W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

SA.270.6.2023 - Przebudowa drogi leśnej Krywałdzka w leśnictwach Piłka oraz Brusiek

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia:SA.270.6.2023
  • Wartość szacunkowa zamówienia:1 373 949,00
  • Jednostka publikująca:Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin
  • Rodzaj ogłoszenia:Ogłoszenie o zamówieniu
  • Tryb zamówienia:Tryb podstawowy
  • Opis zamówienia: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym. Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi leśnej Krywałdzka w leśnictwach Piłka oraz Brusiek”. Numer postępowania: SA.270.6.2023. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.03.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00141460. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE do dnia 03.04.2023 r. do godz. 08:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.04.2023 r. o godz. 10:00. Szczegóły postępowania znajdują się w plikach do pobrania poniżej.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 17.03.2023 r.
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_opublikowane​_w​_BZP​_w​_dniu​_17032023​_r.pdf 0.17MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia​_(SWZ).pdf 14.08MB
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
Załącznik​_nr​_1​_do​_SWZ​_-​_Formularz​_ofertowy.docx 0.02MB
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy
Załącznik​_nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Wzór​_umowy.pdf 11.39MB
Załącznik nr 2 do umowy - Karta gwarancyjna
Załącznik​_nr​_2​_do​_umowy​_-​_Karta​_gwarancyjna.pdf 1.01MB
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.02MB
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik​_nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_do​_wykluczenia​_z​_postępowania.docx 0.02MB
Załącznik nr 5 do SWZ - Dokumentacja projektowa
Załącznik​_nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Dokumentacja​_projektowa.zip 15.29MB
Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
Załącznik​_nr​_6​_do​_SWZ​_-​_Zobowiązanie​_podmiotu​_trzeciego​_do​_oddania​_Wykonawcy​_do​_dyspozycji​_niezbędnych​_zasobów​_na​_potrzeby​_wykonania​_zamówienia.docx 0.02MB
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych
Załącznik​_nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_wykonanych​_robót​_budowlanych.docx 0.02MB
Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia
Załącznik​_nr​_8​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_urządzeń​_technicznych​_dostępnych​_Wykonawcy​_w​_celu​_wykonania​_zamówienia.docx 0.02MB
Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Załącznik​_nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osób,​_które​_będą​_uczestniczyć​_w​_wykonaniu​_zamówienia.docx 0.02MB
Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik​_nr​_10​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_Wykonawcy​_w​_zakresie​_art​_108​_ust​_1​_pkt​_5​_PZP​_o​_przynależności​_lub​_braku​_przynależności​_do​_tej​_samej​_grupy​_kapitałowej.docx 0.02MB
Załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833​_2014
Załącznik​_nr​_11​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_Wykonawcy​_dotyczące​_przesłanek​_wykluczenia​_z​_art​_5k​_rozporządzenia​_833​_2014.docx 0.03MB
Załącznik nr 11A do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833​_2014
Załącznik​_nr​_11A​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_podmiotu​_udostępniającego​_zasoby​_dotyczące​_przesłanek​_wykluczenia​_z​_art​_5k​_rozporządzenia​_833​_2014.docx 0.02MB
Załącznik nr 12 do SWZ - Regulamin korzystania z platformy JOSEPHINE
Załącznik​_nr​_12​_do​_SWZ​_-​_Regulamin​_korzystania​_z​_platformy​_JOSEPHINE.pdf 0.10MB
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja​_o​_kwocie,​_jaką​_Zamawiający​_zamierza​_przeznaczyć​_na​_sfinansowanie​_zamówienia.pdf 0.42MB
Informacja o złożonych ofertach
Informacja​_o​_złożonych​_ofertach.pdf 0.27MB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty.pdf 0.81MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.03.2023 18:42 cezary.mazur
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Cezary Mazur
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
SA.270.6.2023 - Przebudowa drogi leśnej Krywałdzka w leśnictwach Piłka oraz Brusiek 5.0 10.05.2023 17:10 cezary.mazur
SA.270.6.2023 - Przebudowa drogi leśnej Krywałdzka w leśnictwach Piłka oraz Brusiek 4.0 19.04.2023 10:32 cezary.mazur
SA.270.6.2023 - Przebudowa drogi leśnej Krywałdzka w leśnictwach Piłka oraz Brusiek 3.0 03.04.2023 14:25 cezary.mazur
SA.270.6.2023 - Przebudowa drogi leśnej Krywałdzka w leśnictwach Piłka oraz Brusiek 2.0 03.04.2023 07:19 cezary.mazur
SA.270.6.2023 - Przebudowa drogi leśnej Krywałdzka w leśnictwach Piłka oraz Brusiek 1.0 17.03.2023 18:42 cezary.mazur

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}