konfederacija)

Gedimino pr. 2/1 – 28 (wejście od ul. Odminių), LT-01103 Vilnius
https://lvk.lt/

 • Stowarzysznie Izb Przemysłowo-Handlowych i Rzemiosła (Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija)

Vašingtono a. 1-63a, LT-01108 Vilnius 
www.chambers.lt

 • Wileńska Izba  Przemysłowo-Handlowa (Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai)

T. Kosciuškos g. 30, LT-01100 Vilnius
www.cci.lt

 • Kowieńska Izba  Przemysłowo-Handlowa (Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai)

K. Donelaičio g. 8, LT-44213 Kaunas
www.chamber.lt

 • Kłajpedzka Izba  Przemysłowo-Handlowa (Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai)

Danės g. 17, LT-92117 Klaipėda
www.kcci.lt

 • Poniewieżska Izba  Przemysłowo-Handlowa (Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai)

Respublikos g. 34, LT-35173 Panevėžys 
https://paneveziorumai.lt/lt/

 • Szawelska Izba  Przemysłowo-Handlowa (Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai)

Vilniaus g. 88, LT-76285 Šiauliai
www.rumai.lt
 
Prasa ekonomiczna
Verslo žinios
J.Jasinskio g. 16A, LT-01112 Vilnius
www.vz.lt

Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym
Departament Statystyki Republiki Litewskiej www.stat.gov.lt
Bank Centralny Lietuvos Bankas www.lb.lt
Sejm Republiki Litewskiej www.lrs.lt  (akty prawne)
Litewska Agencja Wsparcia Biznesu (Lietuvos verslo paramos agentura) http://lvpa.lt/
Litewski Instytut Wolnego Rynku (Lietuvos laisvosios rinkos institutas) https://www.llri.lt/
Przedsiębiorcza Litwa (Versli Lietuva)  https://www.enterpriselithuania.com/en/
Narodowa Agencja Rozwoju Regionalnego (Nacionalinės regionų plėtros agentūra) https://nrda.lt/

Wytyczne UE pt. Guidance on due diligence ws. rozpoznawania zjawiska pracy przymusowej

Wytyczne UE pt. Guidance on due diligence ws. rozpoznawania zjawiska pracy przymusowej


Data aktualizacji: 20.03.2020

{"register":{"columns":[]}}