W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Struktura organizacyjna

§ 1. Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie stanowią:

 1. Prokurator Okręgowy w Rzeszowie,
 2. Zastępca Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie.

§ 2. W skład Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. 1 Wydział Śledczy,
 2. 2 Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej,
 3. 4 Wydział Organizacyjno-Sądowy,
 4. 7 Wydział Budżetowo-Administracyjny,
 5. Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz,
 6. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 7. Stanowisko Audytora Wewnętrznego,
 8. Stanowisko do Spraw BHP,
 9. Stanowisko Inspektora Ochrony Danych,
 10. Stanowisko do Spraw Obronnych.

§ 3.1. Do zadań I Wydziału Śledczego należy:

 1. prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom w sprawach dotyczących:
 1. najpoważniejszych przestępstw o charakterze kryminalnym,
 2. błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka, charakteryzujących się skomplikowanymi stanami faktycznymi,
 3. poważnych przestępstw z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość):
 • o skomplikowanym stanie faktycznym,
 • jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 kk
 1. prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom w innych sprawach przydzielonych przez Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie,
 2. prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw,
 3.        udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-3, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
 4.       obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw wymienionych w pkt 1 -3,
 5.       nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach,
 6.        koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym.
 1. W skład 1 Wydziału Śledczego wchodzi Dział do Spraw Cyberprzestępczości, który realizuje zadania określone w ust. 1 pkt 1 lit. c i związane z nimi zadania określone w ust, 1 pkt. 4 i 5.
 2. Działem do Spraw Cyberprzestępczości kieruje Kierownik podległy Naczelnikowi 1 Wydziału Śledczego,
 3. 1 Wydziałem Śledczym kieruje Naczelnik podległy Zastępcy Prokuratora Okręgowego.

§ 4.1. Do zadań 2 Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej należy:

 1. prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom w sprawach dotyczących:
 1. poważnych przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu innych niż wymienione w § 28 pkt 1 regulaminu,
 2. przestępstw finansowo-skarbowych i skarbowych innych niż wymienione w § 28 pkt 2 regulaminu,
 3. innych przestępstw o charakterze gospodarczym,
 1. prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom w innych sprawach przydzielonych przez Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie,
 2. prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw,
 3. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-3, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
 4. obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw wymienionych w pkt 1 -3,
 5. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw finansowo-skarbowych.
 1. 2 Wydziałem do Spraw Przestępczości Gospodarczej kieruje Naczelnik podległy Zastępcy Prokuratora Okręgowego.

§ 5.1. Do zadań 4 Wydziału Organizacyjno-Sądowego należą sprawy:

 1. organizacji pracy i kadrowe,
 2. szkoleń prokuratorów i pozostałych pracowników Prokuratury Okręgowej i podległych jednostek organizacyjnych,
 3. kontroli realizacji ustawowych zadań przez podległe prokuratury rejonowe poprzez przeprowadzanie wizytacji, lustracji i badań akt oraz innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym,
 4. dokonywania ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej,
 5. dokonywania ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich,
 6. dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych,
 7. sprawozdawczości i statystyki,
 8. skarg i wniosków,
 9. kontaktów z mediami,
 10. udostępniania informacji publicznej,
 11. koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych,
 12. nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu.
 1. Do zadań 4 Wydziału Organizacyjno-Sądowego należy również:
 1. sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego,
 2. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych,
 3. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach rejonowych,
 4. podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego,
 5. przygotowywanie wniosków do Prokuratora Regionalnego o wystąpienie w trybie § 256 ust. 4 regulaminu z wnioskiem o uchylenie na podstawie art. 328 § 1 kpk prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych,
 6. monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego dotyczących podległych prokuratur rejonowych,
 7. kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń,
 8. prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom przydzielonych przez Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie,
 9. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 8, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
 10. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych,
 11. udział prokuratorów w postępowaniach przed sądem odwoławczym w trybie § 328 ust. 3 regulaminu,
 12. obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw wymienionych w pkt 8 oraz prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych, a także koordynowanie i konsultacja zagadnień ogólnych związanych z realizacją obrotu prawnego z zagranicą,
 13. udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym oraz sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia,
 14. udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach,

15) udział prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie,

 1. udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami w ramach pomocy prawnej,
 2. sporządzanie kasacji wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron od orzeczeń sądu odwoławczego,
 3. sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 § la kpk od orzeczeń sądów,
 4. opiniowanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, w których postępowanie przygotowawcze prowadzone było w podległych prokuraturach rejonowych oraz udział w postępowaniu przed sądem okręgowym w tego rodzaju sprawach,
 5. wyrażanie ocen i stanowisk w przedmiocie dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej.
 1. W skład 4 Wydziału Organizacyjno-Sądowego wchodzi Dział Kadr, do którego zadań należy prowadzenie spraw określonych w ust. 1 pkt 1 i 2.
 2. 4 Wydziałem Organizacyjno-Sądowym, w tym także wchodzącym w jego skład Działem Kadr kieruje Naczelnik podległy Prokuratorowi Okręgowemu.

§ 6.1. Do zadań 7 Wydziału Budżetowo-Administracyjnego należą sprawy;

 1. związane z wykonywaniem budżetu Prokuratury Okręgowej i podległych jej jednostek, w tym zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia,
 2. prowadzenie rachunkowości,
 3. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,
 4. obsługa administracyjno-gospodarcza,
 5. prowadzenie inwestycji i remontów,
 6. prowadzenie spraw socjalno-bytowych,
 7. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej,
 8. prowadzenie spraw związanych ze zbiorem bibliotecznym.

2. W skład 7 Wydziału Budżetowo-Administracyjnego wchodzi kierowany przez Głównego Księgowego Dział Finansowo-Księgowy, do którego zadań należy prowadzenie spraw określonych w ust. 1 pkt 1 i 2.

 1. 7 Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym kieruje Dyrektor podległy Prokuratorowi Okręgowemu.

§7.1. Do zadań Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz należy:

 1. wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez Prokuratora Okręgowego danymi w systemach informatycznych,
 2. koordynowanie wprowadzania do praktyki w Prokuraturze Okręgowej ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych,
 3. opracowywanie w uzgodnieniu z 7 Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych,
 4. współpraca z 7 Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcia zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych,
 5. opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej, uwzględniających         rozwiązania mające     na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych, a także koordynacja takich działań w podległych prokuraturach rejonowych,

 

 1. zapewnienie technicznej obsługi czynności dokonywanych w postępowaniu karnym z zastosowaniem technik informatycznych,
 2. obsługa wideokonferencji,
 3.  zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych,
 4. dokonywanie analizy kryminalnej,
 5. prowadzenie strony internetowej Prokuratury Okręgowej,
 6. obsługa biuletynu informacji publicznej Prokuratury Okręgowej
 7. administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych na platformie ePUAP
 8. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania.

2. Samodzielnym Działem do Spraw Informatyzacji i Analiz kieruje Kierownik podległy Prokuratorowi Okręgowemu.

§ 8.1. Do zadań Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych kierowanego przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji niejawnych, zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony” należy:

 1. ochrona wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych,
 2. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
 3. kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 4. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 5. przeprowadzanie postępowań sprawdzających,
 6. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.

2. W skład Samodzielnego Działu wchodzi Kancelaria Tajna kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.

3. W ramach Samodzielnego Działu funkcjonują ponadto:

 1. Oddział Kancelarii Tajnej Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie dla Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie,
 2. Oddział Kancelarii Tajnej Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie dla Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów,
 3. Oddział Kancelarii Tajnej Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie dla Prokuratury Rejonowej w Dębicy,
 4. Oddział Kancelarii Tajnej Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie dla Prokuratury Rejonowej w Leżajsku,
 5. Oddział Kancelarii Tajnej Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie dla Prokuratury Rejonowej w Łańcucie,
 6. Oddział  Kancelarii Tajnej Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie dla Prokuratury Rejonowej w Ropczycach,
 7. Oddział Kancelarii Tajnej Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie dla Prokuratury Rejonowej w Strzyżowie.
 1. Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

§ 9.1.   Stanowisko Audytora Wewnętrznego zakresem swojego działania obejmuje wykonywanie zadań w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077).

2.    Audytor Wewnętrzny podlega Prokuratorowi Okręgowemu.

§ 10.1.   Stanowisko do Spraw BHP wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.   Stanowisko do spraw BHP podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

§ 11.1 Stanowisko Inspektora Ochrony Danych zakresem swojego działania obejmuje zapewnienie prawidłowej realizacji w Prokuraturze Okręgowej i podległych jej prokuraturach rejonowych zadań w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.  Inspektor Ochrony Danych podlega Prokuratorowi Okręgowemu.

§ 12.1. Stanowisko do Spraw Obronnych zakresem swojego działania obejmuje zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1430) i innych ustaw oraz wydawanych na ich podstawie aktów wykonawczych.

2.   Stanowisko do Spraw Obronnych podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

{"register":{"columns":[]}}